erkenning als ereburger

Wat

Het gemeentebestuur erkent iedereen met een uitzonderlijke verdienste voor onze gemeente graag met de titel 'Ereburger van Brasschaat'. De titel wordt niet toegekend aan rechtspersonen of feitelijke verenigingen, noch aan personen die betrokken (geweest) zijn in een straf- of tuchtrechterlijke zaak. Titels worden ook postuum toegekend.
Denk je iemand te kennen die in aanmerking komt voor deze titel?
Draag hem of haar voor bij het schepencollege.

Het college beoordeelt eenmaal per jaar de voorgedragen kandidaten, selecteert er op gemotiveerde wijze één en draagt deze voor aan de gemeenteraad. Die beslist in besloten zitting en met twee derde van de stemmen om de titel al dan niet toe te kennen. De titel kan maximaal één keer per jaar worden toegekend aan een inwoner van Brasschaat en één keer per jaar aan een niet-inwoner.
Bij de uitreiking van de eretitel, meestal op Dorpsdag of een andere bijzondere gelegenheid, krijgt de laureaat een oorkonde.

AANVRAAG

AANVRAAG

Om het dossier te kunnen beoordelen heeft het college zoveel mogelijk relevante stukken nodig: de voordracht van een kandidaat ereburger moet goed gemotiveerd zijn.

Richt je motivatie tot het college van burgemeester en schepenen, Verhoevenlei 11 te 2930 Brasschaat.
Iedere Brasschaatse burger en vereniging en elk door de gemeenteraad erkend adviesorgaan, kan suggesties van voordrachten doen aan het gemeentebestuur. Niet-inwoners kunnen normaal gezien geen voordracht indienen.