materiële steun-uitleendienst, retributie 2020-2025

datum goedkeuring

25 november 2019

datum bekendmaking

3 december 2019

feiten en motivering
Het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2013 houdende goedkeuring van de retributie 2014-2019 inzake materiële steun (uitleendienst). Het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2013 houdende goedkeuring van het gemeentelijk reglement uitleendienst.
De gemeente stelt diverse materialen voor jongeren en verenigingen ter beschikking. De praktische uitvoering van de uitleendienst verloopt via het magazijn De Mortel. De modaliteiten inzake het ter beschikking stellen van materialen wordt vanaf het jaar 2020 mee opgenomen in het retributiereglement. Het is financieel aangewezen voor het ter beschikking stellen van deze materialen (uitleendienst) een retributie vast te stellen. Het voormeld besluit wordt voor de jaren 2020-2025 gewijzigd en vernieuwd.

juridisch kader
Het decreet van 22 december 2017 en latere wijzigingen over het Lokaal Bestuur.

financiële gevolgen
De opbrengst wordt geraamd op 1.300 euro.

BESLUIT eenparig:

Art.1.- Met ingang van 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 wordt een retributie geheven op materiële steun volgens de modaliteiten van het uitleenreglement.

Art.2.- De retributie en de waarborg zijn verschuldigd door de aanvrager van het materiaal en wordt bij het afhalen van de materialen in bewaring gegeven bij het gemeentebestuur. Bij het terugbrengen van de ontleende materialen worden de materialen in ontvangst genomen en na controle door de bevoegde diensten wordt de waarborg terugbetaald en eventuele bijkomende retributie of boete in rekening gebracht.

Art.3.- Modaliteiten uitleenreglement

A. De Doelgroep
De uitleendienst stelt voor iedereen materiaal ter beschikking, aan verenigingen en individuele jongeren tot 25 jaar. Commerciële ondernemingen kunnen geen materiaal ontlenen.

De huurders worden ingedeeld in:

Categorie 1: verenigingen en jongeren uit Brasschaat
jeugdverenigingen (incl. speelstraatorganisaties)
socio Culturele verenigingen (incl. buurtcomités)
sportverenigingen
scholen
-25 jarigen voor activiteiten met een openbaar karakter of in kader van hun opleiding

Categorie 2: verenigingen en jongeren niet uit Brasschaat
= Categorie 1, maar niet uit Brasschaat

Categorie 3: Alle anderen

De gemeente Brasschaat kan ten allen tijde bijkomende info opvragen omtrent het doel van de vereniging en de aard van de activiteit waarvoor materiaal wordt uitgeleend om zo de van toepassing zijnde categorie te kunnen bepalen.

B. Aanvragen
De vastlegging is slechts definitief na het invullen van het onlineformulier en ontvangst van bevestigingsmail. Door het ontlenen van het materiaal verklaart de gebruiker zich akkoord met de bepalingen van dit reglement en waarborgt de stipte naleving ervan.

C. Kostprijs en waarborg
Volgende materialen kunnen ontleend worden en de kostprijs is afhankelijk van de vastgesteld categorie:

categorie 1: audiovisueel materiaal

 • DJ-installatie (img Stage Line) - dagprijs 15 euro, waarborg 75 euro
 • DJ-installatie (JBSystems) - dagprijs 15 euro, waarborg 75 euro
 • muziekinstallatie (PA-set Yamaha) ° mengpaneel (Yamaha) - dagprijs 10 euro, waarborg 75 euro
 • dubbele CD-speler (JBSystems) - dagprijs 4 euro, waarborg 75 euro
 • 2 luidsprekers + kabels (Yamaha) - dagprijs 4 euro, waarborg 75 euro
 • 2 luidsprekerstatieven (JBSystems) - dagprijs 1 euro, geen waarborg
 • microfoon met kabel (Shure) - dagprijs 1,50 euro, geen waarborg
 • microfoonstatief (K&M) - dagprijs 1,50 euro, geen waarborg
 • draadloze microfoon (Shure) -dagprijs 5 euro, waarborg 75 euro
 • hoofdtelefoon (Sennheiser) - dagprijs 1,50 euro, geen waarborg
 • draagbaar PA geluidssysteem (Mac Mah) - dagprijs 15 euro, waarborg 75 euro
 • draagbaar PA geluidssysteem (LD Roadboy) - dagprijs 15 euro, waarborg 75 euro
 • decibelmeter (Amptec 10Eazy) - dagprijs 10 euro, waarborg 75 euro
 • beamer (Sony VPL-DX120) - dagprijs 10 euro, waarborg 75 euro
 • beamer (Sony VPL-DX221) - dagprijs 10 euro, waarborg 75 euro
 • beamer (NEC NP210) - dagprijs 10 euro, waarborg 75 euro
 • projectiescherm (Oray 120 x 160 cm) - dagprijs 2,50 euro, geen waarborg
 • projectiescherm (Oray 150 x 200 cm) - dagprijs 2,50 euro, geen waarborg
 • megafoon (Velleman) - dagprijs 1,50 euro, waarborg 75,00 euro
 • 2 portofoons/walkie talkies (Kenwood) - dagprijs 10 euro, waarborg 75 euro
 • lichtinstallatie (GigBAR 2) -dagprijs 15 euro, waarborg 75 euro

koffers

 • speelkoffer - dagprijs 2,50 euro, waarborg 25 euro
 • circuskoffer - dagprijs 2,50 euro, waarborg 25 euro
 • muziekkoffer - dagprijs 2,50 euro, waarborg 25 euro
 • poppenkastkoffer - dagprijs 2,50 euro, waarborg 25 euro
 • verkeerskoffer - dagprijs 2,50 euro, waarborg 25 euro
 • schminkkoffer - dagprijs 2,50 euro, waarborg 25 euro

spel- en sportmateriaal (zonder waarborg)

