Huisvesting. Gemeentelijk toewijzingsreglement voor bescheiden koopwoningen en koopkavels.

 MOTIVERING

1. Relevante voorgeschiedenis, feiten en context
De gemeenten worden, als regisseur van het lokaal woonbeleid, bij toepassing van de toewijzing bescheiden koopwoningen in de mogelijkheid gesteld om af te wijken van de standaard voorrangs- en toewijzingsregels die door de sociale huisvestingsmaatschappijen dienen gevolgd te worden.
Om van de standaard voorrangs- en toewijzingsregels te kunnen afwijken, moet een gemeentelijk toewijzingsreglement worden opgesteld en goedgekeurd.
Door middel van een toewijzingsreglement bescheiden koopwoningen en koopkavels kan voorrang gegeven worden aan gezinnen met een binding met de gemeente en een niet te hoog inkomen. Dit in het kader van de strategische doelstelling van de gemeente voor het realiseren van een betaalbaar en kwalitatief woonaanbod voor jonge gezinnen.
De gemeente wenst optimaal de regisseursrol op te nemen betreffende de bezetting van de bescheiden koopwoning- en kavelbouw binnen zijn grondgebied.

2. Juridisch kader
Volgens Wonen Vlaanderen is hier geen kader voorzien wat vrijheid tot invulling aan de gemeente geeft.

3. Adviezen
Afstemming, met interne juriste Kathleen Andries, Joeri Laureys van Wonen Vlaanderen en op het Algemeen Woonoverleg, heeft plaatsgevonden.

4. Bijkomende motivatie
Niet van toepassing.

5. Financiële gevolgen
Niet van toepassing.

6. Tussenkomst raadsleden
Raadslid Broos bedankt het college omdat er rekening werd gehouden met de tijdens de commissie gemaakte opmerkingen. Hij heeft toch nog vragen, met name onder punt B2 waarin wordt bepaald dat de datum van poststempel of faxregistratie zal gelden. Hij vraagt of faxregistratie moet worden vermeld en of men hiervoor ook niet een datum van een e-mail kan gebruiken. Verder vraagt hij om in punt “B.4.”Rangorde van toekenning” de kennisname door het college tussen komma’s te plaatsen zodat de tekst wordt verduidelijkt. Ten slotte vraagt hij of kan worden voorzien dat kandidaat-kopers hun plaats op de wachtlijst kunnen behouden als men eenmalig een aangeboden woning of kavel weigert, bijvoorbeeld omdat deze in een andere wijk dan de gewenste is. Hij merkt op dat sociale huisvestingsmaatschappijen deze regel toepassen.
Schepen N. de Kort bedankt voor alle tekstuele opmerkingen. De meeste werden inderdaad overgenomen. Hij stemt er mee in dat de faxregistratie wordt geschrapt, maar wil dan enkel de postdatum behouden. Zo wordt mogelijke onduidelijkheid of onzekerheid vermeden. Hij merkt op dat ook sociale huisvestingsmaatschappijen dit zo toepassen. Inzake de eenmalige weigering, is het zo dat het kader van de Vlaamse regering geldt. De raad van bestuur kan gemotiveerd beslissen om een koper op de wachtlijst te behouden wanneer deze weigert om redenen van overmacht. Het is niet nodig dit expliciet in het reglement te voorzien.
Raadslid Broos vraagt of de wens om in een andere wijk te kopen volstaat of dat men echt overmacht moet aantonen. Verder is de toelichting door de schepen voldoende duidelijk.
Schepen N. de Kort antwoordt dat het wel degelijk over overmacht moet gaan, in de meeste gevallen sluit het type van de woning onvoldoende aan bij de gezinssamenstelling.
Raadslid Ophoff is zeer tevreden dat er een reglement werd uitgewerkt om tegemoet te komen aan de vraag naar betaalbare of bescheiden koopwoningen. Ze hoopt dat dit zal bijdragen tot een jonger Brasschaat.

