inname openbaar domein voor evenementen en manifestaties, retributie 2020-2025

belasting goedgekeurd

25 november 2019

belasting bekedmaking

3 december 2019

feiten en motivering
Het besluit van de gemeenteraad van 27 juni 2016 houdende goedkeuring van de retributie 2020-2025 op de inname van het openbaar domein bij evenementen en manifestaties.
Naar aanleiding van een aantal evenementen met een eerder winstgevend karakter heeft het gemeentebestuur de intentie geuit om een commerciële vergoeding op basis van oppervlakte en aantal dagen (inclusief opbouw en afbraakperiode) als voorwaarde op te nemen in haar principiële beslissing. Eveneens wordt er een waarborg gevraagd in functie van het mogelijke risico op schade. Verder worden nutsvoorzieningen en logistieke ondersteuning al dan niet aangerekend.
Het retributiereglement streeft een zo breed mogelijk toepassingsgebied na. Het is financieel aangewezen om het bestaande retributiereglement op inname van het openbaar domein voor evenementen en manifestaties voor de jaren 2020-2025 te hernieuwen.

juridisch kader
Het decreet van 22 december 2017 en latere wijzigingen over het Lokaal Bestuur.

financiële gevolgen
De opbrengst is afhankelijk van het aantal evenementen en wordt geraamd op 7.400 euro.

BESLUIT eenparig:

Art.1.- Toepassingsgebied

Er wordt met ingang van 1 januari 2020 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 een retributie geheven op tijdelijke terbeschikkingstellingen en occasionele innamen van het openbaar domein en van gronden behorend tot het privaat domein van de gemeente Brasschaat voor het inrichten van evenementen en manifestaties.

Art.2.- Definities

Het gedurende een bepaalde in tijd beperkte periode, voor minder dan drie maanden, ter beschikking stellen van openbaar domein voor het inrichten van festivals (beide met inname voor onder meer occasionele uitstallingen, occasionele terrassen, tapinstallaties, plaatsen van tenten), circussen, feestmarkten, braderijen, occasionele fastfoodkramen, barbecues, autoshows, reclame-evenementen, (muziek-)optredens, sportgebeurtenissen, beurzen, buurt- en straatfeesten, standplaatsen autobus of camionette voor marketingonderzoek of publicitaire doeleinden en tijdelijke plaatsen van winkelcontainers (uitgezonderd indien ze gebruikt worden tijdens verbouwingswerken of indien ze voor de eigen handelszaak worden geplaatst). Deze opsomming is niet beperkend.

Art.3.- Niet van toepassing

Dit reglement is niet van toepassing op de activiteiten die gereglementeerd zijn onder:

  • het reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markt en op het openbaar domein.
  • het reglement met betrekking tot activiteiten op openbare foren. Hiervoor zijn andere retributiereglementen van toepassing.

Art.4.- Staat van bevinding

Voorafgaand aan de opbouw van het evenement wordt er een staat van bevinding ‘start opbouw’ opgesteld door de gemeente in bijzijn van de organisator. Na de afbraak van het evenement wordt er eveneens een staat van bevinding ‘einde afbraak’ opgesteld door de gemeente in bijzijn van de organisator. De organisator neemt het initiatief om met de daartoe bevoegde/aangewezen persoon van de gemeente een afspraak te maken.
De opbouw van het evenement kan starten zoals voorzien in de toelatingsbrief en de staat van bevinding werd opgesteld en ondertekend door beide partijen (gemeente en organisator). De afbraak van het evenement eindigt op het moment dat de organisator de daartoe bevoegde/aangewezen persoon van de gemeente inlicht en er een afspraak wordt gemaakt voor de staat van bevinding. De staat van bevinding (eveneens gedocumenteerd met foto’s) vindt plaats voor de opbouw en nà de volledige afbraak/opruim.

