afgifte administratieve stukken, retributie 2018-2019

datum goedkeuring

27 november 2017

datum bekendmaking

7 december 2017

Art.1.Met ingang van 1 januari 2018 en eindigend op 31 december 2019 worden retributies geheven voor het volgende:

 • het administratief verwerken van een digitaal meldingsdossier binnen de omgevingsvergunning: 25 euro per aanvraag;
 • het administratief verwerken en digitaliseren van een analoog meldingsdossier binnen de omgevingsvergunning: 50 euro per aanvraag;
 • het administratief verwerken van een digitaal stedenbouwkundig attest of van een digitale omgevingsvergunning binnen de vereenvoudigde procedure (zonder openbaar onderzoek): 50 euro per aanvraag;
 • het administratief verwerken en digitalisaren van een analoog stedenbouwkundig attest of van een analoge omgevingsvergunning binnen de vereenvoudigde procedure (zonder openbaar onderzoek): 150 euro per aanvraag;
 • het administratief verwerken van een digitale omgevingsvergunning binnen de gewone procedure met openbaar onderzoek: 75 euro per aanvraag;
 • het administratief verwerken en digitaliseren van een analoge omgevingsvergunning binnen de gewone procedure met openbaar onderzoek: 300 euro per aanvraag;
 • het organiseren van een projectvergadering: 50 euro per vergadering;
 • het administratief verwerken van een digitale omzetting van een milieuvergunning naar een omgevingsvergunning: 75 per aanvraag;
 • het administratief verwerken en digitaliseren van een analoge omzetting van een milieuvergunning naar een omgevingsvergunning: 300 euro per aanvraag;
 • het administratief verwerken van een digitale bijstelling van de voorwaarden van de omgevingsvergunning: 50 euro per aanvraag;
 • het administratief verwerken en digitaliseren van een analoge bijstelling van de voorwaarden van de omgevingsvergunning: 200 euro per aanvraag;
 • aflevering van een kopie van een bijzonder plan van aanleg: 200 euro per   volledig gekleurd exemplaar;
 • aflevering van een kopie van de brochure met stedenbouwkundige voorschriften: 12,5 euro per exemplaar;
 • aflevering van een (digitale) kopie van een bijzonder plan van aanleg: 6,5 euro per ongekleurd exemplaar;
 • aflevering van een (digitale) kopie van een  vergund bouwplan of van een uitvoeringsplan (milieuvergunning): 5 euro per exemplaar;
 • aflevering van een uittreksel uit het plannenregister: 10 euro per exemplaar;
 • aflevering van een uittreksel uit het vergunningenregister: 20 euro per exemplaar;
 • inlichtingen voor notarissen met ruim opzoekingswerk: 92 euro per aanvraag;
 • genealogische opzoekingen in het bevolkingsregister: 10 euro per uur geleverd werk;
 • afgifte van een conformiteitsattest door de burgemeester:
    62,50 euro voor een zelfstandige woning
    62,50 euro voor een kamerwoning, verhoogd met 12,50 euro per kamer, met een maximum van 1.250 euro per gebouw;           
 • externe adviezen en alle onkosten zoals aangetekende zendingen worden tegen kostprijs teruggevorderd.      

Art.2.De getuigschriften van de burgemeester tot attestatie van de samenstelling van een gezin of van een familie, die bestemd zijn om de kinderrijke gezinnen in staat te stellen prijsvermindering aan te vragen op het openbaar vervoer worden kosteloos afgeleverd.

Art.3. De retributie is verschuldigd door de aanvrager.

Art.4. De retributie wordt betaald bij de aanvraag en/of bij de aflevering van het gevraagde.

Art.5. Deze retributies worden niet toegepast voor aanvragen uitgaande van rechterlijke overheden, gerechtsdeurwaarders, besturen van staat, provincie, gemeente, intercommunale verenigingen en andere openbare instellingen.

Art.6. De particulieren en de privé-instellingen die wensen dat de gevraagde inlichting(en), het gevraagde stuk of de gevraagde stukken hun per post zouden toegezonden worden, dienen de verzendingskosten te betalen boven het bedrag van de retributie. Het bedrag van de verzendingskosten moet vooraf aan de betrokken dienst overgemaakt worden. De verzendingskosten worden aangerekend ook als de afgifte van het stuk of de stukken kosteloos is.

Art.7. Artikel 94 van het gemeentedecreet voorziet in de mogelijkheid om een dwangbevel uit te vaardigen met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen. Bij betwisting kan het gemeentebestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te vorderen.

Art.8.Het gemeenteraadsbesluit van 27 april 2015 houdende vaststelling van de retributie 2015-2019 op de afgifte van administratieve stukken wordt opgeheven vanaf de inwerkingtreding van onderhavig besluit.

Goedgekeurd in de gemeenteraad van 27 november 2017, gepubliceerd 7 december 2017