gebruik van recyclagepark, retributie 2020-2025

datum goedkeuring

25 november 2019

datum bekendmaking

3 december 2019

feiten en motivering
Het besluit van de gemeenteraad van 29 juni 2015 houdende goedkeuring van de retributie 2015-2019 op het gebruik van het containerpark.

Door de gemeentediensten wordt normaal huisvuil en/of daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval opgehaald en verwerkt. Hiervoor is een retributie verschuldigd.

Door particuliere huishoudens, KMO’s en zelfstandige ondernemers worden eveneens afvalstoffen in het recyclagepark aangeboden.

Op het recyclagepark wordt diftar met weging toegepast, waarbij de betalende fracties worden gewogen en onmiddellijk afgerekend volgens het aangeleverde gewicht. Een goede verhouding tussen de retributies voor de verschillende fracties, gratis of betalend, is noodzakelijk om een correcte sortering te stimuleren. Dankzij de invoering van diftar werd een sterke reductie van de hoeveelheden ongesorteerd afval (grofvuil en gemengd bouw- en sloopafval) bekomen.

IGEAN exploiteert het recyclagepark en heeft de verwerkingskosten geëvalueerd. De huidige tarieven van de betalende fracties zijn onvoldoende om de transport- en verwerkingskosten te dekken. Het is financieel aangewezen voormeld besluit voor de aanslagjaren 2020-2025 te wijzigen en te hernieuwen.

juridisch kader
De gemeente Brasschaat is lid van IGEAN milieu & veiligheid en heeft beheersoverdracht aan IGEAN milieu & veiligheid gedaan voor de exploitatie van het recyclagepark.

Het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2016-2022 stelt het beleid in Vlaanderen vast rond de selectieve inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, en dus ook voor de werking en exploitatie van een recyclagepark.

Het Materialendecreet implementeert de Europese kaderrichtlijn (EG) 2008/98 voor het beheer van afvalstoffen in Vlaanderen. Artikel 26 van het Materialendecreet geeft aan de gemeenten de opdracht om huishoudelijke afvalstoffen zo veel mogelijk te voorkomen of te hergebruiken, op regelmatige tijdstippen op te halen of op een andere wijze in te zamelen. Artikel 10 van hetzelfde decreet bepaalt dat de gemeenten de kosten van het beheer van huishoudelijk afval moeten verhalen op de afvalproducenten.

Het Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen, VLAREMA, bevat o.a. voorschriften voor de selectieve inzameling van afvalstoffen.
Artikel 5.1.1 van het VLAREMA bepaalt dat de gemeenten het principe “de vervuiler betaalt” moeten toepassen bij de berekening van de bijdrage in de kosten die door de burger moet worden betaald.
Bijlage 5.1.4 van het VLAREMA legt de minima en maxima tarieven vast voor de inzameling van een aantal afvalstoffen op het recyclagepark.
Artikel 4.3.2 van het VLAREMA bepaalt dat bedrijven en zelfstandigen verplicht zijn om hun afval gesorteerd aan te bieden. Het decreet van 22 december 2017 en latere wijzigingen over het Lokaal Bestuur.

financiële gevolgen
De ontvangsten worden geraamd op 53.000 euro.

Na bespreking
BESLUIT:

Met 18 ja-stemmen (Philip Cools, Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla Pantens, Bruno Heirman, Karina Hans, Jan Jambon, Karin Willemen-Beyers, Christophe Thomas, Bart Thijs, Walter Vermeulen, Erwin Callens, Hedwig van Baarle, Joris Van Cauwelaert, Dieter Heughebaert en Tom Versompel), 12 neen-stemmen (Dirk de Kort, Bart Brughmans, Jef Konings, André Van Mechelen, Niels de Kort, Luc Van der Schoepen, Rudi Pauwels, Lisa Buysse, Robrecht Eeman, Ingeborg Hermans, Greet Verbert en Kasper Vanpoucke).

