wijziging uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval

van 14 januari 2019 tot en met 13 maart 2019

Op 16 september 2016 keurde de Vlaams Regering het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goed. Dit uitvoeringsplan zet volop in op maatwerk, zowel naar lokale besturen als naar de burger. Eén van de nieuwigheden in dit plan is de doelstelling voor restafval op maat van de gemeente. Die doelstelling wordt bepaald op basis van de Belfius-cluster waartoe de gemeente behoort. Bij de opmaak van het plan werd uitgegaan van de meest recente Belfius-indeling die toen beschikbaar was, namelijk die van 2007. Via actie 4 gaf het Uitvoeringsplan wel al aan dat zodra de Belfius-bank de indeling zou actualiseren, het effect hiervan op de doelstellingen moet bekeken worden en indien dit effect significant is, een planaanpassing zal worden voorgesteld.

Op 14 maart 2018 publiceerde de Belfius-bank zijn nieuwe indeling van gemeenten in clusters. De OVAM evalueerde het gebruik van clusters en rekende ook het effect van de nieuwe clustering door op de te behalen restafvaldoelstellingen. Dit gebeurde in overleg met VVSG/Interafval. De nieuwe clustering betekent dat de restafvaldoelstelling voor heel wat gemeenten licht tot stevig wijzigt. Het werken met clusters en doelstellingen op maat, ervaart de OVAM nog steeds als een meerwaarde. Daarom zal een wijziging van het plan worden voorgesteld aan de Vlaamse Regering.

De wijziging kan je hier bekijken of inkijken na afspraak op de dienst ruimte en wonen.

Bezwaren of opmerkingen kan je indienen tot en met 13 maart 2019 naar plan@ovam.be of per post naar OVAM, Wijziging Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, Stationstraat 110 te 2800 Mechelen