invorderingskosten van de niet-fiscale ontvangsten, retributie 2014-2019

datum goedkeuring

18 november 2013

datum bekendmaking

4 december 2013

Art.1.- Met ingang van 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2019 wordt een retributie geheven voor de innings- en aanmaningskosten van openstaande niet-fiscale ontvangsten.

Art.2.-De retributie wordt als volgt vastgesteld:

- gratis voor het opmaken en verzenden van de oorspronkelijke factuur en de eerste aanmaning;
- de kostprijs van de aangetekende zending (volgens de vigerende posttarieven) vermeerderd met 10,00 euro administratiekosten voor het opmaken en verzenden van de tweede-aangetekende-laatste aanmaning:

Art.3.- Vaststelling factuurvoorwaarden.

- Termijn van betaling en indienen van bezwaar

De facturen zijn betaalbaar binnen een termijn van 30 kalenderdagen volgend op de factuurdatum.

Klachten of bezwaren moeten binnen een termijn van 15 kalenderdagen, volgend op de factuurdatum, per aangetekend schrijven bezorgd worden aan het college van burgemeester en schepenen, Bredabaan 182, 2930 Brasschaat, met vermelding van het factuurnummer en het bedrag van de betwiste factuur.

- Betalingsopvolging

Voor aanmaningen worden administratie en verzendingskosten aangerekend.

Bij de tweede-aangetekende-laatste aanmaning wordt het factuurbedrag verhoogd met de kostprijs van de aangetekende zending en administratiekosten aan 10,00 euro.

Zo het openstaand bedrag niet wordt vereffend na de tweede-aangetekende-laatste aanmaning of niet redelijk en gegrond wordt betwist, zal een dwangbevel worden overgemaakt bij gerechtsdeurwaardersexploot.

Art.4.-Bij vastgestelde wanbetaling, in het bijzonder als er sprake is van onwil, herhaling of nalatigheid, kan het college van burgemeester en schepenen beslissen om de dienstverlening van de gemeente te schorsen of stop te zetten op advies van de bevoegde dienst, zonder dat dit enig recht geeft op schadevergoeding uit hoofde van de debiteur.

Art.5.- Indien het onderzoek “de commodo et incommodo” dat nopens onderhavige beslissing zal ingesteld worden geen bezwaar oplevert, of wanneer de bezwaren, die tijdens dit onderzoek worden ingediend, door de gemeenteraad worden verworpen, zal het thans gestemde reglement als definitief aangezien worden en voor goedkeuring aan de bevoegde overheid worden gezonden.