gebruik sportaccommodaties, retributie 2020-2025 wijziging

datum goedkeuring

29 juni 2020

datum bekendmaking

6 juli 2020

feiten en motivering
Turnhal Driehoek werd recentelijk uitgebreid met drie kleedkamers en bijhorende douches. Deze kleedkamers en douches zijn afzonderlijk bruikbaar. Voor het gebruik van deze kleedkamers en douches is het aangewezen om gebruikstarieven vast te stellen.

De sportraad heeft hiervoor op 18 mei 2020 advies gegeven en stelt voor om per dagdeel (dagdeel = voormiddag, namiddag of avond = 4 uur) een retributie vast te stellen van 40 euro. Het gebruik per uur bedraagt 12 euro.

Het is financieel aangewezen het gemeenteraadsbesluit van 25 november 2019 voor de jaren 2020-2025 te wijzigen.

juridisch kader
Het decreet van 30 november 2007 betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau.
Ministeriële omzendbrief van 25 juli 1991, referte JURA/11/AOW, betreffende gezondheidstoezicht en sociale voordelen vanaf schooljaar 1991-1992, met latere wijzigingen.
Het besluit van de gemeenteraad van 25 november 2019 houdende goedkeuring van de retributies 2020-2025 op het gebruik van de sportaccommodaties.
Het decreet van 22 december 2017 en latere wijzigingen over het Lokaal Bestuur.

adviezen
Het advies van de sportraad van 18 mei 2020.

financiële gevolgen
De meeropbrengst van deze nieuwe tarieven wordt voor het jaar 2020 geraamd op 360 euro.

BESLUIT eenparig:

Art.1.- Met ingang van 1 augustus 2020 en eindigend op 31 december 2025 wordt de retributie voor het gebruik van de gemeentelijke sporthallen, de turnzalen en het Louis De Winterstadion als volgt vastgesteld:

§1.-Gemeentelijke sporthal Mariaburg
20 euro/uur voor het gebruik van de volledige zaal; indien slechts een gedeelte van de zaal wordt gebruikt is niettemin het tarief voor de volledige zaal verschuldigd.

§2.-Gemeentelijke turnhal Driehoek
a. 10 euro/uur voor het gebruik van 1/3 van de zaal (voor beoefenen van boccia);
b. 20 euro/uur voor het gebruik van de volledige zaal (voor Brasschaatse turnverenigingen);
c. 40 euro/dagdeel (dagdeel = voormiddag, namiddag of avond = 4 uur) of 12 euro/ uur voor het afzonderlijk gebruik van de kleedkamers met douches.

§3.-Gemeentelijke turnzaal G.I.B.
10 euro/uur voor het gebruik van de volledige zaal.

§4.-Gemeentelijke turnzaal Maria-ter-Heide 10 euro/uur voor het gebruik van de volledige zaal.

§5.-Gemeentelijke turnzaal Kaart 10 euro/uur voor het gebruik van de volledige zaal.

§6.-Louis De Winterstadion
§6.1-Gebruik atletiekpiste (inclusief atletiekonderdelen, kleedkamers en water)
- atletiektraining: 25 euro/uur
- atletiektraining met verlichting: 30 euro/uur
- atletiekmeeting per dagdeel, inclusief tribune: 130,00 euro/dagdeel (dagdeel = voormiddag, namiddag of avond = 4 uur)

§6.2-Gebruik voetbalveld (inclusief tribune, kleedkamers en water)
- voetbaltraining: 25 euro/uur
- voetbaltraining met verlichting: 30 euro/uur
- voetbalwedstrijd: 130 euro per dagdeel (dagdeel = voormiddag, namiddag of avond = 4 uur)

§6.3-Sportevenementen en sportdagen (volledig stadion inclusief alle sportieve aanhorigheden en tribune)
- voor sportverenigingen, niet-commerciële verenigingen of schoolsportdagen voor niet Brasschaatse scholen: 130 euro per dagdeel (dagdeel = voormiddag, namiddag of avond)
- opstellen of afbouwen tijdens de dag(en) vóór of na het sportevenement of sportdag: 20 euro/uur

§6.4-Het gebruik van het Louis De Winterstadion door atletiekclub AC Break is geregeld middels een aparte gebruiksovereenkomst met het gemeentebestuur (gemeenteraadsbesluit van 28 juni 2012 en latere wijzigingen)

§6.5-De cafetaria in het Louis De Winterstadion wordt beheerd door atletiekclub AC Break middels een aparte concessieovereenkomst met het gemeentebestuur (gemeenteraadsbesluit van 27 september 2012 en latere wijzigingen).

Art.2.- Voor de Brasschaatse onderwijsinstellingen, voor zover het gaat om leerlingen die tijdens de lesuren in het kader van de gewone onderwijsactiviteiten en onder toezicht gebruik maken van de gemeentelijke sporthallen, turnzalen en het Louis De Winterstadion, wordt geen retributie geheven.

Art.3.- Vermindering van retributie
1) Voor de gemeentelijke sporthallen, turnzalen en het Louis De Winterstadion vermeld onder artikel 1 wordt een vermindering van 50% op de retributie toegestaan voor:
- Brasschaatse sportverenigingen met clubzetel te Brasschaat én aangesloten bij de Brasschaatse sportraad.
- Sportverenigingen voor personen met een handicap.
- Verenigingen die in het raam van de verbroedering van buitenlandse steden en gemeenten met de gemeente Brasschaat wedstrijden in de sportzalen of tornooien en evenementen in het Louis De Winterstadion organiseren.
- Schoolsportverenigingen voor het organiseren van buitenschoolse sport voor de onderwijsinstellingen.
- De Sportregio Antwerpse Kempen voor het organiseren van regionale sportactiviteiten voor de bevolking.

2) Sportverenigingen van de brandweerzone Rand
- post Brasschaat en de politiezone Brasschaat hebben per week recht op een vrijstelling van 1,50 uren.

Deze verminderingen zijn niet cumulatief.

Art.4.- Voor bedrijven en commerciële sportaanbieders worden alle gebruikstarieven van het Louis De Winterstadion met 50 % vermeerderd.

Art.5.- Waarborg badge/sleutels Voor sleutels die worden uitgeleend om toegang te verlenen tot de gemeentelijke sportaccommodatie, moet een waarborg van 50,00 euro overhandigd worden aan de sportdienst. Indien de sportaccommodatie uitgerust is met een badgesysteem dienen de gebruikers 10 euro waarborg per badge in bewaring te geven. De teruggave van de waarborg gebeurt na beëindiging van het gebruik.

Art.6.- De retributie voor het gebruik van de kleedkamers en/of douches in de gemeentelijke sporthallen en turnzalen en zonder dat daarbij andere lokalen of ruimten in hetzelfde gebouw gebruikt worden, wordt vastgesteld op 1,25 euro per persoon.

Art.7.- Betalen van de retributie
De retributie is verschuldigd door de gebruiker.
De gebruiker is verantwoordelijk voor de betaling van de retributies en van de onkosten in geval van schade aan de accommodatie en/of het materiaal en/of het niet proper achterlaten van de ter beschikking gestelde sportaccommodatie.

Art.8.- De betaling moet gebeuren vóór het gebruik van de gereserveerde sportaccommodatie. Op verzoek van de vereniging kan het verschuldigde bedrag verdeeld worden over twee facturen en dient de eerste helft betaald te worden voor het eerste gebruik en de tweede helft van het verschuldigde bedrag voor 15 december.

Indien de verenigingen, groepen of privé-personen om één of andere reden geen gebruik maken van de ter beschikking gestelde sportzaal of sportveld blijft de vergoeding nochtans verschuldigd.

Een uitzondering hierop wordt toegestaan voor de accommodatie in het openluchtstadion Louis de Winter. Omwille van uitzonderlijke weersomstandigheden kan het gebruik geannuleerd worden door een mail te sturen naar sport@brasschaat.be voor de aanvang van het gebruiksuur, met vermelding van de reden. Mits bevestiging van de sportdienst zal de aangerekende kost op het einde van de maand gecrediteerd worden.

Indien de gebruiker buiten zijn wil geen gebruik kan maken van één van de turnzalen en moet uitwijken naar één van de sporthallen blijft slechts de retributie van de gereserveerde turnzaal verschuldigd.

Art.9.- Artikel 177 van het decreet Lokaal Bestuur voorziet in de mogelijkheid om een dwangbevel uit te vaardigen met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen. Bij betwisting kan het gemeentebestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te vorderen.

Art.10.- Het gemeenteraadsbesluit van 25 november 2019 houdende vaststelling van de gebruikstarieven 2020-2025 van de sportaccommodaties wordt opgeheven vanaf de inwerkingtreding van onderhavig besluit.