Gemeente Brasschaat
Belasting 2013 op de leegstand van gebouwen en woningen

MOTIVERING

1. Relevante voorgeschiedenis, feiten en context
Het besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2010 houdende goedkeuring van de belasting 2010-2012 op de leegstand van gebouwen en woningen. De financiële toestand van de gemeente maakt de heffing noodzakelijk van alle rendabele belastingen. Het is aangewezen voormeld besluit te hernieuwen voor aanslagjaar 2013.

2. Juridisch kader

De bepalingen van het gemeentedecreet.

Het decreet van 4 februari 1997 houdende de kwaliteit- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers, hierna kamerdecreet genoemd.

Het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, hierna het grond- en pandendecreet genoemd.

Het decreet van 30 mei 2008 en latere wijzigingen betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van gemeentebelastingen.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2009 houdende nadere regels betreffende het leegstandsregister en houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen.

Het besluit van de gemeenteraad van 23 december 2009 houdende vaststelling van de definities en indicaties van leegstaande woningen en gebouwen.

3. Adviezen
Niet van toepassing.

4. Bijkomende motivatie
Niet van toepassing

5. Financiële gevolgen
De ontvangsten worden geraamd op 75.000 euro.

BESLUIT

met 24 ja-stemmen (F. Van Aperen, voorzitter; D. de Kort, burgemeester, M. Van Honste, B. Van Deuren, J. Konings, J. Jambon, S. De Roeck, B. Brughmans, A. Van Mechelen en M.A. Naudts-Coppens, schepenen; F. Van Bergen, L. Sevenhans, H. Lauwers, H. Vanderbecken, W. Van der Steen, C. Decleer, K. Geubels, J. Casaer, F. Germain, S. Broos, B. Ophoff, H. Dirks, G. Fonteyn en L. Smekens, leden) tegen 5 neen-stemmen (M. Soetens-Van de Vijver, D. Hoegaerts, W. Maes, G. Smets en H. Peeters, leden):

Art.1.- Met ingang van 1 juli 2013 en eindigend op 31 december 2013 wordt een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd op de woningen en gebouwen die gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden zijn opgenomen in het gemeentelijke leegstandsregister.

Het leegstandsregister wordt opgemaakt en bijgehouden conform het gemeenteraadsbesluit van 23 december 2009 en latere wijzigingen waarbij definities en indicaties van leegstaande woningen en gebouwen werden vastgesteld.

De bestaande inventaris inzake leegstaande woningen en gebouwen werd sinds 1 januari 2010 naar het nieuwe gemeentelijk leegstandsregister overgedragen.

Zolang de woning of het gebouw niet uit het leegstandsregister geschrapt is, blijft de heffing verschuldigd op het ogenblik van het verstrijken van elke nieuwe periode van twaalf maanden vanaf de datum van opname in het leegstandsregister.

De aanslag wordt gevestigd vanaf dat ogenblik tot uiterlijk de laatste dag van het semester volgend op het verstrijken van de nieuwe periode van twaalf maanden.

Art.2.-

a) De belasting is verschuldigd door de houder van het zakelijke recht betreffende het leegstaande gebouw of de leegstaande woning op het ogenblik dat de belasting van het aanslagjaar verschuldigd wordt.
Ingeval er een recht van opstal, erfpacht of vruchtgebruik bestaat, is de belasting verschuldigd door de houder van dat zakelijke recht van opstal, van erfpacht of van vruchtgebruik op het ogenblik dat de belasting van het aanslagjaar verschuldigd wordt.

b) Ingeval van mede-eigendom zijn de mede-eigenaars hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de totale belastingschuld.
Ingeval er meerdere andere houders zijn van het zakelijke recht zijn deze eveneens hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de totale belastingschuld.

c) De overdrager van het zakelijke recht moet de verkrijger ervan in kennis stellen dat het goed is opgenomen in het leegstandsregister.
Tevens moet hij per aangetekend schrijven een kopie van de notariële akte bezorgen aan de gemeente, binnen één maand na het verlijden van de notariële akte. Deze kopie bevat minstens de volgende gegevens:

- naam en adres van de verkrijger van het zakelijke recht en zijn eigendomsaandeel;

- datum van de akte, naam en standplaats van de notaris;

- nauwkeurige aanduiding van de overgedragen woning of het gebouw.

Bij ontstentenis van deze kennisgeving wordt de overdrager van een zakelijk recht, in afwijking van artikel 2 a) als belastingschuldige beschouwd voor de eerstvolgende belasting die na de overdracht van het zakelijke recht wordt gevestigd.

Art.3.- De aanslagvoet van de belasting wordt vastgesteld als volgt:

a) Voor een kamer of studentenkamer wordt de heffing vastgesteld op een vast bedrag van 250,00 euro per kamer of studentenkamer.

b) Voor een volledig gebouw of woonhuis: 125,00 euro per strekkende meter gevellengte van de woning of het gebouw, vermenigvuldigd met het aantal bouwlagen en met een minimumaanslag van 1.100,00 euro per woning of gebouw.
Voor een studio of appartement: 75,00 euro per strekkende meter gevellengte van de studio of het appartement, vermenigvuldigd met het aantal bouwlagen met een minimum van 750,00 euro per studio of appartement.

