Veelgestelde vragen - Project Kaart

Hier verzamelen we de meest gestelde vragen rond het project Kaart. Ook wel FAQ's genoemd (frequently asked questions)

Algemeen

Wat is de timing van het project? Wanneer starten de werken?

Wat is de timing van het project? Wanneer starten de werken?

Momenteel zijn we druk in overleg met de scholen, clubs en verenigingen die van de site gebruik zullen maken om de plannen te verfijnen. De aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt voorbereid, later dit jaar starten we met de opmaak van de uitvoeringsplannen.

De bouw van het project zal in twee grote fasen gebeuren:

 1. FASE 1: publieke delen
  In de eerste fase worden alle publieke delen gebouwd: de scholen, het buurtpaviljoen en de sporthal. De scholen blijven elk op eigen terrein tijdens de werken. Een deel van de lokalen wordt ondergebracht in klascontainers. Ter voorbereiding van deze eerste fase zullen onderhoudswerken in het bos worden uitgevoerd, zodat de ongezonde en gevaarlijke bomen weg zijn en het bos veilig is om als speelruimte te worden gebruikt. Aansluitend aan fase 1 wordt de pocketparking langs Middelkaart ingericht.
   
 2. FASE 2: private delen
  In de tweede fase, na voltooiing van de scholen, worden de oude schoolgebouwen afgebroken en start de bouw van de woningen. Nadien wordt ook het openbaar domein in het projectgebied aangepakt.

Duurzame nieuwe schoolgebouwen

Wat gebeurt er met het bos van De Vlinder?

Wat gebeurt er met het bos van De Vlinder?

Het bos blijft behouden, wordt overgedragen aan de gemeente en zal in de toekomst tijdens de schooluren worden gebruikt als extra buitenspeelruimte voor de verschillende scholen op de site.

Buiten de schooluren wordt het bos opengesteld als speelplek voor kinderen uit de buurt.

Daarbij moeten we wel opmerken dat bij een recent bomenonderzoek werd vastgesteld dat niet alle bomen in dit bos in goede conditie zijn. Gevaarlijke bomen zullen worden gesnoeid en indien nodig gerooid en/of vervangen door nieuwe exemplaren.

Blijven vrije school De Vlinder en gemeentescholen Giko en Gilo de Kaart aparte scholen?

Blijven vrije school De Vlinder en gemeentescholen Giko en Gilo de Kaart aparte scholen?

Ja.

Daarbij proberen we wel de samenwerking tussen de scholen te stimuleren. Door de turnzalen te combineren tot een grotere sporthal, door één centrale schoolbib te voorzien, door speelruimte te delen in het bos en door te onderzoeken of voor- en naschoolse opvang samen kan worden georganiseerd.

De scholen blijven aparte gebouwen met een eigen speelplaats en een eigen pedagogische aanpak. Kijk zeker eens naar de infopanelen van 'De Kaart op tafel' en de visualisaties, dan zie je hoe er twee verschillende scholen werden ontworpen die elkaar centraal in het midden ontmoeten.

Blijft er nog voldoende speelruimte voor de kinderen?

Blijft er nog voldoende speelruimte voor de kinderen?

De scholen beschikken momenteel over heel grote buitenruimtes, die in het nieuwe project niet volledig behouden kunnen blijven. De speelruimte wordt dus kleiner.

De oppervlakte van de buitenspeelruimte moet wel voldoen aan bepaalde normen, die ook in het nieuwe project moeten worden gerespecteerd. Hiervoor hebben we ons gebaseerd op de richtlijnen van het “Instrument duurzame scholenbouw” van Agion (= het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs).

Samen met de ontwerpers werd gezocht naar een goed evenwicht tussen bebouwde oppervlakte, verharde en groene speelruimte. Ook het bestaande bos zal hier een rol in spelen: tijdens de schooluren wordt dit mee ingezet als speelruimte, en buiten de schooluren wordt dit - net als de nieuwe speelplaats van Gilo de Kaart - opengesteld voor de kinderen uit de buurt.

