afgifte van administratieve stukken, belasting 2014-2019

datum goedkeuring

27 januari 2014

datum bekendmaking

12 februari 2014

Art.1.- Met ingang van 1 februari 2014 en eindigend op 31 december 2019 wordt ten voordele van de gemeente Brasschaat onder navolgende voorwaarden een belasting geheven op de afgifte van getuigschriften of andere stukken.

De belasting is verschuldigd door de personen of instellingen aan wie deze stukken door de gemeente op verzoek of ambtshalve worden uitgereikt.

Art.2.- Het bedrag van de belasting wordt als volgt bepaald:

1) op de afgifte van elektronische identiteitskaarten, elektronische vreemdelingenkaarten en elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de 12 jaar (kids-ID): 2,00 euro gemeentebelasting verhoogd met de kostprijs aangerekend door de federale overheid

2) op de afgifte van elektronische identiteitskaarten, elektronische vreemdelingenkaarten en elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de 12 jaar (kids-ID) volgens een spoedprocedure met transport door Group 4, afgerond naar de lagere eenheid: 2,00 euro gemeentebelasting verhoogd met de kostprijs aangerekend door de federale overheid en/of Group 4 volgens de gekozen spoedprocedure

3) op de afgifte van nieuwe certificaatcodes voor bestaande elektronische identiteitskaarten, elektronische vreemdelingenkaarten en elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de 12 jaar (kids-ID): 2,00 euro
4) op de afgifte van verblijfsvergunningen voor vreemdelingen:

attesten van immatriculatie:                                          3,00 euro

andere verblijfsbewijzen of verblijfsvergunningen voor
vreemdelingen:                                                            3,00 euro

op de afgifte van het identiteitsstuk voor kinderen beneden de leeftijd
van 12 jaar ongeacht de nationaliteit:

elk eerste identiteitsstuk wordt gratis afgeleverd;
1,24 euro voor elk identiteitsstuk in vervanging van het eerste;

voor het identiteitsbewijs voor een kind van minder dan 12 jaar van vreemde nationaliteit: 1,24 euro;
op de afgifte van reispassen:

8,00 euro voor een nieuwe reispas (verhoogd met de kosten aangerekend door de federale overheid), geen gemeentebelasting voor kinderen onder de 18 jaar;

op de afgifte van elektronische rijbewijzen (bankkaartmodel):
5,00 euro gemeentebelasting verhoogd met de kostprijs aangerekend door de federale overheid
op de afgifte van internationale rijbewijzen:
4,00 euro gemeentebelasting verhoogd met de kostprijs aangerekend door de federale overheid

g)   afgifte van statistische gegevens opgemaakt aan de hand van de bevolkingsregisters en/of het vreemdelingenregister, de registers van de burgerlijke stand:                                            7,00 euro

h)   aflevering van trouwboekje (eenvormig luxe type)                    25,00 euro

Art.3.- Zijn van de belasting vrijgesteld:

  • de stukken die krachtens een wet, een koninklijk besluit of een andere overheidsverordening kosteloos door het gemeentebestuur dienen afgeleverd te worden;
  • de stukken die aan behoeftige personen worden afgegeven; de behoeftigheid wordt vastgesteld door elk overtuigend bewijs;
  • de machtiging met betrekking tot godsdienstige of politieke demonstraties;
  • de machtigingen met betrekking tot activiteiten, die als dusdanig reeds het voorwerp zijn van de heffing van een belasting of retributie ten behoeve van de gemeente;
  • de mededelingen door de gemeentelijke politie aan de verzekeringsmaatschappijen van inlichtingen omtrent het gevolg dat gegeven werd terzake van verkeersongevallen op de openbare weg;
  • de aflevering van stukken aan de gerechtelijke overheden, de openbare besturen en daarmee gelijkgestelde instellingen, alsook aan de instellingen van openbaar nut;
  • de geldigverklaring van aanvraagformulieren voor vermindering op biljetten van de N.M.B.S., De Lijn en de openbare autobusdiensten;
  • de uittreksels uit de registers van de burgerlijke stand en uit de registers te houden door de ambtenaar van de burgerlijke stand voor de akten betreffende het verkrijgen, het herkrijgen, het behoud en het verlies van nationaliteit, de door de ambtenaren van de burgerlijke stand, door de burgemeester of door hun afgevaardigde afgeleverde getuigschriften tot attestatie van feiten die blijken uit bedoelde registers, de door de burgemeester of zijn afgevaardigden afgeleverde getuigschriften van identiteit, nationaliteit, domicilie of verblijf, de uittreksels uit het strafregister alsook de afschriften, legalisaties, vergunningen, enz. wanneer deze worden afgeleverd aan eenieder die verklaart dat voormelde stukken dienen te worden voorgelegd om een tewerkstelling te verkrijgen, te kunnen solliciteren of aan examens of proeven deel te nemen met het oog op eventuele aanwerving;
  • alle akten of getuigschriften, opgemaakt en afgeleverd voor de uitvoering van de wet betreffende het herstel van zekere schade, veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen.

Art.4.- De belasting wordt geheven op het ogenblik van de aanvraag van het belastbare stuk tegen afgifte van een betalingsbewijs. De aan de belasting onderworpen personen of instellingen die een verzoek indienen om de aflevering te verkrijgen van een of ander stuk, moeten op het ogenblik van hun aanvraag het bedrag van de belasting in bewaring geven indien het document niet onmiddellijk bij de aanvraag kan afgeleverd worden. Het in bewaring gegeven bedrag zal als een verworven contantbelasting worden geboekt op het ogenblik van de afgifte van het desbetreffende stuk.

Art.5.- De belasting is niet toepasselijk op de afgifte van stukken die krachtens een wet, een koninklijk besluit of een overheidsverordening reeds aan de betaling van een recht ten behoeve van de gemeente onderworpen zijn. Uitzondering wordt gemaakt voor de rechten dewelke de met het afgeven van reispassen belaste gemeenten ambtshalve toekomen en waarvan sprake is in de tarieven, gevoegd bij de wet op de consulaire en kanselarijrechten.

Art.6.- De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen terzake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het gelijknamige decreet van 30 mei 2008 en latere wijzigingen.

Art.7.- Indien het onderzoek “de commodo et incommodo” dat nopens onderhavig besluit zal ingesteld worden geen bezwaar oplevert, of wanneer de bezwaren, die tijdens dit onderzoek worden ingediend, door de gemeenteraad worden verworpen, zal het thans gestemde reglement als definitief aanzien worden en voor goedkeuring aan de bevoegde overheid worden overgezonden.

Art.8.- Het gemeenteraadsbesluit van 18 november 2013 houdende vaststelling van de belasting 2014-2019 op administratieve stukken wordt opgeheven vanaf de inwerkingtreding van onderhavig besluit.

gemeenteraadsbesluit van 27 januari 2014 - bekendgemaakt op website op 12 februari 2014