tijdelijke inname van de openbare ruimte voor het uitvoeren van bouw-, verbouw- en opruimingswerken, retributie 2020-2025

datum goedkeuring

25 november

datum bekendmaking

3 december 2019

feiten en motivering
Het besluit van de gemeenteraad van 18 november 2018 houdende goedkeuring van de belasting 2014-2019 op het plaatsen en in stand houden van schutsels op of palende aan het openbaar domein en inname openbaar domein bij bouw- en verbouwingswerken.

Het aanvragen van vergunningen voor het innemen van het openbaar domein verloopt digitaal. Het proces voorziet een online betaalmogelijkheid.

Het college wenst een uniforme tarief voor het tijdelijk gebruik van het openbaar domein voor het uitvoeren van werken in te voeren.

Het aanvragen van vergunningen dient volgens opgelegde modaliteiten te gebeuren. Spoedprocedures dienen voorkomen te worden, vergen een extra inspanning en verhogen de werklast voor de administratie.

Voor niet vergunde innames zal een vaststellingsdocument opgemaakt en bezorgd worden aan de gebruiker van het openbaar domein. Een administratieve kost zal hiervoor aangerekend worden. Het is financieel aangewezen om het voormelde besluit voor de jaren 2020-2025 te wijzigen en te hernieuwen.

juridisch kader
Het decreet van 22 december 2017 en latere wijzigingen over het Lokaal Bestuur.

financiële gevolgen
De opbrengst is afhankelijk van het aantal innames en wordt geraamd op 150.000 euro.

BESLUIT eenparig:

Art.1.- Er wordt met ingang van 1 januari 2020 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 een retributie geheven op de tijdelijke inname van de openbare ruimte voor het uitvoeren van bouwwerken zoals het bouwen, verbouwen, slopen, herstellen, herinrichten, schilderen en zandstralen van gebouwen, grondwerken, opruimingswerken,.... (dit is een niet limitatieve opsomming).

Dit reglement handelt louter over het vestigen van een retributie voor inname van de openbare ruimte. Het betalen van de retributie op de inname van de openbare ruimte houdt geen toestemming in om de openbare ruimte privatief te gebruiken. Deze inname is pas toegelaten na toestemming van de bevoegde instanties.

Het aanvragen van een toelating/vergunning om het openbaar domein in te nemen verloopt digitaal via de website www.brasschaat.be. Alle modaliteiten, zoals aanvraagtermijnen worden op het digitale platform vermeld. Na goedkeuring door de bevoegde instantie ontvangt de aanvrager een betalingsverzoek die via het digitale platform online wordt betaald. Na ontvangst van betaling wordt de vergunning/toelating bezorgd.

Art.2.- Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

  • openbare ruimte: de publiek toegankelijke ruimte in het bezit of het beheer van een overheid (openbare rijwegen, voet-en fietspaden, groenbermen, plantsoenen, ....)
  • de inname openbare ruimte voor het uitvoeren van bouwwerken: elk privatief gebruik van de openbare ruimte ongeacht of dit gebruik onderworpen is aan een toelating of een vergunning en ongeacht wat de oorzaak is van het gebruik of de wijze van het gebruik, zoals (dit is een niet limitatieve opsomming):
  • opstellen op de openbare weg van stellingen en werfinrichtingen zoals bouwketens, bouwkranen, bouwliften, hoogwerkers, werfafsluitingen (schutsels), werfketens;
  • tijdelijke opslag van materiaal en materieel;
  • het plaatsen van containers, betonmolens,
  • bakken en -silo's, WC-boxen.

Art.3.- Tarief
Het bedrag van de retributie op het innemen van de openbare ruimte wordt vastgesteld op 1 euro per vierkante meter per dag (1 euro/m²/dag). De totale oppervlakte wordt naar boven afgerond tot een volle vierkante meter. Een begonnen dag wordt aangerekend als een volledige dag.

Art.4.- Retributieplichtige
De retributieplichtige is de aanvrager van de machtiging tot inname van de openbare ruimte. Indien geen aanvraag werd ingediend zal de retributie ambtshalve gevestigd worden lastens de rechtspersoon of natuurlijke persoon die de openbare ruimte inneemt en als deze niet gekend is lastens de eigenaar(s) van het perceel waar de werken worden uitgevoerd. Allen zijn hoofdelijk gehouden tot het betalen van de retributie.

Art.5.- Spoedprocedure
Indien wordt afgeweken van de standaard aanvraagtermijnen, zoals vermeld op het digitale platform zal de spoedprocedure opgestart worden. Voor spoedaanvragen zal een bijkomende administratieve kost van 25 euro per aanvraag worden aangerekend. Art.6.- Ambtshalve vaststelling (zonder vergunning) Voor elke inname waarvoor geen aanvraag werd ingediend zal een vaststellingsdocument worden opgemaakt en bezorgd worden aan de retributieplichtige. Voor de opmaak van het vaststellingsdocument zal een vaste bijkomende administratieve kost van 25 euro worden aangerekend.

Art.7.- Betaling
De betaling van de retributie is verschuldigd op het ogenblik dat de aanvraag tot inname van het openbaar domein door de bevoegde dienst werd goedgekeurd. Op het ogenblik van ontvangst van betaling door de gemeente, via online betaling of via overschrijving, wordt de vergunning/toelating bezorgd (per mail). De betaling van de retributie in geval van ambtshalve vaststellingen (het ontbreken van een vergunning/toelating en het gebruik van digitale platform) dient te gebeuren binnen 30 dagen na verzending van het verzoek tot betaling op rekeningnummer van het gemeentebestuur.

Art.8.- Terugbetaling Integrale terugbetaling vindt plaats in geval van intrekking van de toelating omwille van bestuurlijke redenen. Terugbetaling in geval van annulatie door de aanvrager vóór de aanvangsdatum van de aangevraagde inname. Indien het openbaar domein wordt vrijgemaakt voor de einddatum van de toegekende vergunning/toelating wordt de ontvangen retributie in functie van het aantal vrijgemaakte kalenderdagen terugbetaald. De dag volgende op het vrijmaken van het openbaar domein wordt aanzien als de eerste niet gebruikte dag. De retributieplichtige dient het bewijs (foto met datum) te leveren dat het openbaar domein vroegtijdig werd vrijgemaakt. Dit bewijs dient uiterlijk de dag volgend op het vrijmaken van het openbaar domein bezorgd te worden.

Art.9.- Vrijstelling

Er wordt vrijstelling van retributie verleend voor de ingenomen oppervlakten bij het bouwen of bij werken door of voor rekening van openbare instellingen, sociale huisvestingsmaatschappijen, scholen, zieken- en rusthuizen.

Art.10.- Invordering

Artikel 177 2° van het decreet Lokaal bestuur voorziet in de mogelijkheid om een dwangbevel uit te vaardigen met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen. Bij betwisting kan het gemeentebestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te vorderen.