begraafplaatsen (concessies, afdekplaten, herdenkingsplaatjes), retributie 2020-2025

datum goedkeuring

25 november 2019

datum bekendmaking

3 december 2019

feiten en motivering
Het besluit van de gemeenteraad van 18 november 2013 houdende vaststelling van de tarieven 2014-2019 inzake de concessies op de gemeentelijke begraafplaatsen.

Het besluit van de gemeenteraad van 18 november 2013 houdende vaststelling van de tarieven 2014-2019 voor de vervaardiging van afdekplaten voor de columbaria.

Het besluit van de gemeenteraad van 29 januari 2018 houdende vaststelling van de tarieven 2018-2019 voor het vervaardigen van herdenkingsplaatjes voor herdenkingszuilen.

Zoals vorige jaren blijft het evenwicht tussen de verschillende tariefstructuren voor concessies evenals het evenwicht tussen de tarieven voor inwoners en niet-inwoners van onze gemeente behouden. Het is gebruikelijk en wenselijk dat de overledene ter aarde wordt besteld op de begraafplaats van hun woonplaats. De inwoners van de gemeente hebben immers door het betalen van de aanvullende belastingen bijgedragen tot de aanleg en het onderhoud van de algemene infrastructuur van de gemeente. Bijgevolg wordt het billijk geacht dat niet-inwoners meer betalen voor het verkrijgen van een concessie.

Het is financieel aangewezen voormelde besluiten voor de aanslagjaren 2020-2025 te hernieuwen en om te vormen tot één reglement.

juridisch kader
Het decreet van 16 januari 2004 en latere wijzigingen betreffende de begraafplaatsen en de lijkbezorging. Het decreet van 22 december 2017 en latere wijzigingen over het Lokaal Bestuur.

financiële gevolgen
De opbrengst wordt geraamd op 65.000 euro.

BESLUIT eenparig:

Art.1.- Met ingang van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 wordt een retributie gevestigd voor het verlenen van concessies en voor het vervaardigen van afdekplaten en herdenkingsplaatsjes op de begraafplaatsen.

Art.2.- De retributies voor de concessies worden als volgt vastgesteld:

1. grondconcessies voor gewone begravingen:
a) voor inwoners van Brasschaat: 330,00 euro
b) voor niet-inwoners van Brasschaat: 1.320,00 euro

2. concessie voor begraving in een bovengrondse nis:
a) voor inwoners van Brasschaat: 350,00 euro
b) voor niet-inwoners van Brasschaat: 690,00 euro

3. concessie voor begraving in een ondergrondse nis:
a) voor inwoners van Brasschaat: 350,00 euro
b) voor niet-inwoners van Brasschaat: 810,00 euro

4. grondcessies met kelder:
a) voor inwoners van Brasschaat: 660,00 euro
b) voor niet-inwoners van Brasschaat: 2.640,00 euro

5. kindergraven:
a) voor inwoners van Brasschaat: 90,00 euro
b) voor niet-inwoners van Brasschaat: 330,00 euro

6. concessies voor begraving van urnen in vrijgekomen concessiegrond:
a) inwoners van Brasschaat: 660,00 euro b) niet-inwoners van Brasschaat: 1.760,00 euro

Art.3.- De retributies voor het vervaardigen van afdekplaten voor de columbaria worden als volgt vastgesteld:

1. oude columbaria Kaart en Maria-ter-Heide
- 50,00 euro voor de vervaardiging van messing plaatje met naam voor bevestiging op afdekplaat;

2. nieuwe columbaria zowel ondergronds als bovengronds
- 175,00 euro voor beitelen tekst in afdekplaat;
- 175,00 euro voor beitelen tekstwijziging;
- 250,00 euro voor nieuwe plaat met ingebeitelde tekst.

Art.4.- De retributies voor het vervaardigen, leveren en aanbrengen van herdenkingsplaatjes worden als volgt vastgesteld:

• 15 euro per stuk voor de herdenkingsmonumenten (paddenstoelen) op de kinderbegraafplaatsen
• 70 euro per stuk voor de overige herdenkingszuilen

Art.5.- De retributie is verschuldigd door de aanvrager.

Art.6.- De betaling van de retributie dient te gebeuren binnen de 30 dagen vanaf het verzoek tot betaling op rekeningnummer van het gemeentebestuur.

Art.7.- Artikel 177 van het decreet Lokaal Bestuur voorziet in de mogelijkheid om een dwangbevel uit te vaardigen met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen. Bij betwisting kan het gemeentebestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te vorderen.