OCMW raad

In Brasschaat zijn er 11 OCMW-raadsleden, waaronder de voorzitter.

82b69886-7cd5-474e-991b-650eb567ccba.jpg

gegevens raadsleden

gegevens raadsleden

Bart Brughmans
CD&V | voorzitter
T 03 650 25 00
bart.brughmans@brasschaat.be

Christine Huybreghts
N-VA
M 0495 52 82 20
christine.huybrechts@ocmwbrasschaat.be

Erwin Callens
N-VA
M 0486 31 78 24
erwin.callens@ocmwbrasschaat.be

Francis Kuypers
N-VA
T 03 651 96 70
francis.kuypers@ocmwbrasschaat.be

Monique Celen
N-VA
M 0494 56 03 03
monique.celen@ocmwbrasschaat.be

Patrick Van Craeynest
N-VA
patrick.van.craeynest@ocmwbrasschaat.be

Sven Simons
CD&V
T 03 651 41 65
sven.simons@ocmwbrasschaat.be

Carina Rotthier
CD&V
T 03 295 63 40
carina.rotthier@ocmwbrasschaat.be

Inge Hermans
Brasschaat 2012
T 03 663 30 82
inge.hermans@ocmwbrasschaat.be

Ellen Samyn
Vlaams Belang
M 0478 99 01 08
ellen.samyn@ocmwbrasschaat.be

Anne Van Aperen
Open VLD
M 0477 20 31 87
anne.van.aperen@ocmwbrasschaat.be

zittingen

zittingen

De OCMW-raad legt beleidslijnen vast en stemt reglementen en besluiten. Ze houdt maandelijks een openbare vergadering, meteen gevolgd door een besloten vergadering. Tijdens de openbare vergadering is publiek toegelaten. Op de besloten zitting worden persoonlijke dossiers behandeld en is er uiteraard geen publiek toegelaten.

data 2018

De vergaderingen vinden plaats In het OCMW-gebouw, om 20 uur.

31 januari
28 februari
28 maart (uitzonderlijk om 21 uur)
25 april
30 mei
27 juni (uitzonderlijk om 21 uur)
5 september

26 september
24 oktober
28 november (uitzonderlijk om 21 uur)
17 december (uitzonderlijk om 18 uur)

agenda laatste zitting

agenda laatste zitting

OPENBARE ZITTING - 24 oktober 2018

werking en organisatie
interne orde

1 Goedkeuring notulen en zittingsverslag van de openbare zitting van 26 september 2018.
Op 26 september 2018 vond een zitting van de raad van maatschappelijk welzijn plaats. De notulen en het zittingsverslag dienen goedgekeurd te worden.

ondersteunende diensten
interne organisatie

2 Igean milieu en veiligheid. Goedkeuring agenda en bevestiging mandaat voor de buitengewone algemene vergadering van 19 december 2018.
Op woensdag 19 december 2018 zal om 19 uur de buitengewone algemene vergadering van Igean milieu en veiligheid doorgaan.
De agenda werd vastgesteld als volgt:
1)        goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2019
2)        goedkeuren van de begroting 2019
3)        goedkeuren statutenwijziging
4)        innovatiefonds - bepalen bijdrage
5)        kennisname onderhandelingsplan 2019-2024 - evaluatieverslag.

Aan de raad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de agendapunten en een vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te duiden.

3 Igean dienstverlening. Goedkeuring agenda en bevestiging mandaat voor de buitengewone algemene vergadering van 19 december 2018.
Op woensdag 19 december 2018 zal om 19.00 uur de buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening doorgaan. De agenda werd vastgesteld als volgt:
1)        goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2019
2)        goedkeuren van de begroting 2019
3)        goedkeuren statutenwijziging
4)        kennisname ondernemingsplan 2019-2024 - evaluatieverslag.

Aan de raad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering en vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te duiden en te mandateren om deel te nemen aan de vergadering op 19 december 2018.

4 CIPAL dienstverlenende vereniging. Goedkeuring inzake statutenwijziging en agenda en bevestiging mandaat voor de buitengewone algemene vergadering op 14 december 2018.
De gemeente is deelnemer van de dienstverlenende vereniging Cipal.
De statuten van CIPAL dienen gewijzigd te worden om deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het wijzigingsdecreet. Op 14 december 2018 zal een buitengewone algemene vergadering plaatsvinden.
In bijlage vindt u de statutenwijziging en toelichtende nota van CIPAL, goedgekeurd door de raad van bestuur van CIPAL in zitting van 11 september 2018.

Aan de raad wordt voorgesteld goedkeuring te hechten aan statutenwijziging en tevens de reeds aangeduide vertegenwoordiger, namelijk Erwin Callens en plaatsvervangende vertegenwoordiger, namelijk .... te mandateren om deel te nemen aan deze algemene vergadering.

5 Overzichtslijsten Vast Bureau. Kennisneming.
Op 11 april, 16 mei, 13 juni, 10 en 13 juli, 22 augustus en 12 september 2018 vonden zittingen van het Vast Bureau plaats.
Aan de raad wordt gevraagd kennis te nemen van de overzichtslijsten van deze zittingen.

financiën

6 Leveren en installeren van een loonmotor en aanstellen van een sociaal secretariaat. Kennisneming.
De gemeente, OCMW en AGB Brasschaat wensen over te gaan tot de aankoop van een loonmotor en de aanstelling van een sociaal secretariaat.

persoonsgebonden zaken
maatschappelijke dienstverlening

7 Maandelijkse boordtabellen sociale dienst. Kennisneming.
Maandelijks worden de boordtabellen met statistieken van de sociale dienst voorgelegd aan de raad.

thuis- en ouderenzorg

8 Keuze werking poetsdienst.
Aan de raad wordt gevraagd, na kennisneming van de brief van VVSG van 19 juli 2018 met onderwerp ' Poetsdiensten binnen het woonzorgdecreet ' en na toelichting door Theo Verbist, Afdelingshoofd Ouderenzorg, goedkeuring te geven voor Optie 1: Geen erkenning aanvragen.

9 Verslag Centrumraad Maria-ter-Heidehove van 30 mei 2018. Kennisneming.
Aan de raad wordt gevraagd kennis te nemen van het verslag van 30 mei 2018 van de centrumraad van LDC Maria-ter-Heidehove.

10 Verslag menucommissie van 4 oktober 2018. Kennisneming.
Aan de raad wordt gevraagd kennis te nemen van het verslag van de menucommissie WZC Vesalius van 4 oktober 2018.

11 Kwartaalcijfers poetsdienst, derde kwartaal 2018. Kennisneming.
Aan de raad wordt gevraagd kennis te nemen van de kwartaalcijfers poetsdienst, derde kwartaal 2018.