plan-MER aanduiding watergevoelige openruimtegebieden

Het plan heeft tot doel watergevoelige openruimtegebieden aan te duiden voor het behoud of de versterking van het open of groene karakter in functie van waterbeheersing in 114 gemeenten.

Om de mogelijke effecten van dat plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Van 30 juli 2018 tot en met 30 augustus 2018 kan je de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. Je kan de milieueffecten aangeven die volgens jou onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Milieueffecten zijn onder meer effecten op de gezondheid en veiligheid van de mens, op mobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen, en op bodem, water, lucht, fauna, flora, landschap en geluid. Bovendien kan je voorstellen formuleren voor locatie- of inrichtingsalternatieven.

Tot en met 30 augustus 2018 kan je jouw opmerkingen bezorgen aan onze dienst ruimtelijke ordening of aan de dienst Milieueffectrapportagebeheer op het onderstaande adres of e?mailadres. Je kan het ook doorgeven via het formulier op deze website.

Departement Omgeving - Milieueffectrapportage
Plan-MER WORG (PL0256)
Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 BRUSSEL
mer@vlaanderen.be

meer info
www.mervlaanderen.be | bel gratis nummer 1700

Uitgelicht