sportaccommodaties, vrijstelling van retributie 2020-2025

datum goedkeuring

25 november 2019

datum bekendmaking

3 december 2019

feiten en motivering
Het besluit van heden houdende vaststelling van de tarieven voor het gebruik van de sportaccommodaties vanaf 1 januari 2020 tot einde 2025.

Het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om voor een aantal specifieke activiteiten vrijstelling van retributie te voorzien.

juridisch kader
Het besluit van de gemeenteraad van 18 november 2013 houdende goedkeuring van de vrijstelling van retributie 2014-2019 voor de gemeentelijke sporthallen, turnzalen en Louis De Winterstadion.

financiële gevolgen
Er zijn geen financiële gevolgen.

BESLUIT eenparig:

Art.1.- Worden vrijgesteld van retributie voor het gebruik van de gemeentelijke sporthallen, turnzalen en het Louis De Winterstadion:

  • activiteiten van de vzw Sport Plus
  • activiteiten van de vzw Programmering Cultuurcentrum Hemelhoeve
  • activiteiten van gemeentediensten en OCMW