gebruik ondergrondse containers (sorteerstraat), retributie 2020-2025

datum goedkeuring

25 november 2019

datum bekendmaking

3 december 2019

feiten en motivering
Het besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2019 houdende goedkeuring van het retributiereglement 2019 op het gebruik van ondergrondse containers.

Het aanbieden van het afval voor de huis-aan-huisinzameling op locaties met dichte bewoning zorgt voor hinder door het groot aantal containers en zakken die samen aangeboden worden.

Op bepaalde adressen, aangeduid door de gemeente, zal gewerkt worden met ondergrondse containers om huishoudelijk afval en/of vergelijkbaar bedrijfsafval, gft, pmd, papier/karton en glas in te zamelen.

De ondergrondse containers voor huisvuil, gft, pmd en papier en karton kunnen enkel gebruikt worden door inwoners die hiervoor werden aangeduid door de gemeente. De ondergrondse container voor glas mag door iedereen gebruikt worden

Het gebruik van de ondergrondse containers (sorteerstraat) is verplicht voor de bewoners die hiervoor werden aangeduid door de gemeente.

De vulopeningen van volgende ondergrondse containers hebben een welbepaald volume. Deze volumes zijn voor huisvuil 40 liter, gft 30 liter, pmd 40 liter en papier en karton 60 liter

De aangeduide inwoners bepalen zelf wanneer zij, tijdens de toegelaten uren, het afval in de ondergrondse container deponeren. Zij gebruiken hiervoor een toegangskaart, behalve voor glas. Er wordt per gezin één toegangskaart voorzien die gebruikt kan worden door alle gezinsleden.

Het onderhoud en de lediging van de containers, de verwerking van de afvalstoffen en de nazorg brengen kosten met zich mee. Voor het gebruik van de ondergrondse containers wordt een retributie aangerekend en wordt betaald met voorschotten.

De retributie is afhankelijk van het type afval en het maximum volume dat per keer wordt aangeboden. Gebruikers van de ondergrondse containers dienen in vergelijk met de klassieke huis-aan-huis ophaling géén recipiënten aan te kopen maar betalen een maandelijkse servicekost.

Het is financieel aangewezen voormeld besluit voor de jaren 2020-2025 te hernieuwen.

juridisch kader
Het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet), met latere wijzigingen. Artikel 26 van het Materialendecreet dat aan de gemeenten de opdracht geeft om huishoudelijke afvalstoffen zo veel mogelijk te voorkomen of te hergebruiken, op regelmatige tijdstippen op te halen of op een andere wijze in te zamelen;
Het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), met latere wijzigingen.
Het Uitvoeringsplan voor het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval dat het beleid in Vlaanderen vaststelt rond de selectieve inzameling en verwerking van huishoudelijk afval;
De gemeenten kunnen deze bevoegdheid overdragen aan een intergemeentelijke vereniging overeenkomstig het decreet op de intergemeentelijke samenwerking;
Het lidmaatschap van de gemeente bij IGEAN milieu & veiligheid. Het decreet van 22 december 2017 en latere wijzigingen over het Lokaal Bestuur.

financiële gevolgen
De opbrengst is afhankelijk van het aantal betalende stortingen.

BESLUIT eenparig:

Art.1.- Met ingang van 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 wordt voor het storten van pmd, huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval in een ondergrondse container een retributie gevorderd.

Prijs per storting:

  • huisvuil: 1,00 euro per storting van max. 40 liter
  • pmd: 0,10 euro per storting van max. 40 liter
  • gft: gratis • papier/karton: gratis
  • glas: gratis Voor het ter beschikking stellen van de toegangskaart wordt een retributie gevestigd van 0,75 euro per maand. Voor de vervanging van een toegangskaart, wegens verlies, beschadiging of vernietiging, wordt een retributie aangerekend van 7,00 euro.

Art.2.- De retributie is hoofdelijk verschuldigd door volgende personen of instanties die deel uitmaken van eenzelfde aansluitpunt:

  • de referentiepersoon van elk gezin als zodanig ingeschreven in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister,
  • de referentiepersoon van elk gezin die op het grondgebied van de gemeente om het even welke woning of woongelegenheid in gebruik heeft, hetzij tijdelijk, hetzij als tweede verblijf of zich het gebruik ervan voorbehoudt zonder nochtans ingeschreven te zijn in de bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister en die beroep doet op de dienstverlening,
  • iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die als hoofd- en of bijkomende activiteit op het grondgebied van de gemeente een commerciële, industriële, landbouw- of dienstverlenende activiteit uitoefent en die beroep doet op de dienstverlening,
  • verenigingen, gemeenschapshuizen, kerkfabrieken, openbare en semi-openbare instellingen, enz. die beroep doen op de dienstverlening,

Art.3.- voorschotten

De retributie wordt betaald met voorschotten. In opdracht van de gemeente wordt er een uitnodiging tot betaling van een voorschot verstuurd. Elk betaald voorschot blijft verbonden aan het betrokken aansluitpunt dat beroep wenst te doen op de dienstverlening. Telkens een aansluitpunt gebruik maakt van de ondergrondse containers, wordt het daarmee samenhangend bedrag van de retributies van het voorschot afgehouden. Het initiële voorschotbedrag is 30 euro. Latere voorschotten worden berekend op basis van de effectieve aanbiedingen van het aansluitpunt.

drempelbedrag

Wanneer het voorschot daalt onder het drempelbedrag, ontvangt het aansluitpunt een nieuwe uitnodiging tot betaling van een voorschot. Bij deze betalingsuitnodiging wordt een overzicht gevoegd van het reëel gebruik van de dienstverlening tijdens de afgelopen periode. Het drempelbedrag is 12 euro.

minimum bedrag

Als het voorschot onder het minimum bedrag daalt, zal er geen toegang meer zijn tot de ondergrondse containers voor betalende afvalfracties meer zijn totdat er opnieuw een voldoende voorschot betaald werd. Het minimumbedrag is 3 euro.

stopzetting

Bij het beëindigen van de dienstverlening ontvangt het aansluitpunt een eindafrekening en wordt het eventueel overblijvend saldo van het voorschot terugbetaald.