opcentiemen onroerende voorheffing (OOV) 2020-2025

datum goedkeuring

25 november 2019

datum bekendmaking

3 december 2019

feiten en motivering
Het besluit van de gemeenteraad van 27 november 2017 houdende goedkeuring van de opcentiemen op de onroerende voorheffing 2018-2019.
De financiële noodwendigheden van de gemeente vergen om het voormeld besluit voor de aanslagjaren 2020-2025 te hernieuwen.

juridisch kader
Het artikel 170, §4 van de Grondwet.
Het artikel 464/1, 1° van het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.
De artikels 2.1.4.0.2 en 3.1.0.0.4 van het decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit.
Het decreet van 22 december 2017 en latere wijzigingen over het Lokaal Bestuur.

financiële gevolgen
De ontvangsten worden geraamd op 11.805.088 euro.

BESLUIT eenparig:

Art.1.- Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 worden ten bate van de gemeente 566,75 opcentiemen geheven op de onroerende voorheffing.

Art.2.- De vestiging en de inning gebeuren door toedoen van de Vlaamse Belastingdienst.