ophalen van huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval, retributie 2020-2025

datum goedkeuring

25 november 2019

datum bekendmaking

3 december 2019

feiten en motivering
Het besluit van de gemeenteraad van 26 maart 2018 houdende goedkeuring van de retributie 2018-2019 op het ophalen van huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval door middel van huisvuilcontainers van 40, 60, 120 of 240 liter of huisvuilzakken van 30 of 60 liter.

Het huisvuil wordt in containers van 40, 60, 120 of 240 liter aan de ophaaldiensten aangeboden. Uitzonderlijk en naar behoefte kunnen plastic huisvuilzakken van 30 of 60 liter aangeboden worden. Het gebruik van vervuilende plastic huisvuilzakken wordt ontraden.

Het is financieel aangewezen voormeld besluit voor de aanslagjaren 2020-2025 te vernieuwen.

juridisch kader
Het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet), met latere wijzigingen. Artikel 26 van het Materialendecreet dat aan de gemeenten de opdracht geeft om huishoudelijke afvalstoffen zo veel mogelijk te voorkomen of te hergebruiken, op regelmatige tijdstippen op te halen of op een andere wijze in te zamelen;
Het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), met latere wijzigingen.
Het Uitvoeringsplan voor het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval dat het beleid in Vlaanderen vaststelt rond de selectieve inzameling en verwerking van huishoudelijk afval;
Het decreet van 22 december 2017 en latere wijzigingen over het Lokaal Bestuur.

financiële gevolgen
De opbrengst wordt geraamd op 1.150.000 euro.

BESLUIT eenparig:

Art.1.- Met ingang van 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 wordt voor het ophalen van huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval dat aan de huisvuilophaaldienst wordt aangeboden in de grijze huisvuilcontainers van 40, 60, 120 of 240 liter inhoud of in huisvuilzakken van 30 of 60 liter, een gemeentelijke retributie gevorderd.

Art.2.- a) De retributie per sticker die bij iedere ophaalbeurt per grijze huisvuilcontainer moet worden gekleefd bedraagt:

  • 1,00 euro per huisvuilcontainer van 40 liter;
  • 1,50 euro per huisvuilcontainer van 60 liter;
  • 3,00 euro per huisvuilcontainer van 120 liter;
  • 6,00 euro per huisvuilcontainer van 240 liter;
     

b) Voor de huisvuilzakken bedraagt de retributie:

  • 1,00 euro voor een zak van 30 liter;
  • 2,00 euro voor een zak van 60 liter.

​​​​​​​Het college van burgemeester en schepenen bepaalt de wijze van de distributie van de stickers en de huisvuilzakken.

Art.3.- De retributie is verschuldigd door de aanvrager en wordt geïnd op het ogenblik van de afgifte van de stickers en van de plastic zakken.