Huis-aan-huis verspreiden van reclamedrukwerken en van gelijkgestelde producten. COVID-19. Opheffing.

datum goedkeuring

30 maart 2020

datum bekendmaking

31 maart 2020

Feiten en motivering
De Vlaamse Regering verzoekt de lokale besturen hun reglementen te herzien zodat de ondernemers op hun grondgebied geen belastingen of retributies moeten betalen op activiteiten of situaties waarop zij door de Coronacrisis financieel al zwaar inleveren.

Het college heeft op 25 maart 2020 omtrent deze crisis vergaderd en stelt een aantal financiële maatregelen voor.
In zitting van 30 maart 2020 werden deze financiële maatregelen goedgekeurd en worden heden aan de gemeenteraad voorgelegd.

Het besluit van de gemeenteraad van 25 november 2019 houdende goedkeuring van de belasting op het huis-aan-huis verspreiden van reclamedrukwerken en daarmee gelijkgestelde producten.

Het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om met ingang van 31 maart 2020 het belastingreglement niet meer toe te passen en na de Coronacrisis opnieuw aan de raad voor te leggen.

Juridisch kader
Het decreet van 30 mei 2008 en latere wijzigingen betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van gemeentebelastingen. Het decreet van 22 december 2017 en latere wijzigingen over het Lokaal Bestuur.

Financiële gevolgen
De totale financiële gevolgen van deze crisis zijn voorlopig onbekend.

BESLUIT eenparig:
Stemming acceptatie hoogdringend punt

BESLUIT eenparig:

Art.1.- Het besluit van de gemeenteraad van 25 november 2019 houdende goedkeuring van de belasting 2020-2025 op het huis-aan-huis verspreiden van reclamedrukwerken en daarmee gelijkgestelde producten wordt met ingang van 31 maart 2020 opgeheven.