Openbaar onderzoek: klassering waterloop Mortelbeek

In het bufferbekken ter hoogte van Van Hemelrijcklei vloeit momenteel zowel de waterloop Donksebeek als de publieke gracht Mortelbeek samen. Waterlopen worden beheerd door de provincie, de publieke grachten zijn in het beheer van de gemeente. Vermits de waterloop Donksebeek reeds in het bufferbekken vloeide werd dit bufferbekken onlangs overgedragen naar de provincie. Hierdoor is de provincie beheerder van dit bufferbekken.

Mortelbeek is een publieke gracht met een erfdienstbaarheidszone van 3 meter op beide oevers. Deze erfdienstbaarheidszone moet vrij blijven en maakt het onderhoud aan deze publieke gracht mogelijk.

Door de overname van het bufferbekken door de provincie, is het wenselijk om de bedding van Mortelbeek ter hoogte van het bufferbekken eveneens om te zetten naar het statuut waterloop met een erfdienstbaarheidszone van 5 meter.

In bijgevoegde motiveringsnota zijn oa. de belangrijkste verplichtingen langs waterlopen opgenomen.

De gemeente organiseert op vraag van de provincie Antwerpen, departement Leefmilieu, dienst Integraal Waterbeleid een openbaar onderzoek van 17 september 2021 tot en met 17 oktober 2021 voor de klassering van een gedeelte van Mortelbeek, ter hoogte van het bufferbekken, als waterloop 2de categorie. Het openbaar onderzoek wordt gehouden conform artikel 19 van de wet van 28 december 1967, rekening houdend met de modaliteiten van afdeling 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 2021 tot uitvoering van de wet onbevaarbare waterlopen en tot wijziging van het Milieuhandhavingsbesluit.

opmerkingen of bezwaren

Tijdens de ganse periode van het openbaar onderzoek kan u opmerkingen of bezwaren indienen bij het gemeentebestuur Brasschaat via onderstaand e-formulier. Bezwaren kunnen worden ingediend van 17 september 2021 tot en met 17 oktober 2021.

Analoge opmerkingen of bezwaren kunnen per aangetekende brief ofwel na ontvangstbewijs afgegeven worden in het Gemeentehuis (Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat) met duidelijke vermelding ‘Klassering Mortelbeek – openbaar onderzoek’.

Maak een afspraak om het papieren dossier in te kijken bij de dienst Ruimte en Wonen.