standplaatsen openbare markt en standplaatsen ambulante handel op het openbaar domein, retributie tot 30 maart 2020

datum goedkeuring

25 november 2019

datum bekendmaking

3 december 2019

feiten en motivering
Het besluit van de gemeenteraad van 18 november 2013 houdende goedkeuring van de plaatsgelden 2014-2019 op de wekelijkse openbare markt en retributie voor afname elektriciteit door markthandelaars.

Het besluit van de gemeenteraad van 24 april 2017 houdende goedkeuring van het retributiereglement 2017-2019 voor de standplaatsen ambulante handel op het openbaar domein buiten de openbare markten.

Het is financieel aangewezen om voormelde besluiten voor de jaren 2020-2025 te hernieuwen en om te vormen tot één besluit.

juridisch kader
De wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten, zoals gewijzigd.
Het Koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten, zoals gewijzigd. Het decreet van 24 februari 2017 tot wijziging van artikel 8 en 10 van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten.
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten.
De gemeenteraadsbesluiten van 24 april 2017 en latere wijzigingen houdende goedkeuring van het marktreglement en het reglement op ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten.
Het decreet van 22 december 2017 en latere wijzigingen over het Lokaal Bestuur.
Het advies van het Agentschap Ondernemen zoals bepaald wordt in artikel 10§2 van de wet van 25 juni 1993.

financiële gevolgen
De opbrengst wordt geraamd op 55.000 euro.

Na bespreking
BESLUIT:

Met 28 ja-stemmen (Philip Cools, Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla Pantens, Bruno Heirman, Karina Hans, Dirk de Kort, Bart Brughmans, Jef Konings, André Van Mechelen, Jan Jambon, Niels de Kort, Rudi Pauwels, Lisa Buysse, Karin Willemen-Beyers, Christophe Thomas, Robrecht Eeman, Bart Thijs, Walter Vermeulen, Erwin Callens, Hedwig van Baarle, Joris Van Cauwelaert, Dieter Heughebaert, Ingeborg Hermans, Kasper Vanpoucke en Tom Versompel), 2 neen-stemmen (Luc Van der Schoepen en Greet Verbert).

Art.1.- Algemene bepaling

Met ingang vanaf 1 januari 2020 en voor en termijn eindigend op 31 december 2025 wordt een retributie gevestigd op het plaatsnemen op het openbaar domein op de door de gemeente Brasschaat ingerichte markt en op standplaatsen ambulante handel buiten de openbare markt.

Art.2.- Retributie standplaatsen wekelijkse openbare markt en standplaatsen ambulante handel op de openbare weg.

De retributie is verschuldigd per standplaats, op basis van gevellengte en de duur van het gebruik. De retributie bedraagt 1,50 euro per strekkende meter of onderdeel van een strekkende meter, per dag en per standplaats.

Art.3.- Retributie aansluiting elektriciteitsnet en verbruik bij standplaatsen openbare markt

Voor de standplaatsen op de wekelijkse openbare markt wordt de retributie onderverdeeld in jaarabonnementen (voor marktkramers met een vaste standplaats) en in dagprijzen (voor losse standplaatsen).
- jaarabonnement : 62,50 euro per aansluiting
- dagprijs: 5 euro per aansluiting

Art.4.- Verenigingen met humanitair doel en miniondernemingen van scholen die occasioneel een standplaats op de markt innemen dienen geen plaatsgeld te betalen mits voorafgaande goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen.

Art.5.- Betaling en invordering retributie standplaats wekelijkse markt en vergoeding verbruik elektriciteit

Voor de standplaatsen op openbare markten is de retributie verschuldigd door de onderneming aan wie de standplaats is toegewezen.

De retributie voor standplaatsen op openbare markten wordt betaald als volgt:
- per overschrijving op rekening van de financieel directeur na ontvangst van een zesmaandelijkse factuur voor de abonnementhouders van de wekelijkse markt en voor aanvang van elke periode;
- op de marktdag ter plaatse bij de marktleider voor de onderneming die op de openbare markt een losse standplaats krijgt toegekend.

Art.6.- Betaling en invordering retributie standplaats ambulante handel

Voor de standplaatsen ambulante handel is de retributie verschuldigd door de onderneming die de machtiging voor de standplaats ambulante handel op het openbaar domein verkregen heeft. De retributie voor een abonnement dient betaald te zijn vóór de inname van de standplaats. Indien dit niet het geval is, mag de standplaats niet ingenomen worden. Een nieuwe of losse standplaats wordt gefactureerd bij beslissing van de toelating. De retributie wordt betaald per overschrijving op rekening van de financieel directeur na ontvangst van de factuur.

Een nieuwe aanvraag kan geweigerd worden wanneer reeds gefactureerde standplaatsen niet betaald werden.

Art.7.- Artikel 177 van het decreet Lokaal Bestuur voorziet in de mogelijkheid om een dwangbevel uit te vaardigen met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen. Bij betwisting kan het gemeentebestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te vorderen.