inschrijvingsgelden deeltijds kunstonderwijs (DKO), retributie 2020-2025

datum goedkeuring

25 november 2019

datum bekendmaking

3 december 2019

feiten en motivering
Het besluit van de gemeenteraad van 30 mei 2016 houdende goedkeuring van de retributie 2016-2019 op de inschrijvingsgelden in het deeltijds kunstonderwijs (DKO).

In de academie voor muziek en woord bieden zich jaarlijks leerlingen aan die voor de Vlaamse overheid als niet-financierbaar gelden, de zogenaamde vrije leerlingen. De gemeente promoot initiatieven die de kunstontwikkeling ondersteunen.

De inschrijvingsgelden worden vastgesteld door de Vlaamse overheid (met jaarlijks indexatie).
De bestaande vrijstelling wordt geannuleerd. De administratieve uitwerking van deze vrijstelling is zeer arbeidsintensief en heeft slechts toepassing op een klein aantal leerlingen.
Het is financieel aangewezen om het voormeld besluit voor de jaren 2020-2025 te wijzigen en te hernieuwen.

juridisch kader
Het decreet betreffende het onderwijs-II van 31 juli 1990
De ministeriële omzendbrief DKO/2011/02 van 26 juni 2011 en latere wijzigingen betreffende de jaarlijkse inlichtingen voor het schoolbeheer deeltijds kunstonderwijs.
Het decreet van 22 december 2017 en latere wijzigingen over het Lokaal Bestuur.

financiële gevolgen
De ontvangsten worden geraamd op 18.000 euro.

BESLUIT eenparig:

Art.1
.- Met ingang van 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 wordt de retributie op de inschrijvingsgelden als volgt vastgesteld:

 • jongeren, volwassenen, jongeren en volwassenen met verminderd tarief:
  eerste lid van het gezin: 7 euro gemeentelijke retributie verhoogd met de inschrijvingsgelden aangerekend door de Vlaamse overheid,
  volgende lid van hetzelfde gezin: 5 euro gemeentelijke retributie verhoogd met de inschrijvingsgelden aangerekend door de Vlaamse overheid;
 • vrije leerling en vrije leerling verminderd tarief:
  De gemeentelijke tarieven voor de vrije leerling en de vrije leerling verminderd tarief worden gekoppeld aan de tarieven Vlaamse overheid van de jongeren en de jongeren met verminderd tarief en verhoogd met:
  - 7 euro voor het eerste lid van het gezin
  - 5 euro voor het volgende lid van hetzelfde gezin.

De inschrijvingsgelden van de Vlaamse overheid worden jaarlijks aangepast aan de tarieven die het Ministerie van Onderwijs vastlegt voor het DKO.

Art.2.- Definities

-Vrije leerlingen zijn niet-financierbare leerlingen die mits toestemming van de directie les volgen in het gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs.

-Leerlingen met verminderd tarief zijn conform het Onderwijsdecreet-II uitkeringsgerechtigde werklozen, leefloners, personen met een handicap, residenten in een gezinsvervangend tehuis of MPI, politieke vluchtelingen, volwassenen tussen 18 en 24 jaar, jongeren van eenzelfde leefeenheid en jongeren in een bijkomende studierichting. Artikel 100quater van het Onderwijsdecreet-II bevat de rechtsgrond voor de attestering. Alle verminderde tarieven worden gestaafd met een attest of document dat de geldigheid voor de korting bewijst in de maand september van het schooljaar waarvoor de korting wordt aangevraagd.

Art.3.- De leerling of de ouders betalen het inschrijvingsgeld met bancontact bij inschrijving op het secretariaat van de academie van het deeltijds kunstonderwijs.