Art.5.- Tarief

Voor de tijdelijke terbeschikkingstelling van het openbaar domein en van gronden behorend tot het privaat domein van de gemeente Brasschaat bedraagt de retributie:

(x) is gelijk aan de evenementenperiode

De minimum aangerekende oppervlakte per evenement bedraagt 500m². Een begonnen dag wordt aangerekend als een volledige dag. De oppervlakte wordt bepaald in functie van de volledige inname van het openbaar domein en van gronden behorend tot het privaat domein van de gemeente Brasschaat (inclusief eventuele backstage, opslagruimte, parking) De innamen van openbare weg en van gronden naar aanleiding van begeleidende maatregelen opgelegd door het gemeentebestuur, worden niet aangerekend, zoals bijvoorbeeld parkings. Voor de locaties gelegen in het Park van Brasschaat wordt de retributie verhoogd met 40%. Dit geldt voor de zone Kasteelparkgebied, zoals gedefinieerd in het landschapsbeheersplan.

Art.6.- Debiteur De retributie en/of waarborg is verschuldigd door de organisator die gebruik maakt van de tijdelijke terbeschikkingstelling en occasionele innamen.

Art.7.- Betaling De betaling van de retributie dient te gebeuren binnen 30 dagen na verzending van het verzoek tot betaling op rekeningnummer van het gemeentebestuur.

Art.8.- Vrijstelling Van deze retributie zijn vrijgesteld:

  • de eigen georganiseerde evenementen van de “groep” gemeente Brasschaat (onder andere gemeente Brasschaat, OCMW Brasschaat, EVA vzw programmering cultuur centrum Hemelhoeve, EVA vzw sportplus, AGB, toerisme Brasschaat vzw)
  • evenementen georganiseerd door Brasschaatse handelaars- en horecaverenigingen ter promotie van het winkel- en horecagebied in Brasschaat;
  • de Belgische staat, de Vlaamse gemeenschap/ Vlaamse gewest, de provincie Antwerpen, de gemeenten en de openbare instellingen;
  • erkende onderwijsinstellingen, erkende adviesraden of culturele, sociale, sport-,senioren en jeugdverenigingen met een maatschappelijke zetel in de gemeente Brasschaat;
  • aanvragers die een externe partner-organisator zijn, maar waarmee de gemeente Brasschaat op enigerlei wijze in functie van het betrokken evenement of manifestatie een partnerschap heeft afgesloten, zoals bijvoorbeeld voor evenement in co-organisatie, naamversterkende en samenlevingsversterkende evenementen (onder andere speelstraten, straat- en buurtfeesten, georganiseerd door ‘een vereniging van particulieren’). Het evenement dient steeds een meerwaarde voor de gemeente Brasschaat te betekenen. Het gemeentebestuur motiveert in haar beslissing het partnerschap.

Het gemeentebestuur rapporteert jaarlijks aan de gemeenteraad het overzicht van aanvragers die als externe partner-organisator worden aangeduid met haar motivatie.

Art.9.- Waarborg

De gemeente kan een waarborg bepalen, indien de opstelling van het evenement een mogelijk risico op beschadiging van het openbaar domein inhoudt. Het bedrag voor de waarborg wordt, als volgt, vastgesteld:

  • W = [tarief volgens art.5] x C
  • W = waarborg
  • C = coëfficiënt naar risico op beschadiging

C wordt gelijk gesteld aan 3. Naargelang het risico op beschadiging van het openbaar domein, de beschadiging bij vorige edities of vergelijkbare evenementen kan C vervangen worden door 2, 4 of 5. Het college van burgemeester en schepenen beslist gemotiveerd bij goedkeuring aanvraag van het evenement over de te gebruiken coëfficiënt, na advies van de bevoegde dienst. Deze waarborg dient ten laatste 14 kalenderdagen voor het evenement gestort te worden, volgende de bepalingen vermeld in de toelatingsbrief. Wanneer de organisator het nalaat om dit bedrag tijdig te storten, wordt de toelating geschorst in afwachting van de betaling of begeleidende maatregelen door de burgemeester en/of college van burgemeester en schepenen. De waarborg kan pas worden terugbetaald als de staat van bevinding ‘einde afbraak’ werd opgesteld en de vastgestelde beschadigingen werden hersteld. Indien het openbaar domein niet wordt achtergelaten in de oorspronkelijke toestand, zullen de kosten voor het herstellen integraal doorgerekend worden aan de aanvrager of verrekend worden met de waarborg.

Art.10.-: Artikel 177 van het Decreet Lokaal Bestuur voorziet in de mogelijkheid om een dwangbevel uit te vaardigen met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen. Bij betwisting kan het gemeentebestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te vorderen.”