Art.1.- Met ingang van 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 wordt een retributie gevestigd op de aanvoer van volgende afvalstoffen op het recyclagepark:

 • grofvuil
 • gemengd bouw- en sloopafval
 • asbesthoudend afval (cementgebonden)
 • kalkplaten en cellenbeton
 • grond
 • vlak glas
 • zuiver steenpuin
 • houtafval
 • groenafval (gratis voor Brasschaatse inwoners)
 • piepschuim (gratis voor Brasschaatse inwoners)
 • zuivere plastic folie (gratis voor Brasschaatse inwoners)

Art.2.-
§1. Het bedrag van de retributie dat is verschuldigd door eenieder (behalve bedrijven, KMO’s, zelfstandige ondernemers) die gebruikt maakt van het recyclagepark voor de aanvoer van de in artikel 1 genoemde afvalstoffen, wordt als volgt vastgesteld:

 • grofvuil 0,25 euro/kg
 • gemengd bouw- en sloopafval 0,25 euro/kg
 • asbesthoudend afval (cementgebonden) 0,25 euro/kg
 • kalkplaten en cellenbeton 0,04 euro/kg
 • grond 0,04 euro/kg
 • vlak glas 0,04 euro/kg
 • zuiver steenpuin 0,04 euro/kg
 • houtafval 0,04 euro/kg
 • groenafval 0,04 euro/kg
 • groenafval Brasschaatse inwoners 0,00 euro/kg

§2. Elk gezin krijgt jaarlijks een vrijstelling van 1.000 kg voor asbesthoudend afval. Vrijstellingen kunnen niet opgebouwd worden. Op het einde van het jaar vervalt de resterende vrijstelling. Een gezin bestaat uit alle personen die in het bevolkingsregister aan elkaar gekoppeld zijn via het ‘gezinshoofd’.

Art.3.-
§1. Het bedrag van de retributie voor bedrijven, KMO's en zelfstandige ondernemers wordt als volgt vastgesteld:

 • grofvuil 0,25 euro/kg
 • gemengd bouw- en sloopafval 0,25 euro/kg
 • asbesthoudend afval (cementgebonden) 0,25 euro/kg
 • kalkplaten en cellenbeton 0,08 euro/kg
 • grond 0,08 euro/kg
 • vlak glas 0,08 euro/kg
 • zuiver steenpuin 0,08 euro/kg
 • houtafval 0,08 euro/kg
 • groenafval 0,08 euro/kg
 • piepschuim 5 euro/zak
 • zuivere plastic folie 4 euro/zak

§2. Er wordt maximaal 1.000 kg per dag per bedrijf, KMO en zelfstandige ondernemer aanvaard. De afvalstoffen moeten gesorteerd naar het recyclagepark gebracht worden. Alleen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen worden aanvaard. Vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen zijn afvalstoffen die ontstaan zijn ten gevolge van activiteiten die van dezelfde aard zijn als van deze van de normale werking van een particuliere huishouding, en die omwille van de aard, de samenstelling en de hoeveelheid vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen.

Art.4.- De gemeentelijke diensten en de diensten van andere lokale openbare instellingen gevestigd op het grondgebied worden vrijgesteld van de retributie.

Art.5.- De betaling gebeurt ter plaatse aan de betaalterminal met betaalkaarten. Bedrijven, KMO's en zelfstandige ondernemers krijgen regelmatig een factuur voor de retributies die ze in de voorafgaande periode betaald hebben. Bij ontstentenis van betaling kan de toegang tot het recyclagepark geweigerd worden.

Art.6.- Toegangskaarten

§1. De toegelaten gebruikers die niet beschikken over een elektronische identiteitskaart dienen zich te registreren op het recyclagepark en verwerven maximaal twee toegangskaarten per gezin om het recyclagepark te betreden. Voor elke toegangskaart wordt een retributie gevraagd van 5 euro met uitzondering van een defect van de toegangskaart dat niet te wijten is aan het verlies of misbruik door de gebruiker op voorwaarde dat de defecte kaart overhandigd wordt aan het recyclagepark.

§2. De gemeentelijke diensten en de diensten van andere lokale openbare instellingen gevestigd op het grondgebied worden vrijgesteld van de retributie.