 • reuzenbal Ø 65 cm - dagprijs 1,50 euro
 • reuzenbal Ø 85 cm - dagprijs 1,50 euro
 • reuzenbal Ø 95 cm - dagprijs 1,50 euro
 • reuzenbal Ø 120 cm - dagprijs 1,50 euro
 • play parachute 3,60 m - dagprijs 1,50 euro
 • play parachute 5 m - dagprijs 1,50 euro
 • play parachute 6 m - dagprijs 1,50 euro
 • play parachute 7,30 m - dagprijs 1,50 euro
 • kruiptunnel - dagprijs 1,50 euro
 • hoelahoep - dagprijs 0,50 euro
 • reuze mikado - dagprijs 1,50 euro
 • paar stelten - dagprijs 0,50 euro
 • trekkoord - dagprijs 0,50 euro
 • kubb - dagprijs 1,50 euro
 • hockeyset - dagprijs 2,50 euro
 • bowlingset/kegelspel - dagprijs 1,50 euro
 • elektrische ballenpomp - dagprijs 2,50 euro

Voor de ontleners van categorieën 2 en 3 gelden volgende dagprijzen (waarborg blijft hetzelfde)

 • categorie 2: 2 x dagprijs categorie 1
 • categorie 3: 3 x dagprijs categorie 1

De materialen worden meegegeven na het ondertekenen van het uitleendocument. De huur en waarborg worden betaald bij het afhalen.

Vanaf een huurtermijn van 5 kalenderdagen (kamptarief) ontvangt de ontlener een korting van 50 %.

D. Uitleentermijn
De termijn bedraagt maximaal 14 dagen met een huurprijs per dag.

E. Afhalen en terugbrengen
Alle materialen dienen tijdig afgehaald en teruggebracht te worden, dit op eigen kosten en met eigen mankracht. De ontlener verbindt er zich toe het ontleende materiaal in geen geval aan derden te ontlenen of te verhuren. Bij gegronde twijfels, betreffende vorig punt, kan de de gemeente Brasschaat het ontleende materiaal ieder ogenblik terugvragen en wordt uitsluiting toegepast.

Beschadiging, verlies of diefstal moeten onmiddellijk gemeld worden. Eventuele herstellingen zullen, indien mogelijk, uitgevoerd worden door de bevoegde diensten en in rekening gebracht worden aan de ontlener, hiervoor wordt de waarborg ingehouden. Ook bij diefstal, verlies of beschadiging zal een rekening opgemaakt worden ten laste van de ontlener. Indien de kosten van herstelling of verlies het bedrag van de waarborg overstijgen worden de bijkomende kosten eveneens aangerekend aan de ontlener.

Bij verlies of beschadiging wordt volgende bijkomende retributie geheven:

 • herstellingskost/onderhoudskost: indien herstellingskost mogelijk is door gemeentepersoneel wordt het retributiereglement op de uurlonen van het gemeentepersoneel toegepast;
 • herstellingskost: indien herstelling door gemeentepersoneel niet mogelijk is wordt de herstellingskost doorgerekend
 • bij verlies of diefstal wordt de vervangingswaarde (de volledige kostprijs van het materiaal) aangerekend Bij herhaalde beschadiging wordt de ontlener uitgesloten.

Bij het binnenkomen van het materiaal wordt alles indien mogelijk nagekeken. Als er geen tijd is voor het nakijken van het materiaal in het bijzijn van de huurder dan wordt dit later gedaan en wordt de waarborg gestort. Indien er herstellingen dienen te gebeuren wordt de waarborg ingehouden en bijkomende kosten zijn voor rekening van de laatste ontlener. De ontlener verklaart bij de ontlening het materiaal in goede staat te hebben ontvangen. Dit gebeurt automatisch bij het handtekenen van het uitleenformulier.

F. Gebruik van het materiaal
Bij gebruik dienen alle schriftelijke en/of mondeling verstrekte richtlijnen aangaande gebruik en behandeling strikt nageleefd te worden. De persoon die het materiaal reserveert, is verantwoordelijk voor het ontleende materiaal. Het bedienen van het materiaal dient te gebeuren volgens de handleidingen. De materialen moeten ordelijk, proper en volledig teruggebracht worden.

G. Boetes
Indien de periode van terugbrenging wordt overschreden, dient een bijzondere vergoeding betaald te worden van 5 euro per stuk, per dag. Indien materiaal niet ordelijk of proper wordt teruggebracht wordt een boete van 10 euro aangerekend. Bij wanbetaling kan de vereniging uitgesloten worden voor ontlening tot de rechtzetting is gebeurd van deze ontbrekende betaling.

H. Annulatie aanvragen
Een eventuele annulatie van gereserveerde materialen dient zo spoedig mogelijk te gebeuren en ten laatste 4 werkdagen voor de afgesproken afhaaldatum.

I. Aansprakelijkheid
​​​​​​​De gemeente Brasschaat kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen en/of andere schadelijke gevolgen die zouden voortvloeien uit het gebruik van het ontleende materiaal. Gereserveerde materialen die op de dag van afhalen niet aanwezig zijn worden niet verrekend. De gemeente Brasschaat kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.