Bevraging erfpacht transferiumzone

De gemeente Brasschaat is eigenaar van terreinen gelegen in Brasschaat, langsheen de Sint Jobsesteenweg langs de pare zijde, deel uitmakend van de Lt. Coppenskazerne, voormalig militaire site in Maria-ter-Heide. Deze zone die zich bevindt in het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Lt Coppens – fase 4 beslaat een oppervlakte van ongeveer 7.655m². De gemeente Brasschaat is op zoek naar een private partner (of naar een vereniging van private partners) om deze zone te ontwikkelen en uit te baten op basis van erfpachtovereenkomst.

De hoofdbestemming van het terrein wordt beschreven in het RUP als een zone voor lokaal bedrijventerrein en bedrijfsondersteunende voorzieningen. De inrichting van het te ontwikkelen terrein dient alleszins te voldoen aan volgende voorwaarden: zorgvuldig ruimtegebruik, ruimtelijke inpassing in de omgeving, kwalitatieve inrichting van het openbaar domein en CO2-neutraliteit.

Naast ontwikkeling van de projectzone dient de kandidaat in te staan voor exploitatie ervan. De kandidaat stelt daarvoor een samenwerkingsverband voor tussen hemzelf en de gemeente Brasschaat.

Volgende criteria zullen gehanteerd worden bij beoordeling van de voorstellen:

Voorgestelde canon    20%
Projectorganisatie       40%

  • Algemeen              10%        
  • Projectaanpak       10%
  • Termijn                   20%

Financiële garanties en budgettair plan 20%
Conceptvisie en duurzaamheidsconcept in kader van het beeldkwaliteitsplan  20%

Het uiterste tijdstip voor indiening van het voorstel is 11 september 2018 om 11u00.

Iedere kandidaat mag slechts één erfpachtvoorstel indienen.

inlichtingen
De officiële bevragingsdocumenten met daarin de informatie met betrekking tot de voorwaarden, toewijzingscriteria en het indienen van een geldige kandidatuur, kunnen geraadpleegd worden op de website van de gemeente Brasschaat of opgevraagd worden bij de dienst administratie patrimoniumbeheer, Bredabaan 182 (vanaf 26 juni 2018: Verhoevenlei 11), 2930 Brasschaat
(mail: patrimonium@brasschaat.be - tel: 03 650 02 60)

toelichting en plaatsbezoek
De gemeente Brasschaat organiseert in het kader van onderhavige bevraging een plaatsbezoek met infosessie. Dit gaat door op de site zelf, op donderdag 28 juni 2018 om 9u00.

Alle belangstellenden dienen te melden of zij aanwezig zullen zijn op deze sessie en met welke vertegenwoordigers en dit uiterlijk op maandag 25 juni 2018 om 11u00. Deze melding dient te gebeuren per e-mail patrimonium@brasschaat.be en kan worden vergezeld van eventuele vragen.

Zie opdrachtdocumenten in bijlage.
bijlage situeringsplan
bijlage parkeerverordening
bijlage hoofdlijnen erfpachtovereenkomst
bevragingstekst

Uitgelicht