afhalen tuinafval, retributie 2020-2025

datum goedkeuring

25 november 2019

datum bekendmaking

3 december 2019

feiten en motivering
Het besluit van de gemeenteraad van 18 november 2013 houdende goedkeuring van de retributie 2014-2019 voor het afhalen van tuinafval. Brasschaatse inwoners kunnen tuinafval eigenhandig binnenbrengen op het containerpark. Op verzoek kunnen diegenen die niet over deze mogelijkheid beschikken gebruik maken van georganiseerde ophalingen van tuinafval. Het is financieel aangewezen voormeld besluit voor de aanslagjaren 2020-2025 te hernieuwen.

juridisch kader
Het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet), met latere wijzigingen.
Het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), met latere wijzigingen.
Het Uitvoeringsplan voor het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval dat het beleid in Vlaanderen vaststelt rond de selectieve inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. Het decreet van 22 december 2017 en latere wijzigingen over het Lokaal Bestuur.

financiële gevolgen
De opbrengst is afhankelijk van de gebruiksfrequentie en wordt geraamd op 17.500 euro.

BESLUIT eenparig:

Art.1.- Met ingang van 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 wordt de retributie voor het op verzoek ophalen met speciale ophaalbeurten van tuinafval vastgesteld als volgt:

  • 30,00 euro indien het volume van de afgehaalde tuinafval minder is dan een halfvol geladen vrachtwagen;
  • 60,00 euro voor een halfvol geladen vrachtwagen;
  • 120,00 euro voor een volledig volgeladen vrachtwagen. Deze bedragen omvatten zowel de vergoeding voor personeel als het gebruik van een gemeentelijke voertuig.

Art.2.- De retributie is verschuldigd door de aanvrager en na de geleverde prestatie.

Art.3.- De betaling van de retributie dient te gebeuren binnen de 30 dagen vanaf het verzoek tot betaling op rekeningnummer van het gemeentebestuur.