afgifte omgevingsvergunningen en het het uitvoeren van opzoekwerk, retributie 2020-2025

datum goedkeuring

25 november 2019

datum bekendmaking

3 december 2019

feiten en motivering
Het besluit van de gemeenteraad van 27 november 2017 houdende goedkeuring van de retributie 2018-2019 voor de afgifte van administratieve stukken.
et digitaal aanleveren van gegevens met betrekking tot de omgevingsvergunning wordt gepromoot.
De digitale manier van werken draagt bij tot een vereenvoudiging en een versnelling, en een werklast- en papierbesparing voor de behandelde diensten. Het verwerken van analoge gegevens tot een digitale versie vergt voor de administratie bijkomende werklast.
De tarieven voor de afgifte van de omgevingsvergunningen worden gedifferentieerd op basis van de dossiersamenstelling. Voor eenvoudige aanvragen zoals het rooien van bomen worden afzonderlijke tarieven voorzien. Het is financieel aangewezen voormeld besluit voor de dienstjaren 2020-2025 te wijzigen en te hernieuwen.

juridisch kader
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO).
Het besluit van de Vlaams Regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen.
Het decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2017 tot wijziging van diverse besluiten naar aanleiding van de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning.
Het decreet van 22 december 2017 en latere wijzigingen over het Lokaal Bestuur.

financiële gevolgen
De opbrengst wordt geraamd op 142.000 euro.

BESLUIT eenparig:

Art.1.- Met ingang van 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 worden voor het administratief verwerken van omgevingsvergunningen, het afleveren van conformiteitsattesten en diverse administratieve stukken en voor het uitvoeren van opzoekwerk volgende retributies geheven:

 1. het administratief verwerken van een digitaal meldingsdossier binnen de omgevingsvergunning: 25 euro per aanvraag;
 2. het administratief verwerken en digitaliseren van een analoog meldingsdossier binnen de omgevingsvergunning: 50 euro per aanvraag;
 3. het administratief verwerken van een digitale omgevingsvergunning voor het rooien van bomen: 50 euro per aanvraag;
 4. het administratief verwerken en digitaliseren van een analoge omgevingsvergunning voor het rooien van bomen: 75 euro per aanvraag;
 5. het administratief verwerken van een digitaal stedenbouwkundig attest of van een digitale omgevingsvergunning binnen de vereenvoudigde procedure (zonder openbaar onderzoek): 50 euro per aanvraag;
 6. het administratief verwerken en digitalisaren van een analoog stedenbouwkundig attest of van een analoge omgevingsvergunning binnen de vereenvoudigde procedure (zonder openbaar onderzoek): 150 euro per aanvraag;
 7. het administratief verwerken van een digitale omgevingsvergunning binnen de gewone procedure met openbaar onderzoek: 75 euro per aanvraag;
 8. het administratief verwerken en digitaliseren van een analoge omgevingsvergunning binnen de gewone procedure met openbaar onderzoek: 300 euro per aanvraag;
 9. het organiseren van een projectvergadering: 50 euro per vergadering;
 10. het administratief verwerken van een digitale omzetting van een milieuvergunning naar een omgevingsvergunning: 75 per aanvraag;
 11. het administratief verwerken en digitaliseren van een analoge omzetting van een milieuvergunning naar een omgevingsvergunning: 300 euro per aanvraag;
 12. het administratief verwerken van een digitale bijstelling van de voorwaarden van de omgevingsvergunning: 50 euro per aanvraag;
 13. het administratief verwerken en digitaliseren van een analoge bijstelling van de voorwaarden van de omgevingsvergunning: 200 euro per aanvraag;
 14. aflevering van een kopie van het bestemmingsplan van een bijzonder plan van aanleg of een ruimtelijk uitvoeringsplan: 200 euro per volledig gekleurd exemplaar en 5 euro per ongekleurd exemplaar;
 15. aflevering van een kopie van de brochure met stedenbouwkundige voorschriften: 12,5 euro per exemplaar;
 16. aflevering van een digitale kopie van een bijzonder plan van aanleg of een ruimtelijk uitvoeringsplan: 5 euro per dossier;
 17. aflevering van een digitale kopie van een vergund bouwplan of van een milieuvergunning: 5 euro per dossier;
 18. aflevering van een analoge kopie van een vergund bouwplan of van een milieuvergunning: 5 euro per exemplaar;
 19. aflevering van een uittreksel uit het plannenregister: 10 euro per exemplaar;
 20. aflevering van een uittreksel uit het vergunningenregister: 20 euro per exemplaar;
 21. inlichtingen voor notarissen, vastgoedmakelaars en andere professionelen met ruim opzoekingswerk: 92 euro per kadastraal perceel;
 22. afgifte van een conformiteitsattesten:
  • 62,50 euro voor een huurwoning
  • 62,50 euro voor een kamerwoning, verhoogd met 12,50 euro per kamer vanaf de zesde kamer, met een maximum van 1.250 euro per gebouw.
 23. externe adviezen en de onkosten voor aangetekende zendingen worden tegen kostprijs teruggevorderd. Art.2.- De retributie is verschuldigd door de aanvrager.

Art.3.- De retributie wordt betaald bij de aanvraag en/of bij de aflevering van het gevraagde.

Art.4.- Vrijstellingen
Deze retributies worden niet toegepast voor aanvragen uitgaande van openbare besturen, openbare instellingen, rechterlijke overheden en intercommunales.

Sociale verhuurkantoren (SVK) zijn vrijgesteld van de retributie voor de afgifte van een conformiteitsattest wegens het afsprakenkader inhuurname van nieuwe SVK woningen.

Art.5.- De particulieren en de private instellingen die wensen dat de gevraagde administratieve stukken hun per post worden toegezonden, dienen het bedrag van de verzendingskosten vooraf aan de betrokken dienst over te maken, zelfs indien de afgifte van de stukken kosteloos is.

Art.6.- Artikel 177 van het decreet Lokaal Bestuur voorziet in de mogelijkheid om een dwangbevel uit te vaardigen met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen. Bij betwisting kan het gemeentebestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te vorderen.