hemelwaterput

Wat

De gemeente voorziet een subsidie bij de plaatsing en aansluiting van een hemelwaterput voor de opvang en het gebruik van regenwater.

Een gelijkaardige toelage kan voor hetzelfde woonadres slechts eenmaal per 10 jaar worden bekomen. De aanvraag van een toelage moet gebeuren op het online aanvraagformulier voor de betreffende maatregel. De uitbetaling zal geschieden tot de uitputting van het beschikbare krediet.
  
  

voorwaarden

voorwaarden

De hemelwaterput moet voldoen aan volgende eisen:

  • de installatie wordt niet verplicht volgens de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten;
  • de hemelwaterput wordt aangesloten op een minimale horizontale dakoppervlakte van 50 m²;
  • de hemelwaterput bevat een minimum inhoud conform de bepalingen opgelegd in de meest recente GSV (gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen) Hemelwater;
  • het in de hemelwaterput gecapteerde water wordt hergebruikt door middel van een aangesloten pompinstallatie met een minimale binnenaansluiting van 1 WC of wasmachine en een minimale buitenaansluiting van 1 buitenkraan.
  • er mag geen directe verbinding gecreëerd worden tussen het drinkwaternet en het leidingennet aangesloten op de hemelwaterput. Hiertoe wordt de hemelwaterput met drinkwater bijgevuld door middel van een bijvulsysteem met onderbreking overeenkomstig de code van goede praktijk, ofwel wordt een afzonderlijk leidingencircuit voorzien voor hemelwater en drinkwater;
  • de hemelwaterinstallatie voldoet aan de richtlijnen zoals deze bepaald zijn in ‘Krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in Vlaanderen’, meer bepaald de ‘code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen’;
  • een keuringsattest binneninstallatie en een keuringsattest privé-waterafvoer werden afgeleverd door een erkend keuringspecialist, conform Aqua Flanders. Dit houdt in dat hemelwater en afvalwater volledig ontdubbeld zijn en de volledige woning gescreend wordt op de nieuwe wetgeving.

De aanvrager verbindt zich ertoe om de installatie goed te onderhouden. De installatie moet tenminste 10 jaar na de toekenning van de subsidie in goede staat van werking blijven op hetzelfde adres en kan onder geen beding (ongeacht eigendomsoverdracht of verhuring) binnen deze termijn verwijderd worden. De verleende subsidie bedraagt max. € 500 voor het hergebruik van hemelwater via een hemelwaterput. Het subsidiebedrag kan nooit meer bedragen dan de gefactureerde kosten en kan slechts eenmaal per woonadres worden toegekend.

subsidiebedrag

subsidiebedrag

Het geldende subsidiebedrag wordt toegekend voor aanvragen met factuurdatum (of datum kasticket in geval van regenwaterton) tussen 1 januari 2018 en 31 december 2018.
Het aanvraagformulier voor milieumaatregelen met (factuur) datum in 2018, dient ons te bereiken vóór 1 februari 2019 (met uitzondering van de subsidieaanvraag voor de renovatieaudit en/of warmtescan).

De ontvangen aanvraagformulieren worden ten laatste eind februari 2019 behandeld.
De subsidie wordt toegekend aan de aanvrager. Deze persoon dient gerechtigd te zijn tot het (laten) uitvoeren van de milieumaatregel(en) waarvoor de aanvraag wordt ingediend. Als gerechtigd worden beschouwd:

  • de eigenaar van het gebouw;
  • de gebruiker of huurder van het gebouw mits de eigenaar schriftelijke toestemming geeft.