parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg of op plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg (blauwe zone), retributie van toepassing van 1 januari 2020 tem 30 maart 2020

datum goedkeuring

25 november 2019

datum bekendmaking

3 december 2019

feiten en motivering
Het besluit van de gemeenteraad van 18 november 2013 houdende vaststelling van de retributie 2014-2019 voor het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg of op plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg.

Het is financieel aangewezen voormeld besluit voor de aanslagjaren 2020-2025 te hernieuwen.

juridisch kader
Het decreet van 16 mei 2008 en latere wijzigingen betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeertekens.
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 en latere wijzigingen betreffende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (Wegcode).
Het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende de parkeerkaart voor mensen met een handicap.
De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gecoördineerde onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit.
Het decreet van 22 december 2017 en latere wijzigingen over het Lokaal Bestuur.

financiële gevolgen
De opbrengst wordt geraamd op 100.000 euro.

BESLUIT eenparig:
Art.1.
- Met ingang van 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 wordt een gemeentelijke retributie gevestigd voor het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg of op de plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg. Dit reglement beoogt het parkeren van een motorvoertuig op plaatsen waar dat parkeren toegelaten is én waar een blauwe zone-reglementering van toepassing is.

Art.2.- De retributie wordt als volgt vastgesteld:

1. gratis voor de maximale duur die toegelaten is door de verkeersborden;

2. een forfaitair bedrag van 25,00 euro per dag voor elke periode die langer is dan deze die gratis is.

De door de gebruiker gewenste parkeerduur wordt vastgesteld door het zichtbaar aanbrengen achter de voorruit van het voertuig van maximaal 1 parkeerschijf, overeenkomstig het koninklijk besluit van 1 december 1975 en latere wijzigingen.

Voertuigen die geparkeerd staan voor de inrij van eigendommen waarvan het inschrijvingsteken leesbaar op die inrij is aangebracht, zijn vrijgesteld van het plaatsen van de parkeerschijf en dus van de retributie.

Het parkeren van voertuigen gebruikt door personen met een handicap is gratis. Het statuut van “persoon met een handicap” wordt beoordeeld op het ogenblik van het parkeren door het aanbrengen op een zichtbare plaats achter de voorruit van het voertuig van de kaart uitgereikt overeenkomstig het ministerieel besluit van 7 mei 1999.

Art.3.- De retributie is verschuldigd door de houder van de nummerplaat van het voertuig. De retributie is verschuldigd zodra het voertuig langer geparkeerd is dan de tijd die toegelaten is door de verkeersborden.

Art.4.- Als de parkeerschijf niet zichtbaar achter de voorruit van zijn voertuig is geplaatst of meer dan één parkeerschijf is geplaatst of in geval de gebruiker de pijl niet op het streepje plaatst dat volgt op het tijdstip van aankomst of indien de gebruiker de aanduidingen wijzigt zonder dat het voertuig de parkeerplaats heeft verlaten, wordt de gebruiker steeds geacht te kiezen voor de betaling van het in artikel 2 bedoelde forfaitaire tarief.

De retributie wordt betaald binnen de 5 dagen door storting of overschrijving overeenkomstig de richtlijnen vermeld op het parkeerbiljet dat op verzoek wordt overhandigd of door de aangestelde op het voertuig wordt aangebracht.