De speelplaatsen worden groen en avontuurlijk ingericht met klimheuvels en andere natuurlijke spelelementen en voldoende ruimte om te voetballen en te rennen.

Kunnen de scholen tijdens de werken gewoon openblijven?

Kunnen de scholen tijdens de werken gewoon openblijven?

Ja, de drie scholen (Giko Kaart, Gilo de Kaart en De Vlinder) blijven volledig operationeel.

Een deel van de scholen zal tijdens de werken in tijdelijke units op de site worden ondergebracht en er blijft voldoende speelruimte over. Werf- en schoolverkeer zal zo veel mogelijk worden gesplitst.

Brede school met ruimte voor verenigingen en de wijk

Hoe groot wordt de sporthal?

Hoe groot wordt de sporthal?

De gemeenteschool Gilo de Kaart en vrije school De Vlinder hebben met dit project gekozen voor samenwerking. In plaats van twee aparte turnzalen komt er dus één sporthal met de nodige kleedkamers en doucheruimtes.

Met deze sporthal mikken we niet op grote toernooien: er komt geen uitgebreide cafetaria of publiekstribune. Om de clubs wel de kans gegeven om na de training nog even gezellig te “blijven hangen”, voorzien we een beperkte toogfunctie.

De oppervlakte van de sporthal wordt groot genoeg voor een volwaardig handbalveld en we maken het geheel integraal toegankelijk zodat er ook rolstoelsport kan doorgaan.

Tijdens de schooluren kan de sporthal door een akoestische scheiding in twee worden gedeeld, zodat er twee turnzalen ontstaan die apart kunnen worden gebruikt: één voor Gilo de Kaart en één voor De Vlinder. De kleuters van Giko Kaart turnen in hun eigen polyvalente ruimte.

Buiten de schooluren kan de scheidingswand worden weggehaald en wordt de sporthal opengesteld voor gebruik door sportclubs.

Op welke manier is er rekening gehouden met de wensen van de buurt?

Op welke manier is er rekening gehouden met de wensen van de buurt?

In februari 2016 zijn we gestart met een Denkdag, een groot ontbijt in de Middelkaart, waarbij bewoners, ouders en leerkrachten de kans kregen om vóór de start van de procedure hun input te geven op het project. Daarbij werden zowel een aantal bezorgdheden als een aantal kansen voor het project gedefinieerd:

bezorgdhedenkansen
 1. uitzicht van de omgeving
 2. mobiliteit
 3. ruimte voor verenigingsleven
 4. draagkracht van de wijk
 5. eigenheid van de scholen
 6. het bos van De Vlinder
 1. waardevolle elementen integreren in het project
 2. inzetten op slimme mobiliteit, wegwerken van knelpunten
 3. multifunctionele school
 4. juist woonprogramma voorzien
 5. identiteit voor elke school

De resultaten van deze bevraging werden zo veel mogelijk verwerkt in onze projectdefinitie en integraal meegegeven aan de ontwerpteams. Ook informatie die we verkregen via bewonersgroepen of de wijkvereniging werd toegevoegd aan het bestek. In de huidige voorstellen vind je dan ook heel wat van bovenstaande thema’s terug: inpasbaarheid van de bebouwing binnen het bestaande weefsel van de wijk, een doordacht plan voor de verkeersafwikkeling, integratie van een polyvalente ruimte en een sporthal voor verenigingen en clubs, behoud van het bos, multifunctioneel gebruik van ruimtes, een eigen identiteit voor elke school, en zo verder.

Ook in latere fasen werd input gevraagd: zo hebben we overlegd met een aantal wijkbewoners over aandachtspunten bij de beoordeling en hebben ook de leerkrachtenteams al de kans gekregen om hun opmerkingen te geven bij de beoordeling en verdere uitwerking van het behoefteprogramma.

