uurloon werken uit te voeren voor rekening van derden, 2020-2025

datum goedkeuring

25 november 2019

datum bekendmaking

3 december 2019

feiten en motivering
Het besluit van de gemeenteraad van 18 november 2013 houdende goedkeuring van de vaststelling van de uurlonen gemeentepersoneel en gebruik vrachtwagen voor werken uit te voeren voor rekening van derden.
Om diverse redenen wordt er door het gemeentepersoneel werken voor derden uitgevoerd.
De uurlonen voor het personeel werden geëvalueerd en aangepast aan de huidige loonkosten. Voor de verschillende graden van personeel worden uurlonen voorzien. Het is financieel aangewezen om voormeld besluit voor de jaren 2020-2025 te wijzigen en te hernieuwen.

juridisch kader
Het decreet van 22 december 2017 en latere wijzigingen over het Lokaal Bestuur.

financiële gevolgen
De opbrengst is afhankelijk van het aantal opdrachten.

BESLUIT eenparig:

Art.1.- Met ingang van 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 wordt het uurloon dat zal aangerekend worden voor werken die door het gemeentepersoneel voor rekening van derden uitgevoerd worden als volgt vastgesteld (te rekenen vanaf ieder begonnen half uur):

  • werklieden: 20,00 euro per half uur
  • ploegbazen: 22,50 euro per half uur
  • administratief medewerker: 22,50 euro per half uur
  • specialisten: 25 euro per half uur
  • diensthoofden: 30 euro per half uur
  • gebruik vrachtwagen (zonder chauffeur): 20 euro per half uur
  • gebruik verreiker (zonder chauffeur): 20 euro per half uur