Als gevellengte wordt beschouwd de projectie van de afstand tussen de uiterste punten van de woningen of gebouwen op de straatzijde. De belastbare lengte wordt steeds in volle meter uitgedrukt. De gedeelten kleiner dan de halve meter worden weggelaten; de gedeelten gelijk aan of boven een halve meter worden aangerekend als volle meter. Wanneer de woning of het gebouw paalt aan twee of meer straten zal als grondslag voor de belastingberekening de som van de gevellengten van elk der straatzijden in aanmerking genomen worden. Indien de woning of het gebouw gelegen is op een hoekperceel, wordt de helft van de som van alle zijden van de gevels langs de straat in aanmerking genomen, de afgesneden of afgeronde hoek inbegrepen. Voor de berekening van de verschuldigde heffing worden een bewoonbare of in gebruik zijnde kelder of zolder als bouwlaag aanzien.

Art.4.-

Voor kamers, studentenkamers, studio’s, appartementen, woningen en gebouwen die voortdurend in dezelfde belastbare toestand blijven, wordt de overeenkomstig artikel 3 berekende belasting, verhoogd met telkens 100% per bijkomende nieuwe termijn van twaalf maanden dat de kamer, studentenkamer, studio, appartement, woning en gebouw op de inventaris staat. Deze verhoging gaat in vanaf het jaar dat volgt op dat waarin de belasting voor de eerste maal gevestigd werd, mogelijk vanaf het aanslagjaar 2007. De belasting mag nooit meer bedragen dan 400% van de basisheffing.

Art.5.-

§1. Van de leegstandsheffing zijn vrijgesteld:

a) de belastingplichtige die (mede)eigenaar is van het onroerend goed wordt gedurende 2 jaren die volgen op de verwerving van het goed vrijgesteld. 

b) de belastingplichtige die in een erkende ouderenvoorziening verblijft, of voor een langdurig verblijf werd opgenomen in een psychiatrische instelling en dit gedurende de lengte van dit verblijf;

c) de belastingplichtige waarvan de handelingsbekwaamheid beperkt werd ingevolge een gerechtelijke beslissing;

d) de gemeente, het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of een sociale woonorganisatie;

§2. Een vrijstelling wordt verleend indien de (studenten)kamer, studio, appartement, het gebouw of de woning:

a) gelegen is binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd onteigeningsplan;

b) geen voorwerp meer kan uitmaken van een stedenbouwkundige vergunning omdat een voorlopig of definitief onteigeningsplan wordt voorbereid;

c) krachtens decreet beschermd is als monument, of opgenomen is op een bij besluit vastgesteld ontwerp van lijst tot bescherming als monument of deel uitmaakt van een beschermd stads- of dorpsgezicht of landschap, of van een stads- of dorpsgezicht of landschap dat opgenomen is op een bij besluit vastgesteld ontwerp van lijst tot bescherming als stads- of dorpsgezicht of landschap en waarvoor bij de bevoegde overheid een ontvankelijk verklaard restauratiepremiedossier is ingediend, gedurende de termijn van behandeling;

d) vernield of beschadigd werd ten gevolge van een plotse ramp die zich heeft voorgedaan onafhankelijk van de wil van de belastingplichtige, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt gedurende een periode van twee jaar volgend op de datum van de vernieling of beschadiging;

e) onmogelijk daadwerkelijk gebruikt kan worden omwille van een verzegeling in het kader van een strafrechtelijk onderzoek of omwille van een expertise in het kader van een gerechtelijke procedure, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt gedurende een periode van twee jaar volgend op de aanvang van de onmogelijkheid tot daadwerkelijk gebruik;

f) gerenoveerd wordt blijkens een niet vervallen stedenbouwkundige vergunning voor stabiliteitswerken of sloopwerkzaamheden, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt gedurende een termijn van drie jaar volgend op de goedkeuring van de stedenbouwkundige vergunning. 

g) gerenoveerd wordt blijkens een goedgekeurd renovatiedossier, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt gedurende een termijn van 3 jaar volgend op de goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen

Art.6.- De belasting wordt ingevorderd bij wijze van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.

Art.7.- De kohierbelasting moet betaald worden binnen de 2 maanden na verzending van het aanslagbiljet.

Art.8.- De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen terzake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het gelijknamige decreet van 30 mei 2008 en latere wijzigingen.

Art.9.- Indien het onderzoek "de commodo et incommodo" dat nopens onderhavig besluit zal ingesteld worden geen bezwaar oplevert, of wanneer de bezwaren, die tijdens dit onderzoek worden ingediend, door de gemeenteraad worden verworpen, zal het thans gestemde reglement als definitief worden beschouwd en aan de hogere overheid ter kennisgeving worden toegezonden. 


Zoeken op trefwoordZoek een vereniging

Zoek je een vereniging klik dan hier om deze te vinden.
Het overzicht van onze verenigingen kan je hier vinden.


Sitemap