compost, retributie 2020-2025

datum goedkeuring

25 november 2019

datum bekendmaking

3 december 2019

feiten en motivering
Het besluit van de gemeenteraad van 26 september 2016 houdende goedkeuring van de retributie 2016-2019 op de aflevering van compost. Brasschaatse inwoners kunnen op het containerpark gratis compost in bulk afhalen. IGEAN heeft de verkoopprijs van compost in bulk voor particulieren buiten Brasschaat vastgesteld op 5 euro per m³. In het kader van de gunningsprocedure 'verwerking en compostering' zal de mechanische verwerker compost aan bedrijven en zelfstandigen eigenhandig verkopen. Het is financieel aangewezen voormeld besluit voor de aanslagjaren 2020-2025 te wijzigen en te hernieuwen.

juridisch kader
Het besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2016 houdende uitvoering van het Mestdecreet van 22 december 2006. Het decreet van 22 december 2017 en latere wijzigingen over het Lokaal Bestuur.

financiële gevolgen
De opbrengst is afhankelijk van de hoeveelheid verkochte compost.

BESLUIT eenparig:

Art.1.- Met ingang van 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 wordt de retributie voor de aflevering van compost als volgt vastgesteld: Brasschaatse gezinnen:

  • compost in bulk wordt gratis ter beschikking gesteld;
  • gevulde 40-liter compostzak: 3,00 euro;
  • voor de levering van compost bij de inwoners van Brasschaat dient 25,00 euro per lading betaald te worden.

Particulieren die niet in Brasschaat wonen:

  • gevulde 40-liter compostzak: 3,00 euro;
  • compost in bulk: 5,00 euro per m³.

Art.2.- De retributie is verschuldigd door de aanvrager.

Art.3.- Betaling
De compost in bulk en de gevulde compostzakken dienen ter plaatse betaald te worden aan de betaalterminal. De betaling van de retributie voor de levering van compost dient te gebeuren binnen 30 dagen vanaf het verzoek tot betaling op rekeningnummer van het gemeentebestuur.