huis-aan-huis verspreiden van reclamefolders, belasting van toepassing van 1 januari 2020 tem 30 maart 2020

datum goedkeuring

25 november 2019

datum bekendmaking

3 december 2019

feiten en motivering
Het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2013 houdende goedkeuring van de belasting 2014-2019 op het huis-aan-huis verspreiden van reclamedrukwerk en daarmee gelijkgestelde producten.

Het ongevraagd en systematisch verspreiden van ongeadresseerd reclamedrukwerk en gelijkgestelde producten in alle brievenbussen is nadelig voor het milieu, het volume papierafval verhoogt en brengt bijkomende kosten van onder meer afhaling en verwerking met zich mee.

Om het ontradend effect te vergroten wordt vanaf het aanslagjaar 2020 de vier bestaande categorieën omgevormd tot twee en worden de tarieven verhoogd. De financiële toestand van de gemeente maakt de heffing noodzakelijk van alle rendabele belastingen. Het is aangewezen voormeld besluit voor de aanslagjaren 2020-2025 te wijzigen en te hernieuwen. Tijdens de uitvoering van wegenwerken zal het college van burgemeester en schepenen de getroffen handelaars alternatief ondersteunen.

juridisch kader
Het decreet van 30 mei 2008 en latere wijzigingen betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van gemeentebelastingen. Het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet), met latere wijzigingen. Het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), met latere wijzigingen; Het decreet van 22 december 2017 en latere wijzigingen over het Lokaal Bestuur.

financiële gevolgen
De opbrengst wordt geraamd op 320.000 euro.

Na bespreking
BESLUIT eenparig:

Art.1.- Met ingang van 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 wordt een gemeentebelasting gevestigd op het huis-aan-huis verspreiden van reclamedrukwerk en daarmee gelijkgestelde producten op het grondgebied van de gemeente.

Art.2.- Definities

Reclamedrukwerk: elke publicatie die er toe strekt bekendheid te geven aan commerciële activiteiten, handelszaken, merknamen en andere elementen, en die erop gericht is een potentieel cliënteel er toe te bewegen gebruik te maken van de diensten en/of producten van de adverteerder.

Huis-aan-huis verspreiding: het systematisch achterlaten van drukwerk zonder adressering in de brievenbussen van woningen, zonder dat de bestemmeling hiervoor enig initiatief heeft betoond.

Niet-geadresseerd: het ontbreken van een individuele adressering, waarbij ook de collectieve adresaanduiding per straat, of een gedeeltelijke adresvermelding, wordt beschouwd als niet-geadresseerd.

Gelijkgestelde producten: onder meer alle stalen en reclamedragers, door de adverteerder aangeboden, die willen aanzetten tot het gebruik of verbruik van diensten, producten of transacties. De opsomming is niet limitatief.

Art.3.- Belastingplichtige

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke persoon of rechtspersoon die geldt als de verantwoordelijke uitgever van het betreffende reclamedrukwerk.

Indien deze niet gekend is, degene onder wiens handelsnaam, logo of embleem de reclame wordt gevoerd, hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot de betaling van de belasting.

Art.4.- Berekeningsgrondslag en tarief

De belasting is verschuldigd telkens er een huis-aan-huis verspreiding van reclamedrukwerk of daarmee gelijkgesteld product plaatsvindt en wordt onderverdeeld in twee categorieën, naargelang de grootte, volume of aard: 1ste categorie: 0,005 euro per bedeeld exemplaar met een minimum van 25 euro per bedeling voor reclamedrukwerk (of gelijkgesteld) kleiner of gelijk aan A4 met maximum 1 blad (= 2 bladzijden); 2de categorie: 0,02 euro per bedeeld exemplaar met een minimum van 100 euro per bedeling voor alle reclamedrukwerk of gelijkgestelde producten die niet tot categorie 1 behoren Het al dan niet volledig bedrukt zijn van de bladzijden geeft geen aanleiding tot een belastingvermindering.

Art.5.- Vrijstellingen

Zijn van de belasting vrijgesteld: publicaties van publiekrechtelijke personen publicaties van socio-culturele, politieke- en sportverenigingen

Art.6.- Aangifteplicht

De belastingplichtige moet uiterlijk op de laatste werkdag voor elke verspreiding een aangifte indienen bij het gemeentebestuur. Deze aangifte bevat alle noodzakelijke inlichtingen voor het vestigen van de aanslag van het verspreide drukwerk of het gelijkgestelde product. De aangifte kan digitaal ingediend worden via het e-loket van de gemeente Brasschaat (www.brasschaat.be / e-loket).

Op eenvoudig verzoek kan een aangifteformulier bekomen worden. Het aangifteformulier kan via één van volgende kanalen terug bezorgd worden: e-mail: reclamefolders@brasschaat.be post: Gemeentehuis dienst financiën, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat afgifte: Gemeentehuis onthaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Art.7.- Procedure van ambtshalve vaststelling en bijhorende belastingverhoging

Bij gebrek aan aangifte op de gestelde datum, of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte wordt de belastingplichtige ambtshalve belast conform de procedure voorzien in artikel 7 van het decreet van 30 mei 2008

Indien een verspreiding van reclamedrukwerk in de brievenbussen ambtshalve wordt vastgesteld wordt het aantal verspreide exemplaren als volgt vastgesteld:
- zone Driehoek: 2.447 exemplaren
- zone Centrum: 2.772 exemplaren
- zone Kaart: 2.000 exemplaren
- zone Mariaburg-Vriesdonk: 2.189 exemplaren
 zone Bethanië-Maria-ter-Heide 2.399 exemplaren

Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het college aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting.

De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen van de derde werkdag die volgt op de verzending van die betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.

De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 100% van de ontdoken belasting. De belastingverhoging wordt gelijktijdig en samen met de ambtshalve belasting ingekohierd.

Art.8.- Wijze van inning

De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen. De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

Art.9.- Slotvermelding

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen van titel VII (Vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1, 3, 4 ,6 tot 9bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en artikel 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek van toepassing voor zover niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen.