handhavingsvisie

Bij handhaving is het belangrijk om steeds het doel voor ogen te houden:

Zorgen voor een kwaliteitsvolle leefomgeving in de brede zin van het woord voor huidige en toekomstige generaties.

Door de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu (VHRM) zijn afspraken gemaakt met het openbaar ministerie met betrekking tot de behandeling van de dossiers. Vervolgens zijn er ook afspraken gemaakt met de afdeling handhaving van het departement omgeving over de prioriteiten en de eventuele beboeting van dossiers.

Het decreet algemene bepalingen milieubeleid (DABM) bepaalt dat de handhavingsinstanties zelf een individueel vijfjaarlijks handhavingsvisie milieu opstellen dat op eenvoudig verzoek wordt bezorgd aan de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu. Momenteel beschikt Brasschaat niet over een milieuhandhavingsvisie. Deze lokale prioriteitennota’s mogen de prioriteiten van het openbaar ministerie of het departement omgeving niet tegenspreken. Ook is er in 2018 een communicatie geweest vanuit de afdeling handhaving van het departement omgeving (vroegere afdeling milieuschade en crisisbeheer) waar zij de lokale prioriteitennota’s gebruiken als leidraad voor het toekennen van bestuurlijke geldboetes.

De handhavingsvisie ruimte en wonen maakt de beleidsvisie van het gemeentebestuur Brasschaat zowel voor de betrokken handhavingspartners als voor de burger kenbaar en toegankelijk. De handhavingsvisie ruimte en wonen is dus niet alleen een richtsnoer voor het bestuurlijk optreden van de betrokken handhavingspartners, maar is ook een leidraad voor de burger die recht heeft op een zo transparant mogelijk handhavingsbeleid. Deze handhavingsvisie zal met uitzondering van hoofdstuk 7 terug te vinden zijn op de website en opvraagbaar zijn in het kader van openbaarheid van bestuur.

Om de beginselen van behoorlijk bestuur te respecteren en in het bijzonder het gelijkheidsbeginsel dringt een prioriteitennota en bijhorende trajectaanpak zich op.

Ten slotte is de handhavingsvisie ruimte en wonen ook een instrument om het maatschappelijk draagvlak voor handhaving binnen de domeinen milieu, wonen en ruimtelijke ordening te vergroten. Dit zal finaal ook leiden tot een betere naleving van de rechtsregels van de geldende wetgeving. De handhavingsvisie ruimte en wonen zal vanuit dit oogpunt ook open en direct gecommuniceerd worden naar de burger.

handhavingsvisie Brasschaat

handhavingsvisie Brasschaat

U kan de handhavingsvisie hier nalezen. 

meld het hier

meld het hier

Hebt u een melding ivm handhaving. Dat kan hier