agenda

vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn - 28 JUNI 2017

secretariaat

 • Vergadering raad van 31 mei 2017, goedkeuring verslag openbaar gedeelte.
 • Op te volgen punten:
  Bancontact in dienstencentra
 • Wijziging erfpacht Prins Kavelhof
 • Jaarlijks verlof van Bruno Van Mengsel, secretaris  -  kennisname
 • Verhuur lokalen inleefhuis aan vzw Rotonde van 3 juli 2017 tem 31 december 2017,
 • voorwaarden nog te bepalen.

personeelsdienst

 • Rechtspositieregeling van het OCMW Brasschaat  - aanpassing.
  Naar analogie van de beslissing in de gemeenteraad Brasschaat van 26 juni 2017 wordt
  gevraagd goedkeuring te verlenen aan de aanpassing van de rechtspositieregeling van het OCMW Brasschaat, met ingang van 1 juli 2017.
  1) Momenteel dringt zich een nieuwe wijziging aan naar aanleiding van de wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007: de schrapping van de oorspronkelijke hoofdstukken “verlof voor deeltijdse prestaties en onbetaald verlof” en de    invoering van 2 nieuwe hoofdstukken, met name “onbetaald verlof als gunst” en “onbetaald   verlof als recht”.
  2) Bovendien werd intussen de gewone loopbaanonderbreking (federale regeling) beperkt tot de aanvragen die ingang vonden vóór 2 september 2016. Vlaanderen voerde ook het
  Zorgkrediet in.
  3) De verhoging van de fietsvergoeding voor het personeel gaat van 0,15 EUR naar 0,23 EUR per kilometer. De terbeschikkingstelling van fietsen voor woon-werkverkeer wordt stopgezet.
  De vakbonden hebben tijdens de bijeenkomst op 1 juni 2017 het protocol van goedkeuring ondertekend.
 • OPENVERKLARING
  Nominatieve aanduiding van de selectiecommissie voor het aanwervingsexamen van de functie van deskundige 100 % project GPMI sociale dienst

financiële dienst

 • OCMW Jaarrekening 2016  -  goedkeuring

sociale dienst

 • Jaarverslag 2016  -  Algemene Sociale Dienst - Asielzoekers - Tewerkstellingscel - LAC - KABAS  -  kennisname
 • Kennisname maandelijkse boordtabellen  -  algemene sociale dienst - versie 6 juni 2017  -  aktename
 • Maandelijkse boordtabellen – dienst schuldbemiddeling  -  mei 2017  -  aktename
 • Varia en rondvraag  -  openbare vergadering

 

Uitgelicht