ontgravingen, belasting 2020-2025

datum goedkeuring

25 november 2019

datum bekendmaking

3 december 2019

feiten en motivering
Het besluit van de gemeenteraad van 18 november 2013 houdende vaststelling van de belasting 2014-2019 op de ontgraving van het stoffelijke overschot van personen. Het is financieel aangewezen voormeld besluit voor de aanslagjaren 2020-2025 te hernieuwen.

juridisch kader
Het decreet van 30 mei 2008 en latere wijzigingen betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van gemeentebelastingen. Het decreet van 22 december 2017 en latere wijzigingen over het Lokaal Bestuur.

financiële gevolgen
De opbrengst wordt geraamd op 5.000 euro.

BESLUIT eenparig:

Art.1.- Met ingang van 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 wordt een belasting geheven op het ontgraven van een stoffelijk overschot of een asurn en op het verplaatsen of uitnemen van een asurn uit een urnenkelder of uit een columbarium.

Art.2.- De belasting wordt vastgesteld op 250 euro voor het ontgraven van een stoffelijk overschot of een asurn en op het verplaatsen of uitnemen van een asurn uit een urnenkelder of uit het columbarium.

Art.3.- De belasting is verschuldigd door de persoon die de ontgraving, uitneming of verplaatsing aanvraagt.

Art.4.- De belasting is niet verschuldigd voor de ontgravingen:

  • opgelegd door de rechterlijke overheden;
  • van de voor het vaderland gestorven militairen en burgers
  • die ambtshalve door de gemeente worden verricht noodzakelijk voor het overbrengen van het oude naar de nieuwe begraafplaats van het stoffelijk overschot van personen in een voor de duur van de begraafplaats in concessie gegeven begravingsperceel.

Art.5.- De belasting is verschuldigd vanaf het moment dat de aanvraag tot ontgraving is ingediend bij de bevoegde dienst. Bij gebrek aan contantbetaling wordt de belasting ingekohierd.

Art.6.- De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen terzake gebeuren volgens de modaliteiten vervat in het gelijknamige decreet van 30 mei 2008 en latere wijzigingen.