gemeentebelastingen

Alle gemeentelijke belastingen en retributies en de bijhorende reglementen vind je hier terug.

Sommige belastingen moet je zelf spontaan aangeven.

Voor sommige belastingen krijg je automatisch een aanslagbiljet met overschrijvingsformulier in de bus. Voor andere word je uitgenodigd de belasting te betalen op het gemeentehuis tegen afgifte van een betalingsbewijs.

Ben je het niet eens met een aanslagbiljet?
Dien binnen een termijn van 3 maanden een ondertekend bezwaarschrift in per brief, mail of fax.

Richt je bezwaarschrift aan het college van burgemeester en schepenen, Bredabaan 182, 2930 Brasschaat. Als je het dossier mondeling wil toelichten, vermeld het expliciet in je bezwaarschrift.

Kosten

Afhankelijk van belasting tot belasting.

Aanvraag

Voor volgende belastingen geldt een aangifteplicht.

tweede verblijven: op elke bemeubelde woning of appartement die af en toe wordt gebruikt en waar géén officiële inschrijving in het Brasschaatse bevolkingsregister werd voorzien, is door de eigenaar van het onroerend goed op een belastbare toestand van 1 januari van het aanslagjaar een belasting verschuldigd.
aangiftefomulier

activeringsheffing op onbebouwde bouwgronden en kavels: op alle bouwgronden en kavels waar op 1 januari van het aanslagjaar géén bouwwerken werden aangevat is door de eigenaar van de bouwgrond een belasting verschuldigd. Mogelijke vrijstellingen voor eigenaars met kinderen ten laste of voor eigenaars met slechts één onroerend goed. Modaliteiten van deze vrijstellingen zijn te raadplegen op het belastingreglement via de gemeentelijke website. Alle belastingplichtigen die het voorgaande jaar belast werden op de tweede verblijven en op de activeringsheffing op de onbebouwde bouwgronden en kavels, ontvangen automatisch een aangifteformulier voor het huidige aanslagjaar.

Alle belastingsplichtigen die het voorgaande jaar belast werden op de tweede verblijven en op de activeringsheffing op de onbebouwde bouwgronden en kavels, ontvangen automatisch een aangifteformulier voor het huidige aanslagjaar.
aangifteformulier

belasting op schutsels en inname openbaar domein: op het plaatsen van schutsels (hekwerk) of bij een inname van het openbaar domein bij bouw- en verbouwingswerken zijn, afhankelijk van het aantal lopende meters en/of van het ingenomen aantal vierkante meters, een belasting verschuldigd. In eerste instantie dient voor elke inname van het openbaar domein via de dienst planologie een vergunning te worden aangevraagd. Op basis van deze vergunning ontvangen de eigenaars van het onroerend goed een aangifteformulier  inzake de belasting op het innemen van het openbaar domein.
aangifteformulier

belasting op reclamefolders: indien je ongeadresseerde reclame bedeelt over de verschillende postbussen in onze gemeente dan moet je dit aangeven en betaal je hiervoor een belasting.
aangifteformulier

Aangifteformulieren dienen ingevuld en ondertekend te worden terugbezorgd via een brief aan het gemeentehuis t.a.v. Financiedienst | Bredabaan 182 te Brasschaat, fax 03 652 0872 of  financiedienst@brasschaat.be.

Uitgelicht

financiën en aankoop

vrijetijdscentrum
T 03 650 29 30
info@brasschaat.be

ma
08.00 - 16.00
di, vr
09.00 - 13.00
woe
09.00 - 16.00
do
13.00 - 19.30