eerste fase concurrentiedialoog project scholen Kaart aangevat

De gemeente Brasschaat selecteerde vijf teams die het project scholen Kaart mogen vorm geven. Vanaf het najaar gaan zij in dialoog met de gemeente voor de uitwerking van hun projectvoorstel. Het project omvat zowel de gelijktijdige vernieuwing van de schoolgebouwen van Giko Kaart, Gilo de Kaart en De Vlinder als de realisatie van bijkomende functies waaronder woningen en ruimte voor het verenigingsleven volgens het idee van Brede School. Op het einde van deze procedure van concurrentiedialoog zal de gemeente één projectvoorstel kiezen.

Wie zijn geselecteerde teams?
Om deel te nemen aan de concurrentiedialoog voor het project scholen Kaart stelden maar liefst acht teams zich kandidaat. De verschillende kandidaturen werden beoordeeld op basis van vier criteria: - kwaliteit van het projectteam (ervaring en multidisciplinariteit) - referenties van ontwerp van woningen en scholen - referenties van bouw van woningen en scholen - referenties van vastgoedontwikkeling en vermarkting van woningbouw

Uiteindelijk selecteerde de gemeente vijf teams:

  • Team 1: VL Holding, Bermaso Retail Investment, CFE Bouw Vlaanderen, AWG architecten en Meta architecten
  • Team 2: Groep Van Roey met Compagnie O en Rest Architecten
  • Team 3: DCA, Polo architecten, studiebureau Arcadis en Atelier Ruimtelijk Advies
  • Team 4: Eiffage Development, Antwerpse Bouwwerken, ABV+ architecten en Omgeving
  • Team 5: DMI vastgoed, Democo aannemer, HUB architecten en Studio Thys Vermeulen

Hoe krijgen de projectvoorstellen vorm?
Voor de opmaak van een projectvoorstel baseren de teams zich in de eerste plaats op de projectdefinitie. De projectdefinitie beschrijft de ambities van het project en legt de krijtlijnen vast waarbinnen de voorstellen vorm krijgen. Zo beschrijft de projectdefinitie o.a. de doelgroepen van het project en de noodzakelijke programmaonderdelen.

denkdag

Op 7 juli legde het college van burgermeester en schepenen de gezamenlijke uitgangspunten voor de projectdefinitie vast. Hiermee gaat de administratie deze zomer aan de slag om de projectdefinitie op te maken. Daarna komt deze ter goedkeuring op de gemeenteraad van eind september.

Voor het bepalen van de uitgangspunten van de projectdefinitie liet het schepencollege zich bijstaan door het team Vlaams Bouwmeester dat vanuit hun werkgebied inspirerende voorbeelden deelde.

Daarnaast baseerde het schepencollege zich ook op de behoefteanalyse, die tot stand kwam in 2016 via een participatieve denkdag met de buurt en de scholen. De uitgangspunten voor het scholenprogramma kwamen tot stand in direct overleg met beide schoolnetten.

Het project scholen Kaart, is een scholenproject én een wijkproject. Het spreekt dan ook voor zich dat dit project vorm moet krijgen op maat van de scholen én van de wijk.
Sophie De Roeck – schepen van onderwijs

Belangrijke uitgangspunten voor de projectdefinitie zijn dan ook:

  • Maximale vergroening van de open ruimte die minstens gedeeltelijk toegankelijk is voor de wijk
  • Integratie van een polyvalente zaal voor de wijk en de wijkverenigingen
  • Mogelijk maken van dubbel gebruik van sportruimte(n) door Brasschaatse sportverenigingen na de schooluren.
  • Aandacht voor een mix van bewoners
  • Maximale beperking van bijkomende parkeerdruk

Daarnaast maakt de gemeente ook extra middelen vrij voor mobiliteitsaanpassingen in functie van verkeersveiligheid.

Naast de projectdefinitie staat de procedure van concurrentiedialoog toe dat de teams in dialoog gaan met de gemeente, alvorens een finaal ontwerp te kiezen.

Wat zijn de volgende stappen?
Nu de vijf teams op de hoogte zijn gebracht van hun selectie volgt een uitgebreide briefing van het technisch, financieel en juridisch kader. De projectdefinitie vormt een belangrijk onderdeel van deze briefing die zal plaatsvinden na de goedkeuring van de projectdefinitie op de gemeenteraad van eind september. Vervolgens gaan de verschillende teams aan de slag met het ontwerp. Na verschillende dialoogmomenten zal een finaal ontwerp gekozen worden in het voorjaar van 2018.

De gemeente streeft ernaar de werken eind 2018 te kunnen aanvatten.

meer info
dienst Planologie | T 03 650 02 65

Uitgelicht