opruimen van sluikstorten, retributie 2020-2025

datum goedkeuring

25 november 2019

datum bekendmaking

3 december 2019

feiten en motivering
Het besluit van de gemeenteraad van 18 november 2013 houdende goedkeuring van de belasting 2014-2019 op het ambtshalve opruimen van sluikstort en zwervuil door of in opdracht van de gemeente.

In opvolging van de fiscale omzendbrief KB/ABB 2019/2 dient de vergoeding voor het opruimen van afvalstoffen louter kostendekkend te zijn. Het toepassen van een minimum vergoeding en forfaitaire administratieve kosten zijn uitgesloten. Het bestaande belastingreglement wordt omgevormd tot een retributiereglement. De retributie dekt de kost voor het ruimen van het afval, inclusief de kosten voor het ingezette materieel en personeel.

Het is financieel aangewezen voormeld besluit voor de aanslagjaren 2020-2025 te hervormen en te hernieuwen.

juridisch kader
Artikel 16.6.3 §2 van het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM).
Artikel 12 §1 van het Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet).
Het decreet van 22 december 2017 en latere wijzigingen over het Lokaal Bestuur.

financiële gevolgen
De opbrengst is afhankelijk van het aantal opdrachten.

BESLUIT eenparig:

Art.1.- Met ingang van 1 januari 2020 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt een retributie geheven voor het opruimen van sluikstorten.

Art.2.- De retributie is verschuldigd door de persoon die de afvalstoffen heeft achtergelaten.

Art.3.- Onder sluikstorten wordt verstaan: het achterlaten van afvalstoffen:

  • op niet-reglementaire plaatsen en/of
  • op niet-reglementaire tijdstippen en/of
  • in niet-reglementaire recipiënten

Art.4.- De retributie voor het opruimen van sluikstort wordt als volgt bepaald:
1) door eigen personeel

  • loonkost werklieden: 20 euro per half uur te rekenen vanaf ieder begonnen half uur
  • loonkost toezichter: 22,50 euro per half uur te rekenen vanaf ieder begonnen half uur
  • gebruik vrachtwagen met kraanuitrusting (zonder chauffeur): 20euro per half uur te rekenen vanaf ieder begonnen half uur
  • kilometervergoeding: 1,25 euro per km
  • het verwerken en storten van afval: 0,25 euro per kg afval

2) door derden

Bij het opruimen van sluikstort door derden in opdracht van de gemeente wordt het factuurbedrag doorgerekend aan de in artikel 2 vermelde retributieplichtige.

Art.5.- De betaling van de retributie dient te gebeuren binnen de 30 dagen vanaf het verzoek tot betaling op rekeningnummer van het gemeentebestuur.

Art.6.- Artikel 177 van het decreet Lokaal Bestuur voorziet in de mogelijkheid om een dwangbevel uit te vaardigen met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen. Bij betwisting kan het gemeentebestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te vorderen.