BELONINGSPREMIE

Het gemeentebestuur heeft op 14 december 2020 de periode voor het aanvragen van de beloningspremie verlengd. Aanvragen kunnen nog ingediend worden tot en met 31 januari 2021. 

De beloningspremie is bedoeld voor bedrijven in de zorg, begrafeniswezen en voedingssector, die tijdens de coronacrisis operationeel zijn gebleven en hun medewerkers hiervoor willen belonen. Deze bedrijven moeten eveneens gevestigd zijn op Brasschaats grondgebied en daar ook hun dienstverlening laten plaatsvinden.

Wat zijn de voordelen van deze premie?

Wat zijn de voordelen van deze premie?

Indien deze bedrijven Brasschaatse kadobonnen aankopen, dan zal de gemeente er 20% van de aankoopwaarde bovenop leggen, ook in de vorm van Brasschaatse Kadobonnen.

Deze premie is van toepassing van zodra het bedrijf minimum 50 euro aan Brasschaatse Kadobonnen aankoopt. Concreet: Van zodra het bedrijf 2 Brasschaatse Kadobonnen ter waarde van 25 euro aankoopt (of 5 bonnen van 10 euro), dan legt de gemeente er 1 Brasschaatse Kadobon van 10 euro bovenop. De gemeente legt maximaal 1 Brasschaatse Kadobon bij per werknemer.

Waar kan ik de premie aanvragen?

Waar kan ik de premie aanvragen?

Je kan je aanvraag indienen via het daartoe voorziene online-formulier op de gemeentelijke website. Dit komt terecht bij de dienst lokaal ondernemen en toerisme die het verder zal behandelen.

Tot wanneer kan ik de premie aanvragen?

Tot wanneer kan ik de premie aanvragen?

De aanvraag kan ingediend worden tussen 1 december 2020  en 31 januari  2021.

Welke ondernemingen komen in aanmerking?

Welke ondernemingen komen in aanmerking?

Het gaat om bedrijven die operationeel zijn gebleven tijdens de coronacrisis, met personeel actief binnen de zorg, de supermarkten en het begrafeniswezen (waarvan de werknemers zijn blijven werken tijdens de coronacrisis). Deze bedrijven moeten eveneens gevestigd zijn op Brasschaats grondgebied en daar ook hun dienstverlening laten plaatsvinden.

Specifiek gaat het om bedrijven die binnen het KBO geregistreerd staan onder de volgende categorieën:

NACE - code   Omschrijving
4711

Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen

472Detailhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels
861Ziekenhuizen
86904Activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg, m.u.v. psychiatrische ziekenhuizen en verzorgingstehuizen
86906Verpleegkundige activiteiten
871Verpleeginstellingen met huisvesting
872Instellingen met huisvesting voor personen met een mentale handicap of psychiatrische problemen en voor drugs- en alcoholverslaafden
873Instellingen met huisvesting voor ouderen en voor personen met een lichamelijke handicap
87909Overige maatschappelijke dienstverlening met huisvesting, n.e.g.
8899
Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting, n.e.g.
9603Begrafeniswezen

 

Hoe snel wordt mijn aanvraag behandeld?

Hoe snel wordt mijn aanvraag behandeld?

Het college van burgemeester en schepenen stelt de premie vast uiterlijk 21 dagen na indienen van de aanvraag. Deze termijn begint pas te lopen van zodra het dossier ontvankelijk is verklaard.

Hoeveel budget trekt de gemeente hiervoor uit?

Hoeveel budget trekt de gemeente hiervoor uit?

Het maximumbedrag uit te geven aan deze actie is 50.000 euro, tenzij de gemeenteraad de uitdrukkelijke toelating geeft om deze actie uit te breiden.

Welke informatie moet ik geven bij de aanvraag?

Welke informatie moet ik geven bij de aanvraag?

Er zal om de volgende informatie gevraagd worden: 

 • Ondernemingsnummer 
 • Inschrijving KBO waarin hun activiteiten duidelijk omschreven zijn 
 • Bewijs van fysieke vestiging en activiteit op grondgebied van Brasschaat 
 • Verklaring op eer dat bedrijf operationeel is gebleven 
 • Aantal werknemers  

Aantal VTE of aantal werknemers?

Aantal VTE of aantal werknemers?

De premie wordt toegekend op basis van 20% op het aangekochte bedrag, maar met als beperkende voorwaarde dat er nooit meer Kadobonnen bovenop gelegd worden dan het aantal werknemers.

Rekenvoorbeeld:

Een onderneming met 12 werknemers koopt voor 500 euro aan Kadobonnen en heeft dus recht op 100 euro aan extra kadobonnen (zijnde 10 van 10 euro). Deze worden toegekend indien aan alle voorwaarden van het reglement wordt voldaan.

Een onderneming met 5 werknemers koopt voor 500 euro aan Kadobonnen en zou dus recht hebben op 100 euro aan extra Kadobonnen (zijnde 10 van 10 euro). De gemeente kent echter maar maximaal 5 bonnen toe indien aan alle voorwaarden van het reglement wordt voldaan.

Hoeveel kunnen we vrij van belasting en rsz per medewerker geven?

Hoeveel kunnen we vrij van belasting en rsz per medewerker geven?

De Brasschaatse kadobon kan perfect gebruikt worden als relatiegeschenk of als geschenk aan personeel (of hun kinderen ten laste). Dergelijke geschenken kunnen van een fiscaal gunstig regime genieten en vrijgesteld worden van RSZ-bijdragen.

Per 3 juli 2018 zijn de maximumbedragen voor bedrijven verhoogd.

Voortaan gelden volgende maxima voor geschenk(bonn)en:

 • n.a.v. Sinterklaas, Kerst of nieuwjaar: tot 40 euro/ jaar / (kind per/) werknemer
 • bij een eervolle onderscheiding: tot 120 euro / jaar
 • bij pensionering: tot 40 euro / dienstjaar (in totaal min. 120 en max. 1.000 euro)
 • bij huwelijk of wettelijke samenwoning: tot 245 euro / werknemer.

Informatieve websites

unizokado 

giftcheques

of raadpleeg je boekhouder

Hoe en wanneer gebeurt uitbetaling?

Hoe en wanneer gebeurt uitbetaling?

Na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen ontvang je een factuur voor de bestelde kadobonnen. Na ontvangst van de betaling worden de kadobonnen voor je klaargelegd en krijg je hierover bericht.

Waar kan ik terecht voor vragen?

Waar kan ik terecht voor vragen?

Bij de dienst lokaal ondernemen en toerisme. Mail ons via ikdoemee@brasschaat.be of bel ons via 03 650 29 30.

Waarom kom ik niet in aanmerking?

Waarom kom ik niet in aanmerking?

Je komt onder meer niet in aanmerking

 • indien je verplicht gesloten was tijdens Corona
 • indien je geen fysieke vestiging en dienstverlening in Brasschaat hebt
 • indien je voor minder dan 50 euro aan Brasschaatse Kadobonnen besteld

Wat als ik niet akkoord ben met weigering?

Wat als ik niet akkoord ben met weigering?

Je kan best het reglement nalezen waarin alle voorwaarden staan toegelicht en indien je dan nog van mening bent dat je wel in aanmerking komt, dan is het best een mail te sturen naar ikdoemee@brasschaat.be waarin je aangeeft waarom je toch denkt in aanmerking te komen.