invorderingskosten van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten, retributie 2020-2025

datum goedkeuring

25 november 2019

datum bekendmaking

3 december 2019

feiten en motivering
Het besluit van de gemeenteraad van 18 november 2013 houdende goedkeuring van de retributie 2014-2019 op de invorderingskosten van de niet-fiscale ontvangsten en de vaststelling van de factuurvoorwaarden.
De wet van 20 februari 2017 tot wijziging van artikel 298 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de herinneringsbrieven voor onbetaalde inkomstenbelastingen heeft ook gevolgen voor de invordering van gemeentelijke belastingen.
Het is noodzakelijk om de bepalingen die zijn opgenomen in het bestaande retributiereglement op de invordering van niet-fiscale ontvangsten, ook van toepassing te maken op de invordering van fiscale ontvangsten.
De invordering van de retributie of belasting gaat gepaard met kosten welke gemaakt worden voor het verzenden van betalingsherinneringen en aangetekende zendingen. Het is billijk om deze kosten op de nalatige debiteuren te verhalen. Het voorstel om vanaf de tweede aangetekende aanmaning een algemene kost vast te stellen van 20 euro. De retributie omvat zowel administratie- als verzendkosten. Het is financieel aangewezen voormeld besluit voor de aanslagjaren 2020-2025 te wijzigen en te hernieuwen.

juridisch kader
Het decreet van 22 december 2017 en latere wijzigingen over het Lokaal Bestuur.

financiële gevolgen
De opbrengst wordt geraamd op 19.000 euro.

BESLUIT eenparig:

Art.1.- Heffingstermijn Met ingang van 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 wordt een retributie geheven voor de kosten verbonden aan de invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvordering.

Art.2.- Definities

1. Fiscale schuldvordering: de ontvangsten uit belastingen, inclusief belastingverhogingen.

2. Niet-fiscale schuldvordering: de ontvangsten uit retributies, GAS-boetes, huurgelden, schadevergoedingen en terugvorderingen van ten onrechte betaalde bedragen.

3. Niet-betwiste schuld: een schuld wordt aangezien als niet betwist als ze onbetaald blijft zonder dat de schuldenaar ze op gemotiveerde wijze heeft betwist.

4. Betwiste schuld: een schuld wordt aangezien als rechtsgeldig betwist onder volgende voorwaarde
- In het geval van een fiscale schuldvordering: (artikel 9 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen)
a) Het bezwaar tegen een belastingaanslag of een belastingverhoging moet door de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Verhoevenlei 11 te 2930 Brasschaat.
b) Het bezwaar moet ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf de 3de werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of kennisgeving van de aanslag. Het moet per brief of per e-mail worden ingediend (Verhoevenlei 11 te 2930 Brasschaat; financiedienst@brasschaat.be.
c) Indien de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger wenst gehoord te worden op de hoorzitting waarop het bezwaarschrift zal behandeld worden, moet hij dit uitdrukkelijk vragen in het bezwaarschrift.

- In het geval van een niet-fiscale schuldvordering:
a) De betwisting moet grondig gemotiveerd zijn; een betwisting die gericht is op vertraging of uitstel van betaling wordt niet als een betwiste schuld aangezien.
b) De betwisting moet gebeurd zijn binnen de vijftien kalenderdagen volgend op de factuurdatum.
c) De betwisting moet per brief of per e-mail gebeuren bij het college van burgemeester en schepenen, Verhoevenlei 11 te 2930 Brasschaat of financiedienst@brasschaat.be.

Art.3.- Procedure en tarieven

In dit reglement wordt voor de invordering van zowel fiscale als niet-fiscale ontvangsten vrijwel dezelfde procedure gevolgd en wordt hetzelfde tarief aangerekend voor de kosten van de tweede-aangetekende-laatste aanmaning:

• procedure fiscale schuldvordering:
- aanslagbiljet te betalen binnen twee maanden;
- eerste aanmaning tot betalen binnen 14 dagen;
- tweede-aangetekende-laatste aanmaning tot betalen binnen 7 dagen, in dit laatste geval worden kosten aangerekend;
- dwangbevel bij deurwaardersexploot.

• procedure niet-fiscale schuldvordering:
- factuur te betalen binnen 30 dagen
- eerste aanmaning tot betalen binnen 14 dagen;
- tweede-aangetekende-laatste aanmaning tot betalen binnen 7 dagen, in dit laatste geval worden kosten aangerekend;
- dwangbevel bij deurwaardersexploot.

• tarieven:
- gratis voor het opmaken en verzenden van het aanslagbiljet/de factuur en de eerste aanmaning;
- 20 euro voor het opmaken en verzenden van de tweede-aangetekende-laatste aanmaning (= incl. kosten aangetekende zending).

Art.4.- Diverse bepalingen

Bij betaling worden eerst de volgens dit retributiereglement aangerekende kosten aangezuiverd en vervolgens de openstaande fiscale of niet-fiscale schuld (hoofdsom).

Bij vastgestelde wanbetaling, in het bijzonder als er sprake is van onwil, herhaling of nalatigheid, kan het college van burgemeester en schepenen beslissen op advies van de bevoegde dienst de gemeentelijke dienstverlening te schorsen of helemaal stop te zetten, zonder dat dit enig recht geeft op schadevergoeding in hoofde van de schuldenaar.