aanvullende personenbelasting 2016-2019

datum goedkeuring 

14 december 2015

datum bekendmaking

16 december 2015

Art.1.- Voor de aanslagjaren 2016 tot en met 2019 wordt een aanvullende belasting gevestigd ten laste van de rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het aanslagjaar.

Art.2.- De belasting wordt vastgesteld op 6% van de overeenkomstig artikel 466 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 berekende grondslag voor hetzelfde aanslagjaar. Deze belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven in het aan het aanslagjaar voorafgaande jaar.

Art.3.- De vestiging en de inning van de gemeentelijke belasting zullen door het toedoen van het bestuur der directe belastingen geschieden, zoals bepaald in artikel 469 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen.

Art.4.- Het gemeenteraadsbesluit van 18 november 2013 houdende vaststelling van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting 2014-2019 wordt opgeheven vanaf de inwerkingtreding van onderhavig besluit.

Art.5.- Deze verordening wordt naar de toezichthoudende overheid gezonden.

gemeenteraadsbesluit van 14 december 2015 - bekendgemaakt op de website op 16 december 2015