Je huisnummer kan je leven redden!

Heel wat ongevallen gebeuren in je eigen woning. Hulpdiensten verliezen vaak kostbare tijd omdat ze, door het ontbreken van je huisnummer, je woning niet vinden. 

Regelmatig horen we dat briefwisseling niet tijdig of niet op de juiste plaats afgeleverd wordt.
Uit onderzoek blijkt dat de postbode soms wel heel vindingrijk moet zijn om de juiste brievenbus te vinden. Wanneer het juiste huisnummer of indexnummer op je brievenbus ontbreekt, is het haast onmogelijk voor de postbode om jouw post correct af te leveren. Zeker wanneer het dan nog een appartementsgebouw betreft met verschillende wooneenheden, wordt het gokken.

Sinds 2013 bestaat er een eenvormige huisnummering bestaand uit een huisnummer en eventueel een toevoeging van huisletter en index.
Vandaag stellen we vast dat, ondanks de wettelijke verplichting, het gebruik hiervan nog niet voldoende wordt toegepast. 

Wat kan jij doen?

Bekijk even je woning en brievenbus.
Is jouw huisnummer en eventueel huisletter en index duidelijk aangegeven?

We geven graag enkele tips mee:

  • Breng je huisnummer goed leesbaar vanop de openbare weg aan op je brievenbus en/of woning.
  • Wanneer dit van toepassing is, breng je ook de huisletter en index goed leesbaar aan.
  • Het vermelden van je naam is geen verplichting maar het kan, zeker bij appartementen, voor extra duidelijkheid zorgen.
  • Twijfel je over je juiste huisnummer en index? Neem contact op met onze dienst burgerzaken.
  • Woon je in een appartementsgebouw? Bekijk dit even met je buren of neem eventueel contact op met je syndicus. Busnummers die in het verleden werden gebruikt zijn niet meer geldig.

politiereglement

politiereglement

Hoofdstuk 12 - HUISNUMMERS EN STRAATNAAMBORDEN.

Art.12.1.
§1.
Het college van burgemeester en schepenen stelt de nummering van de huizen vast alsook de wijzigingen daaraan.De huurders en gebruikers, en bij ontstentenis hiervan, de eigenaars, van huizen en gebouwen ongeacht hun aard of functie, zijn gehouden deze huizen en gebouwen te nummeren.De nummering moet gebeuren in Arabische cijfers (1, 2, 3, … in tegenstelling tot Romeinse cijfers I, II, III, …).
§2. Het door het gemeentebestuur toegekend nummer moet worden aangebracht op de naar de openbare weg gerichte gevel, op een hoogte tussen 1 m en 3 m boven de rijweg, en op een zodanige manier dat zij vanaf de openbare weg goed zichtbaar en leesbaar zijn. Zij moeten minstens 4 cm hoog zijn. Voor appartementsgebouwen moet het bijkomende (bus-)nummer ten minste 2 cm hoog zijn. Op plaatsen waar de gevel van woning of gebouw niet aan de openbare weg paalt, moet het toegekende nummer op de postbus worden herhaald.
§3. In gebouwen waar meerdere woningen (bv. appartementen, studio‟s of verhuurde kamers) of andere afzonderlijke beschikbare ruimten voorhanden zijn, moeten de huurders en gebruikers, en bij ontstentenis hiervan, de eigenaars, ervoor instaan dat binnen het gebouw aan de toegang van elke afzonderlijke woning of ruimte de huisnummers en/of busnummers worden aangebracht.
§4. Het is verboden de nummering van huizen of andere gebouwen eigenhandig te wijzigen of te verwijderen.
§5. De huurders en gebruikers, en bij ontstentenis hiervan, de eigenaars, van huizen en gebouwen ongeacht hun aard of functie, moeten instaan voor het aanbrengen, het instandhouden en het vrijwaren van de leesbaarheid en de zichtbaarheid van het huisnummer en de kosten daarvan. In geval van een beslissing van het college van burgemeester en schepenen tot hernummering, gebeurt dit op kosten van het gemeentebestuur. De kosten van eventuele gevolgen van een hernummering zijn niet ten laste van het gemeentebestuur.
§6.Aan de verplichting een huisnummer aan te brengen moet worden voldaan binnen één maand. Deze termijn gaat in voor nieuwbouw: de dag waarop het aan te brengen huisnummer door het college van burgemeester en schepenen of zijn gemachtigde wordt meegedeeld; bij onderhouds- of herstellingswerken die de verwijdering van het nummer tot gevolg hadden: de dag van de beëindiging van de werken; bij onleesbare, niet voldoende zichtbare of ontbrekende huisnummers: de dag van het verzoek van het college om te voldoen aan de reglementering.
§7. Iedere eigenaar van een gebouw –bestemd voor huisvesting (één-of meergezinswoning), dienstverlening, administratief, cultureel, commercieel of industrieel gebruik- is gehouden de door de gemeente toegewezen huisnummers aan te brengen. De huisnummers moeten zichtbaar en leesbaar zijn vanop de openbare weg, mogen max. 8 meter van de openbare weg verwijderd zijn, en aangebracht worden overeenkomstig de algemene onderrichtingen van 1 juli 2010 betreffende het houden van de bevolkingsregisters. De eigenaar of de verantwoordelijke van een gebouw met meerdere appartementen moet de interne nummering op de brievenbussen en op of naast de particuliere toegangsdeuren van ieder appartement aanbrengen. Bijgebouwen zoals garages, loodsen, bergplaatsen, ateliers, … worden als samenhangend bij het hoofdgebouw beschouwd, en hoeven niet genummerd te worden.

Art.12.2.
Het is verboden de huisnummers, straatnaamborden of borden voor hydrantaanduiding weg te nemen of ze te wijzigen of er nieuwe aan te brengen met aanduidingen welke niet door de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen werden vastgesteld. Het is eveneens verboden de vernieuwing of wijziging van de huisnummers en straatnaamborden of borden voor hydrantaanduiding te beletten of te hinderen.

Art.12.3. De eigenaars, de vruchtgebruikers en de bewoners van gebouwen zijn verplicht te gedogen, zonder de minste vergoeding, dat huisnummers, straatnaamborden en borden voor hydrantaanduiding op de gevels van het gebouw aangebracht worden.