inschrijvingsgelden deeltijds kunstonderwijs (DKO), retributie 2016-2019

datum goedkeuring

30 mei 2016

datum bekendmaking

20 juni 2016

Art.1.
Met ingang van 1 september 2016 en eindigend op 31 december 2019 wordt de retributie op de inschrijvingsgelden als volgt vastgesteld:

  • jongeren, volwassenen, jongeren en volwassenen met verminderd tarief:
    eerste lid van het gezin: 7 euro gemeentelijke retributie verhoogd met de inschrijvingsgelden aangerekend door de Vlaamse overheid,
    volgende lid van hetzelfde gezin: 5 euro gemeentelijke retributie verhoogd met de inschrijvingsgelden aangerekend door de Vlaamse overheid;
  • vrije leerling en vrije leerling verminderd tarief:

De gemeentelijke tarieven voor de vrije leerling en de vrije leerling verminderd tarief worden gekoppeld aan de tarieven Vlaamse overheid van de jongeren en de jongeren met verminderd tarief en verhoogd met:
7 euro voor het eerste lid van het gezin
5 euro voor het volgende lid van hetzelfde gezin.

De inschrijvingsgelden van de Vlaamse overheid worden jaarlijks aangepast aan de tarieven die het Ministerie van Onderwijs vastlegt voor het DKO.

Art.2.
Definities

Vrije leerlingen zijn niet-financierbare leerlingen die mits toestemming van de directie les volgen in het gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs.

Leerlingen met verminderd tarief zijn conform het Onderwijsdecreet-II uitkeringsgerechtigde werklozen, leefloners, personen met een handicap, residenten in een gezinsvervangend tehuis of MPI, politieke vluchtelingen, volwassenen tussen 18 en 24 jaar, jongeren van eenzelfde leefeenheid en jongeren in een bijkomende studierichting. Artikel 100quater van het Onderwijsdecreet-II bevat de rechtsgrond voor de attestering. Alle verminderde tarieven worden gestaafd met een attest of document dat de geldigheid voor de korting bewijst in de maand september van het schooljaar waarvoor de korting wordt aangevraagd.

Art.3.
Vrijstelling

Leerlingen die ook les volgen in Academie Noord voor Beeldende Kunsten worden vrijgesteld van de gemeentelijke bijdrage van 7 of 5 euro.

Art.4.
De leerling of de ouders betalen het inschrijvingsgeld met bancontact bij inschrijving op het secretariaat van de academie van het deeltijds kunstonderwijs.

Art.5.
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

gemeenteraadszitting van 30 mei 2016 - bekendgemaakt op website 20 juni 2016