huwelijken, retributie 2020-2025

datum goedkeuring

25 november 2019

datum bekendmaking

3 december 2019

feiten en motivering
Het besluit van de gemeenteraad van 18 november 2013 houdende goedkeuring van de retributie 2014-2019 op de luister bij huwelijksplechtigheden.
De tijdstippen van de huwelijksplechtigheden worden vastgesteld van maandag tot en met zaterdag, uitgezonderd feestdagen. Op vrijwillig verzoek kan een trouwboekje afgeleverd worden.
Het is financieel aangewezen voormeld besluit voor de aanslagjaren 2020-2025 te hernieuwen.

juridisch kader
Het artikel 165/1 van het Burgerlijk Wetboek.
Het decreet van 22 december 2017 en latere wijzigingen over het Lokaal Bestuur.

financiële gevolgen
De opbrengst is afhankelijk van het aantal huwelijken en wordt geraamd op 14.000 euro.

BESLUIT eenparig:

Art.1.- Met ingang van 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 wordt een retributie geheven op het voltrekken van huwelijken op dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag en op het afleveren van een trouwboekje.

Art.2.- Het tarief van de retributie voor het voltrekken van huwelijken bedraagt 75 euro per huwelijk op dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Het voltrekken van huwelijken op maandag is gratis. Op feestdagen worden geen huwelijken voltrokken.

Art.3.- Het tarief voor het afleveren van een trouwboekje bedraagt 25 euro per stuk.

Art.4.- De retributie is verschuldigd door één van de aanvragers van het huwelijk.

Art.5.- De retributie moet voorafgaandelijk betaald worden door één van de aanvragers van het huwelijk op het ogenblik van het opstellen van de akte van aangifte van het huwelijk op het gemeentehuis. Deze betaling gebeurt tegen ontvangstbewijs. Wanneer de retributie niet betaald is, is de gemeente Brasschaat niet verplicht de dienst te leveren, die de aanvrager vrijwillig aangevraagd heeft.

Art.6.- Indien deze dienst, aangeboden door de gemeente Brasschaat, om welke reden dan ook niet kan plaatsvinden, dan zal de vergoeding door de gemeente terugbetaald worden aan de aanvrager van het huwelijk die de vergoeding vooraf betaald heeft.

Art.7.- Artikel 177 van het decreet Lokaal Bestuur voorziet in de mogelijkheid om een dwangbevel uit te vaardigen met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen. Bij betwisting kan het gemeentebestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te vorderen.