huis-aan-huis verspreiden van reclamefolders, belasting 2014-2019

datum goedkeuring

18 november 2013

datum bekendmaking

4 december 2013

Art.1.- Met ingang van 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2019 wordt een belasting geheven op het huis-aan-huis verspreiden van reclamedrukwerk en daarmee gelijkgestelde producten op het grondgebied van de gemeente Brasschaat.

Art.2.- Onder reclamedrukwerk wordt verstaan elke publicatie die er toe strekt bekendheid te geven aan commerciële activiteiten, handelszaken, merknamen en andere elementen, en die erop gericht is een potentieel cliënteel er toe te bewegen gebruik te maken van de diensten en/of producten van de adverteerder. Onder gelijkgestelde producten wordt verstaan de stalen of reclamedragers van gelijk welke aard die aanzetten tot gebruik van het aangeprezen product of de aangeboden dienst. Onder huis-aan-huis verspreiding wordt verstaan het systematisch achterlaten van het drukwerk zonder adressering in de brievenbussen van woningen, zonder dat de bestemmeling hiervoor enig initiatief heeft betoond.

Art.3.- De belasting is verschuldigd telkenmale er een huis-aan-huis verspreiding van reclamedrukwerk of een daarmee gelijkgesteld product plaatsvindt.

Art.4.- Het reclamedrukwerk wordt onderverdeeld in 4 categorieën, naargelang de grootte, volume of aard van het reclamedrukwerk of gelijkgesteld product.
1ste categorie: reclamedrukwerk (of gelijkgesteld) kleiner of gelijk aan A4 met maximum 1 blad (= 2 bladzijden);
2de categorie: reclamedrukwerk groter dan A4 maar kleiner of gelijk aan A3  met maximum 1 blad;  reclamedrukwerk kleiner of gelijk aan A4 met maximum 2 bladen (= 4 bladzijden);
3de categorie: reclamedrukwerk kleiner of gelijk aan A4 met meer dan 2 bladen;  reclamedrukwerk groter dan A4 met meer dan 1 blad;  reclamedrukwerk groter dan A3;
4de categorie: alle reclamedrukwerk ongeacht de afmeting met stalen in bijlage;  alle reclamedrukwerk verpakt in plastic.

Art.5.- De belasting wordt als volgt vastgesteld: 1ste categorie: 0,0037 euro per verspreid exemplaar met een minimum van 15,00 euro per bedeling; 2de categorie: 0,0062 euro per verspreid exemplaar met een minimum van 25,00 euro per bedeling; 3e categorie: 0,01 euro per verspreid exemplaar met een minimum van 40,00 euro per bedeling; 4de categorie: 0,0125 euro per verspreid exemplaar met een minimum van 50,00 euro per bedeling.

Art.6.- De volgende publicaties zijn van de belasting vrijgesteld: - publicaties van publiekrechtelijke personen; - publicaties van socio-culturele en sportverenigingen;

Art.7.- De belasting is verschuldigd door de uitgever of de verspreider of, indien die niet gekend zijn, door diegene onder wiens handelsnaam, logo of embleem, de reclame wordt gevoerd.

Art.8.- De belastingplichtigen zijn gehouden bij het gemeentebestuur voorafgaandelijk aangifte te doen uiterlijk op de laatste werkdag voor elke verspreiding van de onder artikel 2 bedoelde reclame op het daartoe voorbestemd formulier dat op verzoek aan de belastingplichtige ter beschikking wordt gesteld door het gemeentebestuur. De aangifte dient alle inlichtingen te bevatten nodig voor het vestigen van de aanslag.

Art.9.- Bij gebreke van een aangifte binnen de gestelde termijn of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de belastingplichtige ambtshalve belast volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar of beroep. Indien een verspreiding van reclamedrukwerk ambtshalve wordt vastgesteld in de gemeente wordt het aantal verspreide folders als volgt vastgesteld: - zone Driehoek: 2.517 folders; - zone Centrum: 2.852 folders; - zone Kaart: 2.057 folders; - zone Mariaburg-Vriesdonk: 2.252 folders; - zone Bethanië-Maria-ter-Heide: 2.468 folders. Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het college aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting. De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen te rekenen van de derde werkdag die volgt op de datum van verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen. De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een bedrag gelijk aan de ontdoken belasting.

Art.10.- De belasting wordt ingevorderd bij wijze van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.

Art.11.- De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen ter zake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het gelijknamige decreet van 30 mei 2008 en latere wijzigingen.

Art.12.- Indien het onderzoek "de commodo et incommodo" dat nopens onderhavig besluit zal ingesteld worden geen bezwaar oplevert, of wanneer de bezwaren, die tijdens dit onderzoek worden ingediend door de gemeenteraad worden verworpen, zal het thans gestemde reglement als definitief aangezien worden en voor goedkeuring aan de bevoegde overheid worden overgezonden.