gebruik ondergrondse containers (sorteerstraatje), retributie 2019

datum goedkeuring

25 februari 2019

datum bekendmaking

4 maart 2019

Art.1.- Met ingang van 1 maart 2019 en eindigend op 31 december 2019 wordt voor het storten van pmd, huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval in een ondergrondse container een retributie gevorderd.
Prijs per storting:

  • huisvuil: 1,00 euro per storting van max. 40 liter
  • pmd: 0,10 euro per storting van max. 40 liter
  • gft: gratis
  • papier/karton: gratis
  • glas: gratis

Voor het ter beschikking stellen van de toegangskaart wordt een retributie gevestigd van 0,75 euro per maand.
Voor de vervanging van een toegangskaart, wegens verlies, beschadiging of vernietiging, wordt een retributie aangerekend van 7,00 euro.

Art.2.- De retributie is hoofdelijk verschuldigd door volgende personen of instanties die deel uitmaken van eenzelfde aansluitpunt:

  • de referentiepersoon van elk gezin als zodanig ingeschreven in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister,
  • de referentiepersoon van elk gezin die op het grondgebied van de gemeente om het even welke woning of woongelegenheid in gebruik heeft, hetzij tijdelijk, hetzij als tweede verblijf of zich het gebruik ervan voorbehoudt zonder nochtans ingeschreven te zijn in de bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister en die beroep doet op de dienstverlening,
  • iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die als hoofd- en of bijkomende activiteit op het grondgebied van de gemeente een commerciële, industriële, landbouw- of dienstverlenende activiteit uitoefent en die beroep doet op de dienstverlening,
  • verenigingen, gemeenschapshuizen, kerkfabrieken, openbare en semi-openbare instellingen, enz. die beroep doen op de dienstverlening,

Art.3.-
Voorschotten
De retributie wordt betaald met voorschotten. In opdracht van de gemeente wordt er een uitnodiging tot betaling van een voorschot verstuurd. Elk betaald voorschot blijft verbonden aan het betrokken aansluitpunt dat beroep wenst te doen op de dienstverlening. Telkens een aansluitpunt gebruik maakt van de ondergrondse containers, wordt het daarmee samenhangend bedrag van de retributies van het voorschot afgehouden. Het initiële voorschotbedrag is 30 euro. Latere voorschotten worden berekend op basis van de effectieve aanbiedingen van het aansluitpunt.

Drempelbedrag
Wanneer het voorschot daalt onder het drempelbedrag, ontvangt het aansluitpunt een nieuwe uitnodiging tot betaling van een voorschot. Bij deze betalingsuitnodiging wordt een overzicht gevoegd van het reëel gebruik van de dienstverlening tijdens de afgelopen periode. Het drempelbedrag is 12 euro.

Minimum bedrag
Als het voorschot onder het minimum bedrag daalt, zal er geen toegang meer zijn tot de ondergrondse containers voor betalende afvalfracties meer zijn totdat er opnieuw een voldoende voorschot betaald werd.
Het minimumbedrag is 3 euro.

Stopzetting
​​​​​​​Bij het beëindigen van de dienstverlening ontvangt het aansluitpunt een eindafrekening en wordt het eventueel overblijvend saldo van het voorschot terugbetaald.