Op de infopanelen van 'De Kaart op tafel' lees je welke opmerkingen er tijdens de Denkdag werden geformuleerd en hoe die in het project werden verwerkt.

Wat zal er gebeuren met Berkenhof?

Wat zal er gebeuren met Berkenhof?

Berkenhof is door het bisdom verkocht aan het schoolbestuur van De Vlinder en zal dus verdwijnen.

Om een alternatief te bieden binnen de wijk, heeft het gemeentebestuur beslist de nieuwe refters van de twee gemeentescholen zo in te richten dat die ook als polyvalente zaal kunnen worden gebruikt.

In het ronde paviljoen, centraal in het project, vind je de refters van Giko en Gilo de Kaart, de schoolbib en de voor-en naschoolse opvang. Ook de tekenacademie en de muziekschool zullen deze lokalen gebruiken om hun lessen te laten doorgaan.

Na school krijgt dit nieuwe buurtpaviljoen een heel andere functie en wordt dit de nieuwe polyvalente zaal met podium. In het paviljoen is ook een kleine toog ondergebracht, waar sportclubs na hun training nog een drankje kunnen nuttigen en nakaarten over hun geleverde inspanningen

Welke delen van de scholen worden opengesteld voor andere activiteiten?

Welke delen van de scholen worden opengesteld voor andere activiteiten?

De muziekschool en tekenacademie, die nu ook al lokalen in de gemeenteschool gebruiken, kunnen hun werking in het nieuwe project gewoon verderzetten. De sporthal zal buiten de schooluren door sportverenigingen kunnen worden gebruikt, zoals Acro2Gym.

Voor kinderen uit de buurt wordt het speelbos ’s avonds opengesteld om in te ravotten. En tenslotte worden ook de refters van Giko en Gilo de Kaart uitgerust met een podium en zo ingericht dat deze ’s avonds, in het weekend en in de vakantieperiode kunnen worden gebruikt als polyvalente zaal.

Kwaliteitsvol wonen in eigen wijk

Hoeveel woningen worden er gebouwd?

Hoeveel woningen worden er gebouwd?

Om het project in te bedden in de bestaande woonwijk, zochten we naar een ontwerp dat voor iedereen een meerwaarde biedt: jong en oud, nieuwe bewoner of geboren en getogen op de Kaart.

In totaal telt het project 103 wooneenheden: studio’s voor begeleid wonen, 1-, 2- en 3-slaapkamerwoningen- of appartementen voor verschillende doelgroepen, een cohousingproject en een aantal rijwoningen.

Voor wie zijn die nieuwe woningen bedoeld?

Voor wie zijn die nieuwe woningen bedoeld?

In de wijk Kaart vind je momenteel vooral grote, halfopen woningen met drie slaapkamers. Het nieuwe woonproject moet een alternatief bieden voor onder andere oudere bewoners die wat kleiner willen gaan wonen, maar de wijk niet willen verlaten.

Door verschillende types van woningen te voorzien (woningen voor senioren, bescheiden wonen voor jonge gezinnen, begeleid wonen voor mensen met een beperking,…) en door in te zetten op nieuwe woonvormen willen we het gemeenschapsgevoel in deze nieuwe woonwijk versterken.

Een gedeelde tuin, garage, fietsenberging of ontmoetingsruimte zijn hier alvast enkele voorbeelden van.

Mobiliteit

Extra woningen betekent ook extra verkeer in de wijk. Hoe wordt dat geregeld? Wat met de verkeersveiligheid?

Extra woningen betekent ook extra verkeer in de wijk. Hoe wordt dat geregeld? Wat met de verkeersveiligheid?

Met de nieuwe woningen zetten we volop in op alternatieven voor de auto. De fiets krijgt een prominente plek in het project, auto’s voor de woningen worden ondergronds gestald.

