reclame in Parkbode, tarieven van toepassing van 1 januari 2020 tem 30 maart 2020

datum goedkeuring

25 november 2019

datum bekendmaking

3 december 2019

feiten en motivering
Het besluit van de gemeenteraad van 18 november 2013 houdende goedkeuring van de modaliteiten en tarieven 2014-2019 voor de opname van reclame in de Parkbode.

Het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om vanaf het jaar 2020 het maximum aantal pagina's uit te breiden van 2 naar 3 per uitgave.

Het is aangewezen voormeld besluit voor de aanslagjaren 2020-2025 te wijzigen en te hernieuwen.

Juridisch kader
Het decreet van 22 december 2017 en latere wijzigingen over het Lokaal Bestuur.

financiële gevolgen
De ontvangsten worden geraamd op 7.500 euro.

BESLUIT eenparig:

Art.1.- Met ingang van 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 kunnen in het gemeentelijk informatieblad "De Parkbode" en eventuele bijlagen volgens de modaliteiten en tarieven zoals vastgesteld in onderhavig reglement, commerciële reclameboodschappen opgenomen worden.

Art.2.- Het gemeentelijk tijdschrift “De Parkbode” verschijnt maandelijks; op jaarbasis verschijnen 10 nummers. Het wordt in alle postbussen van de gemeente bedeeld.

Art.3.- De formaten van de reclame worden als volgt vastgelegd: 1/1 (A4 staand), 1/2 bladzijde (liggend), 1/4 bladzijde (staand). Alle advertenties worden uitgevoerd in vierkleurendruk.

Art.4.- De plaats voor de reclame is beperkt tot maximum 3 pagina’s per uitgave. De reclame wordt uitsluitend geplaatst op de tweede pagina (=binnenzijde van de cover), de voorlaatste en de laatste pagina of op een andere pagina als het om grafische redenen niet anders kan. Geen reclame wordt opgenomen op de cover.

Art.5.- In geval er meer reclame wordt aangeboden dan er plaats is voorzien, wordt reclame aangenomen volgens het tijdstip van aanmelden bij de gemeentelijke communicatiedienst en de tijdige betaling van de vergoeding bij de dienst financiën tot de beschikbare ruimte volzet is.

Art.6.- De vergoeding is verschuldigd door de persoon of het bedrijf dat reclame maakt; de tarieven worden vastgesteld als volgt:

  • voor 1/4 bladzijde: 150,00 euro
  • voor 1/2 bladzijde: 280,00 euro
  • voor 1/1 bladzijde: 540,00 euro

Art.7.- De vergoeding wordt betaald door storting op rekeningnummer van het gemeentebestuur. De overschrijving met vermelding van ‘Parkbode’ en volgnummer van de betreffende editie gebeurt ten laatste 14 kalenderdagen voor de bedeling van de Parkbode waarin de advertentie zal verschijnen. Later overschrijven, tot ten laatste 7 kalenderdagen voor de bedeling is mogelijk op voorwaarde dat een bewijs van overschrijving wordt doorgemaild naar ontvangerij@brasschaat.be. Bij niet-betaling voor de gestelde termijn wordt de publicatie niet opgenomen.

Art.8.- Vorm en aanlevering van de advertentie: De zorg en de kosten voor het maken van de advertentie zijn voor rekening van de adverteerder. De communicatiedienst creëert geen reclame en behandelt, verbetert of vult het geleverde materiaal niet aan.

De advertentie wordt drukklaar aangeleverd in PDF-formaat, per mail naar communicatie@brasschaat.be. De advertenties kunnen op twee mogelijke manieren aangeleverd worden: met of zonder afloop.

Met afloop betekent dat uw advertentie tot tegen de bladrand kan gedrukt worden (het afloopgedeelte wordt bij de productie weggesneden). Zonder afloop betekent dat er rond de advertentie een witte rand behouden blijft.

exacte afmetingen (B x H) van de aangeleverde advertenties zonder afloop
1/4 = 97,50 x 141,00 mm
1/2 = 200,00 x 141,00 mm
1/1 = 200,00 x 287,00 mm

exacte afmetingen (B x H) van de aangeleverde advertenties met afloop
1/4 = 102,50 x 146,00 mm + minimaal 3 mm afloop
1/2 = 210,00 x 146,00 mm + minimaal 3 mm afloop
1/1 = 210,00 x 297,00 mm + minimaal 3 mm afloop

Het aanleveren van de advertenties bij de communicatiedienst kan tot ten laatste 7 kalenderdagen vóór de bedeling van de parkbode.

Art.9.- Voor 10 advertenties van dezelfde grootte die binnen het jaar worden opgenomen en die correct betaald worden, wordt een korting toegekend in de vorm van een gratis 10de advertentie (korting van 5 %). De 10 advertenties worden op voorhand vastgelegd in samenspraak met de communicatiedienst.

Art.10.- De reclame moet voldoen aan de goede zeden. Reclame die smakeloos, verwarrend, aanstootgevend, lasterlijk of ongepast is, wordt geweerd. De gemeentelijke communicatiedienst bepaalt in samenspraak met de betrokkene of de reclame voldoet of niet, waarbij in het laatste geval naar mogelijke aanpassingen kan worden gezocht. Bij onmogelijkheid hiervan of bij betwisting beslist het college van burgemeester en schepenen.

Art.11.- De reclame bevat uitsluitend commerciële boodschappen. In geen geval wordt politieke reclame aanvaard. Ook standpunten en commentaren over welke onderwerpen, instellingen, bewegingen, ideeën of personen dan ook worden niet aanvaard. De gemeentelijke communicatiedienst oordeelt of een reclameboodschap al of niet aanvaardbaar is. Bij betwisting van dit oordeel beslist het college van burgemeester en schepenen.

Art.12.- Er worden geen reclameboodschappen aanvaard voor alcoholische dranken en tabaksproducten.

Art.13.- De gemeentelijke communicatiedienst oordeelt over alle niet vermelde elementen met betrekking tot het al of niet plaatsen van een advertentie en overlegt hierover met de betrokkenen. Bij betwisting van het oordeel beslist het college van burgemeester en schepenen.

Art.14.- Noch de burgemeester, noch het college van burgemeester en schepenen, noch het gemeentebestuur, noch de betrokken gemeentelijke diensten dragen enige verantwoordelijkheid voor wat betreft de inhoud van de reclameboodschap, de juistheid van de erin opgenomen gegevens, de mogelijke gevolgen ervan, de afwerking indien niet perfect aangeleverd zoals in dit reglement beschreven, of het niet of onvolledig uitvoeren om technische of andere redenen van de reclameboodschap. In dit laatste geval kan de advertentie wel in de eerstvolgende uitgave zonder bijkomende kosten geplaatst worden.

Art.15.- De persoon, of het bedrijf, die reclame maakt, is in orde met wetgeving en voorschriften met betrekking tot reclame en heeft alle rechten verworven op het gebruik van elementen, teksten, vormen, foto’s of andere elementen die in de reclameboodschap worden gebruikt. Misbruiken zijn verboden.