belasting- en retributiereglementen, maatregelen

De gemeenteraad heeft in zitting van 30 maart 2020 volgende financiële maatregelen genomen.

Volgende reglementen werden met ingang van 31 maart 2020 opgeheven en zullen na de crisis opnieuw aan de gemeenteraad voorgelegd worden:

  • het retributiereglement 2020-2025 voor het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg of op plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg
  • het belastingreglement 2020-2025 op het huis-aan-huis verspreiden van reclamedrukwerken en daarmee gelijkgestelde producten

De tarieven van het retributiereglement 2020-2025 inzake opname reclame in de Parkbode werden met ingang van 31 maart 2020 voor de helft gereduceerd (50% vrijstelling). Deze vrijstelling stopt automatisch van zodra het college het einde van deze Coronacrisis zal vaststellen.

Volgende reglementen zijn uiteraard niet toepasbaar als de gemeentelijke dienstverlening opgeschort is en er geen betalende diensten verstrekt worden of als die afzonderlijke feiten of eenmalige gebeurtenissen zich niet kunnen voordoen door de COVID-19 maatregelen:

  • retributie 2020-2025 plaatsrecht op de lokale kermis (vanaf 16/3/2020)
  • belasting 2020-2025 op dansgelegenheden (vanaf 14/03/2020)
  • retributie 2020-2025 inname openbaar domein voor evenementen en manifestaties (vanaf 14/03/2020)
  • retributie 2020-2025 op de organisatie van jeugdactiviteiten (vanaf 14/03/2020)
  • retributie 2020-2025 voor de standplaatsen openbare markt en standplaatsen ambulante handel op het openbaar domein (vanaf 16/03/2020)
  • retributie 2020-2025 op de tijdelijke inname van de openbare ruimte voor het invoeren van bouw-, verbouw- en opruimingswerken (vanaf 16/03/2020 terugbetaling bij annulering vergunning of niet uitvoering)
  • retributie gebruik sportaccommodaties 2020-2025 (vanaf 16/03/2020) 

Indien er reeds bedragen voor een komende periode betaald werden, kunnen deze aangewend worden in een latere periode. Op expliciete vraag kunnen bedragen terugbetaald worden. Voor de periode tot aan het begin van de Coronamaatregel, blijven belastingen en retributies verschuldigd.