gebruik recyclagepark, retributie 2015-2019

datum goedkeuring

29 juni 2015

datum bekendmaking

6 juli 2015

Art.1.- Met ingang van 1 september 2015 en eindigend op 31 december 2019 wordt een retributie gevestigd op de aanvoer van volgende afvalstoffen op het containerpark:

 • grof vuil
 • gemengd bouw- en sloopafval
 • asbesthoudend afval (cementgebonden)
 • kalkplaten en cellenbeton
 • grond
 • vlak glas
 • zuiver steenpuin
 • houtafval
 • groenafval (gratis voor Brasschaatse inwoners)
 • landbouwfolie (van toepassing op KMO’s en zelfstandige ondernemers)
 • piepschuim (gratis voor Brasschaatse inwoners)
 • zuivere plastic folie (gratis voor Brasschaatse inwoners)

Art.2.-

§1. Het bedrag van de retributie dat is verschuldigd door eenieder (behalve KMO’s, zelfstandige ondernemers en verenigingen) die gebruik maakt van het containerpark voor de aanvoer van de in artikel 1 genoemde afvalstoffen, wordt als volgt vastgesteld:

 • grof vuil                                                          0,20 euro/kg
 • gemengd bouw- en sloopafval                         0,20 euro/kg
 • asbesthoudend afval (cementgebonden)          0,20 euro/kg
 • kalkplaten en cellenbeton                                 0,03 euro/kg
 • grond                                                              0,03 euro/kg
 • vlak glas                                                         0,03 euro/kg
 • zuiver steenpuin                                               0,01 euro/kg                
 • houtafval                                                         0,01 euro/kg    

§2. Elk gezin krijgt jaarlijks een vrijstelling van 1.000 kg voor asbesthoudend afval. Vrijstellingen kunnen niet opgebouwd worden. Op het einde van het jaar vervalt de resterende vrijstelling. Een gezin bestaat uit alle personen die in het bevolkingsregister aan elkaar gekoppeld zijn via het ‘gezinshoofd’.

Art.3.-

§1. Het bedrag van de retributie voor bedrijven, zelfstandige ondernemers en verenigingen wordt als volgt vastgesteld:

 • grof vuil                                                          0,20 euro/kg
 • gemengd bouw- en sloopafval                         0,20 euro/kg
 • asbesthoudend afval (cementgebonden)          0,20 euro/kg
 • kalkplaten en cellenbeton                                 0,07 euro/kg
 • grond                                                              0,07 euro/kg
 • vlak glas                                                         0,07 euro/kg
 • zuiver steenpuin                                               0,07 euro/kg
 • houtafval                                                         0,07 euro/kg
 • groenafval                                                       0,07 euro/kg
 • landbouwfolie                                                  0,07 euro/kg                
 • piepschuim                                                     5 euro/zak
 • zuivere plastic folie                                          4 euro/zak

§2. Er wordt maximaal 1.000 kg per dag per KMO, zelfstandige ondernemer of vereniging aanvaard. De afvalstoffen moeten gesorteerd naar het containerpark gebracht worden. Alleen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen worden aanvaard. Vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen zijn afvalstoffen die ontstaan ten gevolge van activiteiten die van dezelfde aard zijn als van deze van de normale werking van een particuliere huishouding, en die omwille van de aard, de samenstelling en de hoeveelheid vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen.

Art.4.- De gemeentelijke diensten, diensten van andere lokale openbare instellingen en de onderwijsinstellingen gevestigd op het grondgebied van de gemeente Brasschaat worden vrijgesteld van de retributie.

Art.5.- De betaling gebeurt ter plaatse aan de betaalterminal met bancontact, kredietkaart of contant met munten.

Bij ontstentenis van betaling kan de toegang tot het containerpark geweigerd worden.

Art.6.- Toegangskaarten

§1. De toegelaten gebruikers die niet beschikken over een elektronische identiteitskaart dienen zich te registreren op het containerpark en verwerven maximaal één gratis toegangskaart per gezin, per vereniging, per KMO of per zelfstandige onderneming.

§2. Voor elke bijkomende toegangskaart wordt een retributie gevraagd van 5 euro met uitzondering van een defect van de toegangskaart dat niet te wijten is aan het verlies of misbruik door de gebruiker op voorwaarde dat de defecte kaart overhandigd wordt aan het containerpark.

§3. De gemeentelijke diensten, diensten van andere lokale openbare instellingen en de onderwijsinstellingen gevestigd op het grondgebied van de gemeente Brasschaat worden vrijgesteld van de retributie.

Art.7.- De gemeenteraadsbesluiten van 18 november 2013 houdende vaststelling van de retributie 2014-2016 op het gebruik van het containerpark en van de retributie 2014-2019 op het opnemen van GFT-afval van handels- of nijverheidsinstellingen in het containerpark worden opgeheven vanaf de inwerkingtreding van onderhavig besluit.

gemeenteraadsbesluit van 30 juni 2015 - bekendgemaakt op de website op 6 juli 2015