BESLUIT eenparig:

Art.1.- Er wordt goedkeuring gegeven aan het gemeentelijk toewijzingsreglement voor bescheiden koopwoningen en koopkavels:
Lokaal woonbeleid Gemeentelijk toewijzingsreglement bescheiden koopwoningen en koopkavels
Kader
: Het gemeentelijk reglement kan lokale toewijzingsregels voor de verhuring of vervreemding van een aanbod bescheiden woningen door sociale huisvestingsmaatschappijen omvatten die een aanvulling vormen op de toewijzingsregels die de Vlaamse Regering vaststelt of die er van afwijkt.
De Vlaamse Regering engageert zich om een bescheiden woonaanbod van 6.000 eenheden te realiseren in de periode 2012-2023. De doelgroep van deze aanbod bescheiden woningen/kavels zijn mensen die moeilijk een woning/kavel vinden op de private markt.
Een woning/kavel is volgens het Grond- en Pandendecreet bescheiden als ze aan al de volgende voorwaarden voldoet:
1. kavels met een oppervlakte van ten hoogste 500 m²
2. eengezinswoningen met een bouwvolume van ten hoogste 550 m³
3. overige woningen met een bouwvolume van ten hoogste 240 m³, te verhogen met 50 m³ voor woningen met drie of meer slaapkamers.

Overwegende dat het gemeentelijk toewijzingsreglement betrekking heeft op de bescheiden koopwoningen en -kavels gerealiseerd door een huisvestingsmaatschappij te Brasschaat. A. Voorwaarden: Om in aanmerking te komen voor een bescheiden koopwoning/kavel, dienen de volgende voorwaarden gezamenlijk vervuld op moment van inschrijving voor de wachtlijst: 1. Geen woning of een perceel dat bestemd is voor woningbouw volledig in volle eigendom of in volledig vruchtgebruik bezitten. Noch in het binnenland, noch in het buitenland. (bewijslast hiervan ligt bij de aanvrager)

2. De kandidaat-koper is minstens 18 jaar. (De aanvrager of minstens één van de aanvragende partners moet aan dit criterium voldoen)

3. Het gezamenlijk belastbaar gezinsinkomen, vertrekkende van het laatst gekende aanslagbiljet in de personenbelasting, mag niet lager zijn dan € 35.000. Wanneer er geen aanslagbiljet beschikbaar is of het inkomen te laag is, kan het inkomen met alle middelen worden aangetoond. De laatste drie maanden inkomen kan men extrapoleren naar 1 jaar. De verkoper behoudt zich het recht voor deze inkomensgegevens te verifiëren bij de kruispuntbank. 4. Iedere kandidaat-koper kan slechts één woning ofwel één kavel bekomen.

B. Rangorde van toekenning:
1. De rangorde van toekenning van de woningen/kavels gebeurt, op de referentiedatum, volgens onderstaande toewijzingsmatrix. De referentiedatum is voor de toewijzing het afsluiten van de lijst.

matrix

Lokale binding:
a) minstens 5 jaar in Brasschaat wonen of minstens 5 jaar in Brasschaat werken met een (minstens halftijds) contract
b) minstens 10 jaar in Brasschaat gewoond hebben in de laatste 20 jaren
c) minstens 1 jaar in Brasschaat wonen of een (minstens halftijds) contract hebben in Brasschaat op de referentiedatum

d) minder dan 10 jaar in Brasschaat gewoond hebben in de laatste 20 jaren (De aanvrager of minstens één van de aanvragende partners moet aan dit criterium voldoen)

Inkomensgrenzen:
gezamenlijk belastbaar inkomen
Inkomen 1 van €35.000 tot €45.000
Inkomen 2 van €45.001 tot €55.000
Inkomen 3 van €55.001 tot €70.000
Inkomen 4 groter dan €70.001 Kandidaturen die binnen hetzelfde matrixvak vallen, worden op volgorde van inschrijving toegekend.

2. Kandidaturen die na de datum van de afsluiting van de inschrijvingen nog binnen komen, zullen in volgorde van schriftelijke kandidatuurstelling bij de raad van bestuur van de sociale huisvestingsmaatschappij (datum van poststempel) behandeld worden en dit onder dezelfde voorwaarden als bepaald onder punt A en punt B.

3. Indien na uitputting van de lijst der kandidaten die aan de gestelde voorwaarden voldoen, op de datum van de afsluiting van de inschrijvingen nog woningen overblijven, kan de raad van bestuur van de sociale huisvestingsmaatschappij beslissen de overblijvende percelen vrij te verkopen mits toepassing van de voorwaarden onder punt A.

4. De toewijzing gebeurt, na kennisname van het College van Burgemeester en Schepenen, door de sociale huisvestingsmaatschappij.

Uitgelicht