afgifte identiteitsdocumenten en het uitvoeren van opzoekwerk, retributie 2020-2025

datum goedkeuring

25 november 2019

datum bekendmaking

3 december 2019

feiten en motivering
Het besluit van de gemeenteraad van 18 november 2013 houdende goedkeuring van de belasting 2014-2019 op de administratieve stukken.
Het besluit van de gemeenteraad van 28 augustus 2017 houdende goedkeuring van de retributie 2017-2019 voor het vernieuwen, verlengen of vervangen van het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister-tijdelijk verblijf (elektronische A-kaart). De onderrichtingen van de omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit.
De vergoeding voor het afleveren van een identiteitsbewijs voor een kind minder dan 12 jaar van vreemde nationaliteit wordt verhoogd naar 2 euro en hiermee gelijkgesteld aan de gemeentelijke retributie voor een Belgische kids-ID.
De vergoeding voor uitgebreid opzoekwerk wordt vastgesteld op 22,50 euro per half uur.
Het is financieel aangewezen voormelde besluiten voor de dienstjaren 2020-2025 te wijzigen en te hernieuwen.

juridisch kader
Het ministerieel besluit van 15 maart 2013 en latere wijzigingen tot vaststelling van het tarief van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten, de elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar en de kaarten en verblijfsdocumenten, afgeleverd aan vreemde onderdanen.
Het koninklijk besluit van 23 maart 1998 en latere wijzigingen betreffende het rijbewijs.
et koninklijk besluit van 5 maart 2017 tot bepaling van de verblijfsvergunningen waarvoor de gemeenten retributies kunnen innen voor het vernieuwen, verlengen of vervangen ervan en tot bepaling van het maximumbedrag bedoeld in artikel 2, § 2, van de wet van 14 maart 1968 tot ophefing van de wetten betreffende de verblijfsbelasting voor vreemdelingen, gecoördineerd op 12 oktober 1953. Het decreet van 22 december 2017 en latere wijzigingen over het Lokaal Bestuur.
De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit.

financiële gevolgen 
De opbrengst wordt geraamd op 52.500 euro.

BESLUIT eenparig:

Art.1.- Met ingang van 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 worden voor het afleveren van identiteitsdocumenten en voor het uitvoeren van opzoekwerk volgende retributies geheven:

 1. op de afgifte van elektronische identiteitskaarten, elektronische vreemdelingenkaarten en elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de 12 jaar (kids-ID): 2,00 euro verhoogd met de kostprijs aangerekend door de federale overheid.
 2. op de afgifte van elektronische identiteitskaarten, elektronische vreemdelingenkaarten en elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de 12 jaar (kids-ID) volgens een spoedprocedure: 2,00 euro verhoogd met de kostprijs aangerekend door de federale overheid volgens de gekozen spoedprocedure
 3. op de afgifte van nieuwe certificaatcodes voor bestaande elektronische identiteitskaarten, elektronische vreemdelingenkaarten en elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de 12 jaar (kids-ID): 2,00 euro
 4. op de afgifte van verblijfsvergunningen voor vreemdelingen:
  - attesten van immatriculatie: 3,00 euro
  - andere verblijfsbewijzen of verblijfsvergunningen voor vreemdelingen: 3,00 euro
 5. het vernieuwen, verlengen of vervangen van het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister
  - tijdelijk verblijf, de zogenaamde elektronische A-kaart:
  • 50 euro voor personen ouder dan 18 jaar
  • gratis voor personen jonger dan 18 jaar
  • gratis ter vervanging omwille van een technisch defect dat niet het gevolg is van oneigenlijk gebruik
 6. op de afgifte van een identiteitsbewijs voor een kind van minder dan 12 jaar van vreemde nationaliteit: 2,00 euro;
 7. op de afgifte van paspoorten en reisdocumenten voor niet Belgen: 8,00 euro voor een nieuw paspoort of reisdocument voor niet Belgen, verhoogd met de kosten aangerekend door de federale overheid; Geen gemeentelijke retributie voor kinderen onder de 18 jaar.
 8. op de afgifte van elektronische rijbewijzen (bankkaartmodel): 5,00 euro verhoogd met de kostprijs aangerekend door de federale overheid
 9. op de afgifte van internationale rijbewijzen: 4,00 euro verhoogd met de kostprijs aangerekend door de federale overheid
 10. afgifte van statistische gegevens opgemaakt aan de hand van de bevolkingsregisters en/of het vreemdelingenregister, de registers van de burgerlijke stand: 22,50 euro per 30 minuten, te rekenen vanaf ieder begonnen half uur.
 11. genealogische opzoekingen in het bevolkingsregister: 22,50 euro per 30 minuten, te rekenen vanaf ieder begonnen half uur.

Art.2.- De retributie is verschuldigd door de aanvrager.

Art.3.- De retributie wordt betaald bij de aanvraag en/of bij de aflevering van het gevraagde.

Art.4.- Zijn van de retributie vrijgesteld:

 1. de stukken afgeleverd aan openbare besturen, openbare instellingen en rechterlijke overheden, voor zover het gaat om bestuurlijke doeleinden
 2. de ingevolge wetsbepalingen kosteloos te verstrekken stukken
 3. de afgifte van stukken welke krachtens een wet, een KB of een overheidsverordening reeds aan de betaling van een recht ten behoeve van de gemeente onderworpen is. Uitzondering wordt gemaakt voor de rechten welke de met het afgeven van paspoorten en reisdocumenten voor niet-Belgen belaste gemeenten ambtshalve toekomen en waarvan sprake is in de tarieven, gevoegd bij de wet op de consulaire- en kanselarijrechten
 4. de geldigverklaring van aanvraagformulieren voor vermindering op biljetten van de NMBS, De Lijn en de openbare autobusdiensten 5. stukken afgeleverd aan eenieder die deze nodig heeft om een tewerkstelling te bekomen, te kunnen solliciteren of om deel te nemen aan examens of proeven met het oog op eventuele aanwerving

Art.5.- De particulieren en de private instellingen die wensen dat de gevraagde administratieve bescheiden hun per post zouden toegezonden worden, dienen het bedrag van de verzendingskosten vooraf aan de betrokken dienst over te maken, zelfs indien de afgifte van de te verstrekken stukken kosteloos is.

Art.6.- Artikel 177 van het decreet Lokaal Bestuur voorziet in de mogelijkheid om een dwangbevel uit te vaardigen met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen. Bij betwisting kan het gemeentebestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te vorderen.