Er komen deelwagens op de site om de nieuwe bewoners te stimuleren minder voor de eigen auto te kiezen. De hele site wordt zo veel mogelijk autovrij: bezoekers zullen aan de rand kunnen parkeren op daarvoor aangelegde parkings, bewoners rijden via één aparte toegang naar hun private parkeerplaatsen.

School- en woonverkeer wordt daarbij zo veel mogelijk gescheiden. De schoolomgeving moet veiliger worden voor alle weggebruikers: voetgangers, fietsers én auto’s. We voorzien een duidelijke wachtzone voor ouders aan de schoolpoorten, zodat deze niet op straat moeten blijven staan.

Daarnaast bekijken we ook hoe het verkeer in de hele wijk beter en veiliger kan worden gemaakt. Daarvoor zal een nieuw wijkcirculatieplan worden opgemaakt. Interesse om mee na te denken over de mobiliteit in wijk Kaart? Kom dan op 5 maart om 19 uur naar het infomoment in Gilo de Kaart.

Wat gebeurt er met de fietsdoorsteek in het verlengde van de Schoolstraat?

Wat gebeurt er met de fietsdoorsteek in het verlengde van de Schoolstraat?

Er komt een nieuwe fiets- en wandelverbinding tussen Middelkaart en Leeuwenstraat, een echte groene dreef, ongeveer ter hoogte van de huidige schoolpoort van Gilo de Kaart.

Daarnaast zal de doorsteek in het verlengde van de Schoolstraat na de schooluren ook nog kunnen worden gebruikt. Tijdens de schooluren kan je via de Schoolstraat en de nieuwe dreef het gebied met de fiets of te voet doorkruisen.

Wat met de parkeerdruk in de wijk?

Wat met de parkeerdruk in de wijk?

De parkeerdruk wordt opgevangen binnen het projectgebied. Bewoners krijgen eigen, ondergrondse parkeerplaatsen. Voor leerkrachten en bezoekers komen er nieuwe parkings aan de randen.

Centrale stookinstallatie op biomassa

Verwarmen met een warmtenet op biomassa. Wat betekent dat eigenlijk?

Verwarmen met een warmtenet op biomassa. Wat betekent dat eigenlijk?

Het project zal verwarmd worden met biomassa: houtsnippers die afkomstig zijn van onze eigen laanbomen. Bij een goed gecontroleerde verbranding van hout komt slechts evenveel CO2 vrij als de bomen opnemen tijdens hun groei. Door gerooide bomen te vervangen door nieuwe exemplaren die op hun beurt opnieuw CO2 kunnen opnemen, is verwarmen op lokaal geproduceerde biomassa CO2-neutraal.

De gemeente heeft jaarlijks een heleboel weinig waardevol hout van snoeiwerken en van het rooien van bomen. Nu wordt dit hout vaak meegenomen door de aannemer die de snoeiwerken uitvoert en verkocht al brandhout. Door dit hout in te zetten in een efficiënte biomassaketel met hoog rendement, wordt een veel completere verbranding bekomen waardoor er maar weinig afvalstoffen vrijkomen. Het nieuwe gemeentehuis in de Verhoevenlei wordt al met houtsnippers verwarmd.

Door hun wisselende warmtevraag lenen de functies in het Project Kaart zich perfect tot verwarmen met een warmtenet: de scholen worden overdag verwarmd, terwijl in de woningen vooral ’s avonds en in de weekends wordt gestookt. Door te kiezen voor één centrale biomassa-installatie in plaats van aparte ketels, kan er één efficiënt filtersysteem worden voorzien om de rookgassen te zuiveren.

Zijn er geen andere duurzame technieken die kunnen worden toegepast?

Zijn er geen andere duurzame technieken die kunnen worden toegepast?

Absoluut.

We willen een hedendaags en duurzaam totaalproject realiseren. Biomassa is één hernieuwbare energiebron, daarnaast zetten we ook in op goed geïsoleerde gebouwen, duurzaam ruimtegebruik, zonnepanelen, hergebruik van regenwater, energiezuinige verlichting en technieken, …